Ευφυής Συσκευασία. Νέες Τεχνολογίες και Μάρκετινγκ

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.600€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ευφυής Συσκευασία. Νέες μορφές επικοινωνίας και Marketing» αφορά την ολοκληρωμένη προσέγγιση των νέων τεχνολογιών, στον χώρο της ευφυούς συσκευασίας. Δίνεται έμφαση στην διεπιστημονικότητα του προγράμματος μέσα από καλλιτεχνικά μαθήματα όπου διαμορφώνονται πρότυπες παρουσιάσεις- project όπου αναπτύσσουν νέες καινοτόμες ιδέες.

   Το ΠΜΣ παρέχει μια διεπιστημονική προσέγγιση στο σύνολο της διαδικασίας, η οποία ξεκινά από την ιδέα, και  περιλαμβάνει κλάδους όπως: θεωρία και μεθοδολογία, υλικά, καινοτομία στη σχεδίαση και marketing. Μέσα από τις γνώσεις των καινοτομικών υλικών και της εκτύπωσης παρέχονται δυνατότητες και λειτουργούν συμπληρωματικά τα τεχνολογικά στοιχεία της ηλεκτρονικής, με βέλτιστο δυνατό τρόπο για επικοινωνία της κινητής τηλεφωνίας με τις συσκευασίες. Για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις  και τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ένα σύνολο γνώσεων που αφορούν στην σχεδίαση καινοτόμων προϊόντων. Η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων εξελίσσεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική διεπιστημονική διαδικασία η οποία εξαρτάται σημαντικά από γνωστικά αντικείμενα της ηλεκτρονικής (hardware, software) τα οποία εξελίσσονται διαρκώς τόσο σε επίπεδο μεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας.

   Η αξιοποίηση και ο τρόπος αξιολόγησης των τεχνολογιών αιχμής, η δημιουργική χρήση γνώσεων και ιδεών αφορούν σύγχρονες προσεγγίσεις σε ζητήματα καινοτομίας. Μέσω των σχέσεων ηλεκτρονικής και έντυπης επικοινωνίας παρέχεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη, μεγάλη πληροφορία, λειτουργικότητα και γνησιότητα σε όλη την έντυπη επικοινωνία.

   Στόχος είναι:

   • Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολογιών που αφορούν την ολιστική προσέγγιση, ειδικότερα στον χώρο της συσκευασίας, με κύριο άξονα την ολιστική και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
   • Η διάχυση της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός συμβατικού προϊόντος σε ευφυές.
   • Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τρέχουσες τεχνολογικές πρακτικές.
   • Η διασύνδεση των νέων στελεχών με τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχμής.
   • Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

   Στα πλαίσια του ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εργαστούν στην ανάπτυξη και υλοποίηση πιλοτικών project, ατομικά ή σε μικρές ομάδες, με στόχο την σαφή κατανόηση της διεπιστημονικότητας του επιστημονικού αντικειμένου της ευφυούς συσκευασίας.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3191/2-08-2018 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επανιδρύεται από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ευφυή Συσκευασία. Νέες Τεχνολογίες και Μarketing” του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών Και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   Δικαίωμα αίτησης
   Στο Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνουν δεκτοί έως και τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών πριν τη λήξη της περιόδου των εγγραφών (παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017).

   Τέλη φοίτησης (άρθρο 11 του Ν. 4485/2017)

   Το κόστος λειτουργίας ανέρχεται στο ποσόν 2.600 ευρώ, που κατατίθεται σε δυο δόσεις, στην εγγραφή (1.300 ευρώ) και στο τέλος του 1ου εξαμήνου τα υπόλοιπο χρηματικό ποσό (1.300 ευρώ). Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   Το τμήμα δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε δυο (2) φοιτητές με κριτήριο την Αριστεία.

   Υποβολή υποψηφιοτήτων
   H υποβολή της υποψηφιότητάς σας γίνεται μέσω αποστολής εμαιλ στην γραμματεία του μεταπτυχιακού στο [email protected] με την ένδειξη στον τίτλο “Υποβολή Υποψηφιότητας ΜΤΠ – Όνομα Υποψηφίου*”.

   *Παράδειγμα:  Υποβολή Υποψηφιότητας ΜΤΠ – Βασιλόπουλος Γιώργος

   Δικαιολογητικά Υποψηφιότητας

   Για την υποψηφιότητάς σας θα χρειαστεί να ετοιμάσετε και να επισυνάψετε στο email τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
   2. Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος και ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του διπλώματος, τότε ο/η υποψήφιος/α καταθέτει βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων και, εφόσον επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει το Πτυχίο ή το Δίπλωμά του μέσα στην προθεσμία που θα έχει ορισθεί από την γενική συνέλευση.
   3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος. σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   4. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
   5. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
   6. Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.
   7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (απλό φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά μπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, επίσημη βεβαίωση ελληνομάθειας.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν.
   9. Απλό φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα πρέπει να έχουν πρώτα συμπιεστεί σε ένα αρχείο zip και έπειτα να επισυναφθούν στο σχετικό email προς την γραμματεία του μεταπτυχιακού.

   Παράταση περιόδου εγγραφών λόγω Covid-19 έως και  5 Οκτωβρίου 2020.

   Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 18/10/2020

   Αναλυτικά η προκήρυξη

  • Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (Thesis) σε 30 ECTS.

   Α ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εννοιολογικός σχεδιασμός συσκευασίας
   Μεθοδολογίες Σχεδίασης. Στοιχεία συμβατικής και ευφυούς συσκευασίας
   Ο εγκιβωτισμός στη σύγχρονη τέχνη
   Επιχειρηματικότητα Συσκευασίας
   Σχεδιασμός και Eικονογράφηση στη συσκευασία

   Β ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εκτυπωμένες κεραίες.  Προγραμματιστικό περιβάλλον στην ευφυή Συσκευασία
   Εκτυπωτικές  τεχνολογίες. Μελάνια. Υποστρώματα
   Ψηφιακός σχεδιασμός εφαρμογών σε ευφυή συσκευασία
   Διαχείριση Καινοτομίας και Τεχνολογίας
   B2C κ B2B marketing

   Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική Εργασία (Thesis)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email