Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intelligence

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου παρέχει προωθημένες γνώσεις σε προηγμένες τεχνολογίες της Πληροφορικής που έχουν σχέση με Ευφυείς Διαδικτυακές Εφαρμογές.

   Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και τις Ευφυείς Τεχνολογίες, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του ΠΜΣ να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη Ευφυών Διαδικτυακών Εφαρμογών. Αναλυτικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

   • Την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς που σχετίζονται με την Πληροφορική, ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.
   • Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους του τομείς που άπτονται των ευφυών τεχνολογιών.

   Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης με ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης τα 5 εξάμηνα. Tα μαθήματα παραδίδονται Τετάρτη (3μμ-9μμ), Παρασκευή (4μμ-7μμ) και Σάββατο (10πμ-4μμ) και εως 35% των διαλέξεων γίνονται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου» για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή από τις 1/6/2020 έως 28/8/2020.

   Η φοίτηση είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και υπάρχει η δυνατότητα μερικής παρακολούθησης με ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης τα 5 εξάμηνα. Tα μαθήματα παραδίδονται Τετάρτη (3μμ-9μμ), Παρασκευή (4μμ-7μμ) και Σάββατο (10πμ-4μμ) και εως 35% των διαλέξεων γίνονται με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας (ΦΕΚ 3472/13-9-2019) και οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) επιπέδου εκπαίδευσης 7, στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

   Στο ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων AEI (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ): Πληροφορικής, Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Αυτοματισμού, Ηλεκτρονικών, Ηλεκτρολόγων, Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών, όπως και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή από το ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών που κατά την εγγραφή τους θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών. Αιτήσεις από αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων θα κριθούν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις γνώσεις και εμπειρία του υποψηφίου.

   Οι φοιτητές του ΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα μέσω του προγράμματος ERASMUS να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, καθώς επίσης και να αξιοποιήσουν προαιρετικά τη δυνατότητα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης διάρκειας 2–6 μηνών σε επαγγελματικούς και ερευνητικούς Ευρωπαϊκούς φορείς.

   Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται μέσω email σε ένα συμπιεσμένο αρχείο στη γραμματεία του ΠΜΣ στη διεύθυνση: [email protected] από τις 1/6/2020 έως 28/8/2020 και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση, η οποία αφού υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (https://msc.iee.ihu.gr/application/) στέλνεται αυτόματα στο e-mail σας σε μορφή αρχείου pdf το οποίο κατόπιν υποβάλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
   2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου,
   3. Αντίγραφο πτυχίου. Εκτός των πτυχιούχων, μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση, φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, οι φοιτητές αυτοί θα προσκομίζουν πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο θα φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους, θα αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντίγραφου πτυχίου. Για όσους προέρχονται από ΑΕΙ του εξωτερικού, βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ,
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
   5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Lower ή αντίστοιχων με αυτό τίτλων αγγλικής, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
   6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση η μία τουλάχιστον από μέλος ΔΕΠ.
   7. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής (εάν υπάρχουν) .
   8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).
   9. Αποδεικτικά, (εάν υπάρχουν), επαγγελματικής εμπειρίας.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα: https :// msc . iee.ihu.gr

  • Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν διδασκαλία των εξής μαθημάτων:

   Α Εξάμηνο

   1. Μεθοδολογίες Έρευνας
   2. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές
   3. Aσφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων
   4. Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
   5. Κοινωνική Δικτύωση

   Β Εξάμηνο

   1. Αποθήκες Δεδομένων – Εξόρυξη Πληροφορίας
   2. Ευφυείς Τεχνολογίες – Πράκτορες
   3. Μηχανική Μάθηση
   4. Ανάκτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο
   5. Σημασιολογικός Ιστός

   Το Γ’ εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ). Δυνατότητα εκπόνησης ΜΔΕ με συνεργαζόμενα ΑΕΙ και επιχειρήσεις εσωτερικού/εξωτερικού.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email