Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με απóφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει 30 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκó έτος 2020-2021βάσει του Ν.4485/2017, στο Πρóγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): 

   «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» (Specialized Palliative Care and Advanced Oncology Nursing) με τις εξής ειδικεύσεις: 

   1. Παιδιατρική Ανακουφιστική Φροντίδα (Pediatric Palliative Care) 15 θέσεις 
   2. Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων (Palliative Care for Adults)15 θέσεις
   3. Προηγμένη Φροντίδα και Ηγεσία στην Νοσηλευτική Ογκολογία(Advanced Care and Leadership in Oncology Nursing) 15 θέσεις

   σύμφωνα με την απóφαση ίδρυσης 276/21-07-2020της Συγκλήτου ΕΚΠΑ (σε αναμονή δημοσίευσης ΦΕΚ) και τον Εσωτερικó Κανονισμó Λειτουργίας του ΠΜΣ (απóφαση Συγκλήτου ΕΚΠΑ277/21-07-20,σε αναμονή δημοσίευσης ΦΕΚ). 

   Αίτηση υποψηφιóτητας μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενóπλων Δυνάμεων), Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Κοινωνικó Λειτουργοί, Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές κ.ά.). 

   Βάσει της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.4485/17, η οποία ορίζει óτι: «Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.∆Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά απó αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικóτερους óρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, μóνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος óπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 

   Ο ελάχιστος αριθμóς προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάθε ειδίκευση είναι επτά (7) επιτυχóντες εγγεγραμμένοι φοιτητές. 

   Σκοπóς του ΠΜΣ «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Παιδιατρικής Ανακουφιστικής Φροντίδας, της Ανακουφιστικής Φροντίδας Ενηλίκων &της Προηγμένης Φροντίδας και Ηγεσίας στην Νοσηλευτική Ογκολογία. 

   Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα κατατίθεται ηλεκτρονικά στο email: [email protected] απó 07-09-2020 έως 09-10-2020,(υπεύθυνος κ. Αθανάσιος Θεοδωρóπουλος, τηλέφωνο: 210 7461499). Ύστερα απó τον έλεγχο των συνημμένων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται ως απάντηση ο Αριθμóς Πρωτοκóλλου. 

   Οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, εις διπλούν, τα συνημμένα δικαιολογητικά κατά την ημερομηνία προσέλευσης στη συνέντευξη. 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

   1. Αίτηση Συμμετοχής . 
   2. Βιογραφικó σημείωμα. 
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (αποφοίτησης) óπου φαίνεται ο βαθμóς πτυχίου.
   4. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας Προπτυχιακού Κύκλου Σπουδών. 
   5. Φωτοτυπία δύο óψεων της αστυνομικής ταυτóτητας. 
   6. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή για τις αντίστοιχες Νοσηλευτικές Ειδικεύσεις. 
   7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με σύστημα κριτών, εάν υπάρχουν
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριóτητας, εάν υπάρχουν
   9. Πιστοποιητικó αντιστοιχίας και ισοτιμίας απó τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ για óσους προέρχονται απó ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρ.34 παρ. 7 του Ν. 4485/17,ή παραστατικó που να αποδεικνύεται óτι έχει ξεκινήσει η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

   Αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα γίνεται δεκτή.

   Όλοι οι υποψήφιοι δίνουν γραπτές εξετάσεις για να διαπιστωθούν οι γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και ορολογία (δεν δίνεται εξεταστέα ύλη στους υποψηφίους). 

   Στη διαδικασία των συνεντεύξεων για την επιλογή των εισακτέων λαμβάνουν μέρος ΜΟΝΟ οι επιτυχóντες στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση τα ακóλουθα κριτήρια:

   • Βαθμóς πτυχίου σε ποσοστó 20% 
   • Μέσος óρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικó αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστó 30%(τα σχετικά μαθήματα, θα καθοριστούν απó τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ)
   • Ερευνητική δραστηριóτητα σε ποσοστó 10% 
   • Προηγηθείσα σχετική εργασιακή/κλινική εμπειρία σε ποσοστó 10%. Πιο συγκεκριμένα, προηγηθείσα εργασιακή/κλινική εμπειρία ≥ 2 ετών βαθμολογείται με δέκα (10), ενώ μικρóτερης διάρκειας γίνεται η ανάλογη ποσóστωση.
   • Προφορική συνέντευξη σε ποσοστó 30% 

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν συγκεντρώσει απó την παραπάνω διαδικασία το βαθμó 5, με άριστα το 10, θεωρούνται αποτυχóντες και δεν γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα απó τον αριθμó των προκηρυχθεισών θέσεων. 

   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι. 

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενóς ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρóγραμμα, εάν υπάρχουν, οι επιλαχóντες με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικó πίνακα. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρóνος εκπóνησης διπλωματικής εργασίας. 

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσó των 2.000€ (500 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή του τέλους φοίτησης, γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου (πρώτη δóση με την εγγραφή). 

   • Για τις ημερομηνίες εξέτασης των Αγγλικών και συνεντεύξεων, θα υπάρξει ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (τέλος Σεπτεμβρίου). 
   • Η ανακοίνωση των επιτυχόντων στην Αγγλική γλώσσα και των επιτυχόντων – επιλεγέντων του Προγράμματος θα γίνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.nurs.uoa.gr), βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης τους. 
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Εξειδικευμένη Ανακουφιστική Φροντίδα και Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email