Εξειδίκευση στις ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή -Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την Ειδική Αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης -όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και την κείμενη εθνική νομοθεσία- και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών.

   Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα: Αφενός  να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και των Νέων Τεχνολογιών, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές. Αφετέρου  να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Δημόσιας, Ιδιωτικής, αλλά και άτυπης Εκπαίδευσης καθώς και των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας για πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   1 .Γενικά 

   Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΠΑΙΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ»

   Το Δ.Π.Μ.Σ. θα έχει ως αντικείμενο την μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την Ειδική Αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης -όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και την κείμενη εθνική νομοθεσία- και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών. 

   Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και κατά συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα: Αφενός να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στον χώρο της Ειδικής Αγωγής και των Νέων Τεχνολογιών, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές προοπτικές. Αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Δημόσιας, Ιδιωτικής, αλλά και άτυπης Εκπαίδευσης καθώς και των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας για πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό. 

   1. Δομή του Προγράμματος Σπουδών 

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δεκαπέντε (15) μαθημάτων εκ των οποίων έξι (6) είναι υποχρεωτικά, έξι (6) είναι επιλογής και τρία (3) είναι πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. 

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://specialedu.iit.demokritos.gr/courses/

   1. Υποψήφιοι 

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τμημάτων ΑΤΕΙ που επιθυμούν εξειδίκευση στις ΤΠΕ και την 

   Ειδική Αγωγή. Δεκτοί, επίσης, γίνονται και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, των οποίων οι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμοι και αντίστοιχοι με τίτλως Τμημάτων ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους ή υποτρόφους του Ελληνικού Κράτους προϋποτίθεται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε εκατό (100) μέσω της παράλληλης λειτουργίας τμημάτων. Πιο συγκεκριμένα λειτουργούν παράλληλα δύο τμήματα ως εξής: 

   • Στην Κομοτηνή στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας με αριθμό εισακτέων περίπου τριάντα (30)
   • Στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 27 – Αγ. Παρασκευή) με αριθμό εισακτέων περίπου εβδομήντα (70)
   1. Δίδακτρα 

   Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.900,00 €, τα οποία καταβάλλονται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις των 975,00 € στις αρχές κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης. Σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τον Ν.4485/2017, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. 

   1. Υποβολή αιτήσεων. 

   Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://forms.gle/BsAA4TRgNRspsJW98 και να αποστείλουν ηλεκτρονικά: 

   • Στη διεύθυνση [email protected] οι ενδιαφερόμενοι για το τμήμα της Κομοτηνής
   • Στη διεύθυνση [email protected] οι ενδιαφερόμενοι για το τμήμα της Αθήνας

   τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, την οποία μπορούν να κατεβάσουν – να τυπώσουν από εδώ και την οποία πρέπει να συμπληρώσουν
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
   4. Αναλυτική Βαθμολογία.
   5. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για φοιτητές/τριες που κατέχουν πτυχίο ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
   6. Πτυχίο κατοχής ξένης γλώσσας επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, προβλέπεται γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του Προγράμματος.
   7. Αποδεικτικά παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή.
   8. Δημοσιεύσεις και κάθε είδους επιστημονική/ερευνητική συγγραφική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν).
   9. Αποδεικτικά λοιπών δραστηριοτήτων και προσόντων, σε περίπτωση που υπάρχουν (π.χ. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή, δεύτερη ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές κλπ.).
   10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 υπογεγραμμένο από ΚΕΠ για το γνήσιο υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και κατατίθενται στο φάκελό του είναι αληθή (δεν απαιτείται η επικύρωση των πτυχίων και των δικαιολογητικών).

   Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις ενδιαφερομένων που θα έχουν αποσταλεί το διάστημα από 25/5/2020 μέχρι 19/6/2020

   ** Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα κληθούν στη συνέχεια να αποστείλουν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή. 

   1. Αξιολόγηση Υποψηφίων 

   Η διαδικασία της επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

   α) Αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου με μέγιστη βαθμολογία τα 40 μόρια

   Πίνακας βαθμολόγησης: 

   Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα που διενεργούνται με ευθύνη της επιτροπής επιλογής και εξέτασης υποψηφίων του Δ.Π.Μ.Σ. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας καλούνται σε συνέντευξη με τα μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. 

   β) Συνέντευξη υποψηφίων με μέγιστη βαθμολογία τα 60 μόρια. 

   Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype από τα μέλη της επιτροπής επιλογής και εξέτασης υποψηφίων σε θέματα τεχνογνωσίας – εξοικείωσης με την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, σε θέματα έρευνας καθώς και σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. 

   Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει της μοριοδότησης των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα κατατεθούν στο φάκελο καθώς και της βαθμολογίας της συνέντευξης με μέγιστο αριθμό μορίων τα 100 μόρια. 

   1. Υποτροφίες 

   Στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. δίδονται οι ακόλουθες υποτροφίες: 

   • Σε τρία άτομα με ειδικές ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα τους δεν ξεπερνά τις 8.000 και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017. 
   • Στους τρεις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ., που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Α’ εξαμήνου, υπό την προϋπόθεση ότι το ατομικό τους εισόδημά δεν ξεπερνάει τις 10.000 και δεν ανήκουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.4485/2017. 

   Το ύψος των υποτροφιών ανέρχεται στο 50% των συνολικών διδάκτρων δηλαδή 1.950,00 Ευρώ έκαστος υπότροφος και καταβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ και τις εσωτερικές διαδικασίες που προβλέπει ο Ε.Λ.Κ.Ε.-Δ.Π.Θ. 

   Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://specialedu.iit.demokritos.gr/

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως 

   27, 15310, Αγία Παρασκευή, τηλ. 2106503448-3458, e-mail: [email protected] και στη Γραμματεία του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας (Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή, τηλ 25310-39961, e-mail: [email protected] ). 

  • Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση θα είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και θα συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν θα γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία δεν θεωρείται πρακτική άσκηση.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   1ο Εξάμηνο

   Α. Yποχρεωτικά Μαθήματα

   • Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
   • ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
   • Πρακτική Άσκηση I  (5 ECTS)

   Β. Τέσσερα Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο

   • Ηγεσία και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή (5 ECTS)
   • Θεωρίες Μάθησης (με Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή) (5 ECTS)
   • Γλώσσα και Γλωσσική Ανάπτυξη (5 ECTS)
   • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  I – Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Ντεληγιάννης (5 ECTS)

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   2ο Εξάμηνο

   Α. Yποχρεωτικά Μαθήματα

   • Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ECTS)
   • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών (Έντυπα και Ηλεκτρονικά Εργαλεία Αξιολόγησης) (7,5 ECTS)
   • Πρακτική Άσκηση IΙ (5 ECTS)

   Β. Τέσσερα Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο

   • Θεσμικό Πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές Ειδικής Αγωγής (5 ECTS)
   • Γνωστικές και Μεταγνωστικές Δεξιότητες (5 ECTS)
   • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  II και Στατιστική – Πρόγραμμα SPSS (5 ECTS)
   • Παθολογία του Λόγου (5 ECTS)

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   3ο Εξάμηνο

   Α. Yποχρεωτικά Μαθήματα

   • Παιδαγωγική της Ένταξης (5 ECTS)
   • Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή (5 ECTS)
   • Πρακτική Άσκηση IΙΙ (10 ECTS)

   Β. Τέσσερα Μαθήματα Επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο

   • Αυτισμός: Καθηγήτρια (5 ECTS)
   • Νοητική Αναπηρία (5 ECTS)
   • Προβλήματα Συμπεριφοράς – ΔΕΠΥ (5 ECTS)
   • Χαρισματικοί Μαθητές (5 ECTS)

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   4ο Εξάμηνο

   •  Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διατριβή (30 ECTS)

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 120 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email