Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή φροντίδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς, σύμφωνα με τις αρχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία της Εξειδικευμένης Κλινικής Νοσηλευτικής και της προηγμένης κλινικής έρευνας.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

   Α. ΕΡΕΥΝΑ

   1. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των κλινικών αναγκών των ασθενών και των οικογενειών τους

   2. Εκπόνηση ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης

   3. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας

   Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στη διαχείριση των νοσηλευόμενων ασθενών

   2. Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλινικό χώρο

   3. Απόκτηση σύγχρονης γνώσης στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας

   4. Ανάπτυξη επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα

   Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ (Patient Centered Care)

   1. Παροχή Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής φροντίδας

   2. Παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας με επίκεντρο τον ασθενή:

   • Ανάγκες ασθενών και του υποστηρικτικού περιβάλλοντος

   • Ασφάλεια ασθενών

   • Ενημέρωση και εκπαίδευση

   • Συντονισμός της κλινικής περίθαλψης και άλλων υπηρεσιών

   • Διαχείριση του πόνου

   • Ψυχοκοινωνική στήριξη

   • Μετάβαση στο σπίτι

   • Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και επανεκτίμηση

   Δ. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

   Αυτό το μεταπτυχιακό παρέχει ειδικεύσεις: «Παθολογική Νοσηλευτική», «Παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Γεροντολογική Νοσηλευτική»


   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι ένα (21) με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ. Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος του δέκα (10) και ανώτερος του εικοσιπέντε πέντε (25).

   Βαθμολογία υποψηφίων: Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων έχει ως εξής :

   • Βαθμός πτυχίου και βαθμολογία στα μαθήματα ειδίκευσης 20%
   • Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 5%
   • Επαγγελματική εμπειρία 20%
   • Εκπαιδευτική εμπειρία 10%
   • Επιστημονική δραστηριότητα 15%
   • Συνέντευξη 30%

   Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων, καταρτίζεται πίνακας αξιολογικής σειράς επιτυχόντων και επιλαχόντων, οποίος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τον χώρο και τον χρόνο της προσωπικής τους συνέντευξης.

   Διαδικασία της συνέντευξης: Η συνέντευξη πραγματοποιείται από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη αξιολογούνται τα εξής :

   • Η γενική κατάρτιση του υποψηφίου και άλλων χαρακτηριστικών
   • Συναφείς δραστηριότητες με το ΠΜΣ
   • Ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα

   Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός του φακέλου (70%) και β) ο βαθμός της συνέντευξης (30%).

   Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας

   Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (Παράρτημα Ι).
   2. Αντίγραφο Πτυχίου Νοσηλευτικής και αναλυτική βαθμολογία.
   3. Βιογραφικό σημείωμα όπου αναφέρεται αναλυτικά η διδακτική, επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια). (Παράρτημα Ι)

   4.Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν.

   1. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές, εάν υπάρχουν.
   2. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος, δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα αναλύει τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το ΠΜΣ.
   3. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   5. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. (Παράρτημα ΙΙ) (Πιστοποιητικά επιπέδου First Certificate in English (FCE) Cambridge ή Michigan (Β2) για τα αγγλικά ή άλλο έγκυρο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας). Η γλωσσομάθεια αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής στο ΠΜΣ .

   Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 και λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 13.00.

   Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται μόνο στην γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής κατά τις ημέρες : Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11.00-13.00.

   Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική» μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο http://acn.uniwa.gr, στα τηλέφωνα 210 538 5616, και στο Email: [email protected].

    

    

  • Η απόκτηση του ΔΜΣ προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση του συνόλου των μαθημάτων του ΠΜΣ όπως επίσης την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας, συγκεντρώνοντας εκατόν είκοσι (120) ECTS

   Πρόγραμμα Σπουδών

   Α’ Εξάμηνο – Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΚατηγορίαΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   MSC.ACN.101Μεθοδολογία της Έρευνας και Συγγραφή επιστημονικής εργασίας310Πολυκανδριώτη Μαρία
   MSC.ACN.102Κλινική Επιδημιολογία310Μπαμπάτσικου ΦωτούλαΚουτελέκος Ιωάννης
   MSC.ACN.103Νοσηλευτική Βασισμένη σε Ενδείξεις και Λήψη κλινικών αποφάσεων310Βασιλόπουλος ΓεώργιοςΔούσης Ευάγγελος

   Β’ Εξάμηνο – Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΚατηγορίαΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   MSC.ACN.201Πρώτες Βοήθειες και Μαζικές καταστροφές310
   MSC.ACN.202Διοίκηση στο κλινικό χώρο και Επικοινωνία310
   MSC.ACN.203Εκπαίδευση ασθενών και Συμβουλευτική1,55
   MSC.ACN.204Διασυνδετική Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας1,55

   Γ’ Εξάμηνο – Ειδίκευση ΙΙ: Παιδιατρική Νοσηλευτική

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΚατηγορίαΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   MSC.ACN.II.301Εξειδικευμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική310
   MSC.ACN.II.302Εφαρμοσμένη Παιδιατρική Νοσηλευτική310
   MSC.ACN.II.303Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση310

   Γ’ Εξάμηνο – Ειδίκευση ΙΙΙ: Γεροντολογική Νοσηλευτική

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΚατηγορίαΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   MSC.ACN.III.301Εξειδικευμένη Γεροντολογική Νοσηλευτική310
   MSC.ACN.III.302Εφαρμοσμένη Γεροντολογική Νοσηλευτική310
   MSC.ACN.III.303Προηγμένη Νοσηλευτική Αξιολόγηση310

   Δ’ Εξάμηνο – Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΚατηγορίαΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   MSC.ACN.401Διπλωματική Εργασία20
   MSC.ACN.402Κλινικές Εφαρμογές στην Ειδίκευση10
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email