Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του προτεινόμενου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι να καλύψει ένα σημαντικό κενό ερευνητικής κατάρτισης νέων επιστημόνων ενισχύοντας την ικανότητά τους να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Το προτεινόμενο ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει:

   (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν ερευνητή στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής, επικεντρώνοντας σε μεθοδολογίες έρευνας και σε εξειδικευμένες θέματα Ευφυών Συστημάτων,

   (β) στο δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο, την επιλογή ενός ερευνητικού θέματος από κάθε σπουδαστή/στρια υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ με εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος/α θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία και καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα απαραίτητα στάδια έρευνας (βιβλιογραφική ανασκόπηση, κριτική επιλογή, διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση της επίλυσής του προβλήματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αναγνώριση ανοικτών ζητημάτων προς μελλοντική επίλυση.

   Στα δύο τελευταία εξάμηνα ο στόχος πλαισιώνεται με συγγραφή επιστημονικών άρθρων τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε διεθνές συνέδριο και σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές αντίστοιχα.

   Οι στόχοι του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι η κατάλληλη προετοιμασία των επιστημόνων που προσανατολίζονται προς μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εξοπλίζοντάς τους με τα κατάλληλα εφόδια για την κάλυψη της ανάγκης αυτής της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας. Το ΠΜΣ είναι κατάλληλο για προετοιμασία φοιτητών/τριων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν Διδακτορικές Σπουδές, αλλά και σε αυτούς/ες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με ερευνητικές δεξιότητες (όπως συγγραφή ερευνητικών προτάσεων, , συμμετοχή σε ερευνητικά consortia και επιτροπές κτλ.) χωρίς να απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα.

   Αναλυτικά οι στόχοι του προτεινόμενου ΠΜΣ είναι:

   • Παροχή θεωρητικού υποβάθρου στην οργάνωση και διεξαγωγή έρευνας στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής.
   • Ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων, ώστε να μελετούν, καταγράφουν, δημοσιεύουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.
   • Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και προσέλκυσης ερευνητικών/αναπτυξιακών πόρων.
   • Επιτυχή ένταξης των φοιτητών/τριων σε ερευνητική ομάδα, με ομαλή συνεργασία, ανάληψη πρωτοβουλιών και εν τέλει αυτοδυναμία όσον αφορά το ερευνητικό προφίλ τους.

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ίδρυσε και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2020-21, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/17, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέσω Έρευνας (by Research) με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής». Η παρούσα Πρόσκληση αφορά την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020‐2021. Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη θεματική των Ευφυών Συστημάτων (Intelligent Systems). 

   Σκοπός /Αντικείμενο του ΠΜΣ

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» είναι να ενισχύσει την ικανότητα νέων επιστημόνων να μελετούν, να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να υλοποιούν έρευνα σε Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής. Το ΠΜΣ αναμένεται να έχει καθοριστική συμβολή στην θεωρητική αλλά και πρακτική προετοιμασία μελλοντικών υποψηφίων διδακτόρων αλλά και μελλοντικών επιστημόνων Πληροφορικής με ισχυρό ερευνητικό υπόβαθρο. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, το αντικείμενο των σπουδών των φοιτητών περιλαμβάνει: (α) κατά το πρώτο εξάμηνο, κύκλο μαθημάτων που παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια για έναν εν δυνάμει ερευνητή στα Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής, επικεντρώνοντας σε μεθοδολογίες έρευνας και σε εξειδικευμένα θέματα Ευφυών Συστημάτων, (β) στο δεύτερο και το τρίτο εξάμηνο, την επιλογή ενός ερευνητικού θέματος από κάθε σπουδαστή/στρια υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ με εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ο οποίος/α θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του/της φοιτητή/τριας σε όλα τα απαραίτητα στάδια έρευνας όπως βιβλιογραφική ανασκόπηση, κριτική επιλογή, διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση της επίλυσής του προβλήματος, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αναγνώριση ανοικτών ζητημάτων προς μελλοντική επίλυση. Ως εκ τούτου, στα δύο τελευταία εξάμηνα, η εκπαιδευτική διαδικασία πλαισιώνεται με συγγραφή επιστημονικών άρθρων, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε διεθνές συνέδριο και σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Η στρατηγική αυτή ακολουθεί το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων ΠΜΣ διεθνώς. Η επιλογή των ερευνητικών θεμάτων στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» θα πραγματοποιηθεί βάσει των παρακάτω τεσσάρων (4) θεματικών περιοχών έρευνας: 

   Απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είδος και χρονική διάρκεια φοίτησης

   Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Δεν υπάρχουν κατευθύνσεις στο εν λόγω ΠΜΣ, ενώ τα μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανάλογα με το ερευνητικό θέμα που επιλέγεται από τον/την υποψήφιο/α και τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή και μπορεί να εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής». Οι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ισόποσα σε κάθε εξάμηνο σπουδών (30 ECTS/εξάμηνο). Οι φοιτητές/τριες καλούνται να παρακολουθήσουν συνολικά επτά (7) υποχρεωτικά μαθήματα. Μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο σε συνεννόηση με τον/την επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, επιλέγοντας πεδίο έρευνας, οπότε και καθορίζεται το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Η ολοκλήρωση και δημόσια παρουσίαση της Διπλωματικής Διατριβής οφείλει να λάβει χώρα εντός της διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό και προϋποθέτει τη συγγραφή δύο επιστημονικών άρθρων εκ των οποίων: α) το πρώτο θα πρέπει να έχει υποβληθεί και να έχει γίνει δεκτό προς παρουσίαση σε διεθνές συνέδριο και β) το δεύτερο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον υποβληθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές. 

   Τρόπος παρακολούθησης

   Στο ΠΜΣ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης αλλά και με μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Ειδικότερα, για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η φυσική παρουσία των φοιτητών/τριων κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η συμμετοχή των φοιτητών κατά τα επόμενα δύο εξάμηνα μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία ή με τρόπο που καθορίζεται από τον επιβλέποντα του ερευνητικού θέματος που θα επιλεγεί από κάθε φοιτητή/τρια για την καθοδήγησή του/της, όπως επικοινωνία και επίβλεψη μέσω ηλεκτρονικών μέσων. 

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως και η γλώσσα συγγραφής της Διπλωματικής Διατριβής είναι η Ελληνική. Όμως, η υποβολή των δημοσιεύσεων γίνεται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα. 

   Αριθμός Εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

   Κατηγορίες πτυχιούχων/διπλωματούχων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων με την Πληροφορική Τμημάτων ή Σχολών καθώς και διπλωματούχοι 

   Τμημάτων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής του ΤΠΤΕ βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του προτεινόμενου ΠΜΣ. 

   Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου https://nautilus.aegean.gr/ (παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf) έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας
   2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (ή Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών). Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017).
   3. Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.
   4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπουδές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
   7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
   8. Δύο συστατικές επιστολές.
   9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
   10. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη. 

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση στο σύστημα «ΝΑΥΤΙΛΟΣ», το βιογραφικό σημείωμα, η φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και κάθε άλλο στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθούν στο πεδίο «Βιογραφικό» σε μορφή αρχείου .zip. 

   Επίσης οι υποψήφιοι/ες καλούνται:

   α) σε προφορική συνέντευξη (εφόσον έχουν καταθέσει πλήρως τα δικαιολογητικά που απαιτούνται). Κατόπιν συνεννόησης με την Γραμματεία, δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνέντευξης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι υποψήφιοι θα κληθούν να αναφέρουν με σειρά προτεραιότητας τις 4 θεματικές σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. 

   β) να εξεταστούν για επάρκεια στην Αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση που δεν έχουν καταθέσει πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής σε επίπεδο B2 τουλάχιστον. 

   Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση στην Αγγλική γλώσσα καθώς και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στη Μυτιλήνη, σε Κτίριο που στεγάζεται το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι ημερομηνίες θα αναρτηθούν εγκαίρως στην Ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.ct.aegean.gr) και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (http://ics.aegean.gr). 

   Κριτήρια επιλογής /Μοριοδότηση κριτηρίων: 

   – Βαθμός πτυχίου (30/100).
   – Βαθμός δεύτερου πτυχίου ή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (10/100).
   – Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας με την προσκόμιση εγγράφων που πιστοποιούν τη 
   γλωσσομάθεια (έως 10/100 για κατόχους Γ2/C2).
   – Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ καθώς και δημοσιεύσεις – 
   συγγραφική δραστηριότητα (20/100).
   – Προφορική συνέντευξη (30/100). 

   Τα αποτελέσματα επιλογής των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ. 

   Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο ΠΜΣ

   Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Ανακοίνωση. 

   Δίδακτρα και ανταποδοτικές παροχές προς Μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες

   Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», δεν προβλέπονται δίδακτρα. Τα έξοδα που απαιτούνται για τις δημοσιεύσεις και την παρουσίαση σε συνέδριο (εγγραφές και μετακίνηση), βαρύνουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, ενώ ανάλογα με την διαθεσιμότητα υποτροφιών ανά έτος (βλ. σημείο 3, Παροχές παρακάτω) δύναται να επιστραφούν υπό μορφή υποτροφίας.

   Παροχές: 

   1. Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, καθώς και δωρεάν σίτισης και στέγασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος.
   2. Το Ίδρυμα έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα (Βλ. https://www.aegean.gr/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1- %CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82)
   3. Στο ΠΜΣ έχει προβλεφθεί ετήσια δαπάνη για υποτροφίες/ενίσχυση φοιτητών/τριων για την ενίσχυση της έρευνας (εγγραφές εργασιών και μετακινήσεις), οι οποίες θα παρέχονται αναλογικά σε αυτούς/ες με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται κάθε έτος η αντίστοιχη προβλεπόμενη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικότερα για κάθε θέμα που αφορά στην λειτουργία του Π.Μ.Σ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής», όπως π.χ., τη δομή του, τα όργανα λειτουργίας του, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων, το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο, το περίγραμμα του κάθε μαθήματος κ.λπ., να λάβουν γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://ics.aegean.gr). 

   Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ως προς την υποβολή αίτησης οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ μέσω Έρευνας «Ευφυή Συστήματα Πληροφορικής» (κ. Έφη Δημοπούλου, τηλ. επικοινωνίας: 22510-36606, Fax: 22510-36609, E-mail: [email protected]). Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του ΠΜΣ οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του ΠΜΣ, Καθηγητή Χ.Ν. Αναγνωστόπουλο (Τηλέφωνο: 22510-36601, 22510-36624, Email: [email protected]). 

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Μαθήματα Α εξαμήνου

   • (ΕΣΠ101): Προηγμένα Θέματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Όρασης Υπολογιστή
   • (ΕΣΠ102): Ευφυής Αλληλεπίδραση Α/Υ και Ευφυής Ιστός
   • (ΕΣΠ103): Ερευνητική Μεθοδολογία

   Μαθήματα Β εξαμήνου

   • (ΕΣΠ104): Μελέτη πεδίου έρευνας εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση και επιλογή προβλήματος/εφαρμογής
   • (ΕΣΠ105): Συγγραφή και υποβολή 1ης Ερευνητικής Εργασίας σε επιστημονικό συνέδριο

   Μαθήματα Γ εξαμήνου

   • (ΕΣΠ106): Συγγραφή και υποβολή δεύτερης ερευνητικής εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό
   • (ΕΣΠ107): Μεταπτυχιακή Διατριβή
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email