Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία (MSc in Ethnomusicology and Cultural Anthropology)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία της Εθνομουσικολογίας και της Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας.

   Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
   στην «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» στις εξής ειδικεύσεις:
   1. Μουσική και κουλτούρα: εθνομουσικολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις.
   2. Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προκηρύσσεται, ειδικότερα, η ειδίκευση «Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής», θα επιλεγούν συνολικά είκοσι (20) φοιτητές/τριες, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 2643/6-7-2018, τ. Β ́, στις ακόλουθες, συγκεκριμένα, κατευθύνσεις: 

   2 (δύο) για την κατεύθυνση Παραδοσιακό Τραγούδι
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Παραδοσιακά Κρουστά
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Σαντούρι
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Λαϊκό Κλαρίνο
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Λαϊκό Βιολί
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Ούτι
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Ταμπουράς
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Μαντολίνο
   2
   (δύο) για την κατεύθυνση Ποντιακή Λύρα
   1
   (μία) για την κατεύθυνση Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή)
   1
   (μία) για την κατεύθυνση Πολίτικη Λύρα. 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 01/07/2019 έως και την Δευτέρα 16/09/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και  την 17/09/2019 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. 

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2019. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη ή χορηγείται καιαπό τη Γραμματεία του ΠΜΣ: Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 3ος όροφος, Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277894, είναι δε διαθέσιμο και στηνιστοσελίδα του Τμήματος [: http://www.music.uoa.gr /]).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) τοοποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, τηνεπαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και τηνεπιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου) και πιστοποιητικό αναλυτικήςβαθμολογίας όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικόςβαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.
   4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας τίτλων σπουδών από τον αρμόδιο φορέααναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμιατου εξωτερικού.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6.Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάνυπάρχουν
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1. Συνεκτιμάταιθετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδοτων γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ήέπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωσηπου αναρτάται στη ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θαπρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Οιφοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικόαντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν.4485/17. 

   Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης. Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται. 

   Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

   Α. τον βαθμό του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού), που πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΣΕ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά τηνκρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακότίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή σημαντικήεπαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου. 

   Β. την επίδοση των υποψηφίων σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ. H εξεταστέα ύλη και συνιστώμενη βιβλιογραφία για τη γραπτή δοκιμασία έχει ως ακολούθως: 

   1. Ανωγειανάκης Φοίβος, Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα, Εκδ. Μέλισσα 1991 (β ́ εκδ.), Εισαγωγή, σελ. 13-47. 2. Χαψούλας Αναστάσιος, Εθνομουσικολογία. Ιστοριογραφικές και εθνογραφικές διαστάσεις, Εκδ. Νήσος 2010, σελ. 35-65. 3. Baud-Bovy Samuel, Δοκίμιο για το Ελληνικό Δημοτικό Τραγούδι, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 1984, κεφ. Γ ́: Θαλασσινή και στεριανή Ελλάδα, σελ. 25-40. 

   Γ. την πρακτική εξέταση ενώπιον επιτροπής καθηγητών στη συγκεκριμένη καλλιτεχνική κατεύθυνση την οποία επιδιώκουν να ακολουθήσουν· ειδικότερα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να ερμηνεύσουν ένα μουσικό πρόγραμμα, διάρκειας περίπου 15 ́, σύμφωνα με την παρακάτω, ανά κατεύθυνση, εξεταστέα ύλη: 

   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
   1. Ένα μελισματικό τραγούδι ελεύθερου ρυθμού: κλέφτικο ή καθιστικό Θράκης-Μικράς Ασίας ή αμανές.
   2. Τρία τραγούδια σε διαφορετικούς ρυθμούς (πεντάσημα, επτάσημα, εννεάσημα) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
   3. Ένα αστικό λαϊκό τραγούδι της Πόλης ή της Σμύρνης ή ρεμπέτικο.
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνοδεύουν οι ίδιοι το τραγούδι τους με κρουστό ή άλλο όργανο επιλογής τους σε τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΡΟΥΣΤΑ
   1. Ρυθμικός αυτοσχεδιασμός σε ένα από τα παρακάτω όργανα: νταούλι, τουμπελέκι, ντέφι ηπειρώτικο, νταχαρές, μπεντίρ, με διάρκεια έως 5 ́.
   2. Μια άσκηση από παρτιτούρα κρουστών (που θα δοθεί), με παραλλαγές σε δέκατα έκτα, με μπεντίρ ή τουμπελέκι.
   3. Ρυθμική συνοδεία ενός τραγουδιού με όργανα ή χωρίς, με τουμπελέκι, μπεντίρ ή ντέφι 
   ηπειρώτικο.
   4. Συνοδεία 2 παραδοσιακών χορών, με νταούλι (από Πόντο-Διπάτ και Θράκη- Συγκαθιστός) ή με τουμπελέκι (από Θράκη-Ζωναράδικος και Μ. Ασία- Καρσιλαμάς).
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΣΑΝΤΟΥΡΙ
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι).
   2. Τρία τραγούδια ή οργανικοί σκοποί σε διαφορετικούς ρυθμούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση στην παράδοση της Μικράς Ασίας, των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.
   3. Μια άσκηση από παρτιτούρα (που θα δοθεί) για αρμονική και ρυθμική συνοδεία ενός οργανικού σκοπού.
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΛΑΪΚΟ ΚΛΑΡΙΝΟ
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ουσάκ, χιτζάζ, ραστ, χουζάμ, με τουλάχιστον δύο εναλλαγές σε συγγενικούς ήχους-μακάμ διάρκειας έως 5 ́.
   2. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Ηπείρου ή της Ρούμελης, με επιλογή από τους παρακάτω: Μοιρολόι, Σκάρος, Αλάμπεης, Φράσια με γυρίσματα, Αρβανίτικο, Παπαδιά, Ζαγορίσιος, Κλάματα, Γενοβέφα, Χειμαριώτικο, Μπεράτι με γύρισμα σε Τσακιστό, Λιασκοβίκι, Οσμαντάκας, Φράσια Πρεβεζιάνικη, Ποταμιά, Άρτα, Παλιά Ιτιά, Καρακωστέικο, Σβαρνιάρα, Λιβανατέικο, Ήλιος με γύρισμα σε Ραστ, Αγιοθοδωρίτικο.
   3. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Μακεδονίας, με επιλογή από τους παρακάτω: Πουστσένο, Γκάιντα, Ζάραμο με γύρισμα σε Χασαπιά, Στάνκενα, Μουσταμπέικος, Πατρούνινο, Ράικο.
   4. Ένας οργανικός σκοπός από το ρεπερτόριο της Θράκης, με επιλογή από τους παρακάτω: Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα με γύρισμα.
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ
   1. Τρία τραγούδια ή οργανικοί σκοποί σε διαφορετικούς ρυθμούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με έμφαση στην παράδοση των Επτανήσων, της Κρήτης και της Μικράς Ασίας.
   2. Μια άσκηση από παρτιτούρα (που θα δοθεί) ενός οργανικού σκοπού.
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΛΑΪΚΟ ΒΙΟΛΙ
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, διάρκειας έως 5 ́.
   2. Ένας οργανικός σκοπός ή τραγούδι από το ρεπερτόριο της Μικράς Ασίας, Θράκης ή Ανατολικού Αιγαίου, με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
   3. Ένας οργανικός σκοπός ή τραγούδι από το ρεπερτόριο των Κυκλάδων (κατά προτίμηση συρτός με γύρισμα σε μπάλο), με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
   4. Ένας αστικός λαϊκός σκοπός ή τραγούδι (ρεμπέτικο, πολίτικο, βαλκανικό κλπ), με ελεύθερο ή ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΟΥΤΙ
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, με διάρκεια έως 5 ́.
   2. Ένας οργανικός σκοπός από τη Θράκη ή τη Μακεδονία (π.χ. Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα, Ράικο, Πατρούνιννοκλπ) ή από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (π.χ. Καρσιλαμάς, Ζεϊμπέκικο, Κόνιαλι) με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
   3. Ένας οργανικός σκοπός από την αστική παράδοση της Ηπείρου ή της Ρούμελης και του Μοριά (π.χ. Γράβα, Αλάμπεης, Κλάματα, Γενοβέφα, Λιούλιος, Παπαδοπούλα κλπ) προσαρμοσμένος για ούτι.
   4. Μια ενότητα από τη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης (Πεσρέφ, Σεμάι) που να περιλαμβάνει μικρό εισαγωγικό αυτοσχεδιασμό καθώς και έναν γρήγορο οργανικό σκοπό (Λόνγκα).
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, διάρκειας έως 5 ́.
   2. Ένας οργανικός σκοπός ή τραγούδι από το ρεπερτόριο της Μικράς Ασίας, Θράκης ή Ανατολικού Αιγαίου, με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
   3. Ένας αστικός λαϊκός σκοπός ή τραγούδι (ρεμπέτικο, πολίτικο, βαλκανικό κλπ), με ελεύθερο ή ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι).
   2. Τέσσερα τραγούδια ή οργανικοί σκοποί από την παράδοση του Πόντου, από τα οποία τα τρία χορευτικά (σε διαφορετικούς ρυθμούς) και το ένα καθιστικό.
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΛΥΡΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΡΗΤΙΚΗ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ)
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι).
   2. Τέσσερα τραγούδια ή οργανικοί σκοποί από την παράδοση της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, από τα οποία τα δυο χορευτικά (σούστα, πεντοζάλης, μαλεβιζιώτης, πάνω χορός κλπ) και τα δύο καθιστικά.
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΡΑ
   1. Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός (ταξίμι) σε έναν από τους παρακάτω ήχους-μακάμ: ραστ, ουσάκ, χιτζάζ, χουζάμ, με μία τουλάχιστον αλλαγή σε συγγενικό ήχο-μακάμ, με διάρκεια έως 5 ́.
   2. Ένας οργανικός σκοπός από τη Θράκη (π.χ. Ζωναράδικος με γύρισμα, Συγκαθιστός με γύρισμα, Μπαϊντούσκα κλπ) ή από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (π.χ. Καρσιλαμάς, Ζεϊμπέκικο, Κόνιαλι) με ρυθμικό αυτοσχεδιασμό.
   3. Μια ενότητα από τη λόγια μουσική παράδοση της Κωνσταντινούπολης (Πεσρέφ, Σεμάι) που να περιλαμβάνει μικρό εισαγωγικό αυτοσχεδιασμό καθώς και έναν γρήγορο οργανικό σκοπό (Λόνγκα).
   Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες επιθυμούν τη συνοδεία από κάποιο παραδοσιακό όργανο, θα πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για τον συνοδό τους. 

   Δ. την προσωπική συνέντευξη [για τους επιτυχόντες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων] ενώπιον της ΣΕ, όπου κρίνεται η γενική ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητά τους για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον εκ μέρους τους βαθμό γνώσης της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων τους προς το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

   Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται κατά 30% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις, κατά 50% στην επίδοσή τους στην πρακτική εξέταση και κατά 20% στην προφορική συνέντευξη. 

   Απονεμόμενος τίτλος Το ΠΜΣ, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, στην ειδίκευση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής, ειδικότερα δε στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Παραδοσιακό τραγούδι, Παραδοσιακά Κρουστά, Σαντούρι, Λαϊκό Κλαρίνο, Λαϊκό Βιολί, Ούτι, Ταμπουράς, Ποντιακή Λύρα, Λύρα Αιγαίου (Κρητική-Δωδεκανησιακή), Πολίτικη Λύρα. 

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

   Διάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ ορίζεται σε τέσσερα(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS. 

   Τέλη φοίτησης Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία», ειδίκευση «Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των χιλίων (1.000,00 €) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

   Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2019 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα). Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: 14 Οκτωβρίου 2019. 

   Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: 15 Οκτωβρίου 2019. 

   Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210 727 7894, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.music.uoa.gr /]). 

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά για μεν την πρώτη ειδίκευση ενενήντα (90) για δε τη δεύτερη ειδίκευση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα, τα οποία είναι όλα τρίωρης διάρκειας, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Μουσική και κουλτούρα: εθνομουσικολογικές και ανθρωπολογικές διαστάσεις
   Α΄ Εξάμηνο
   Μεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας 10 ECTS
   Μουσικοί πολιτισμοί 10 ECTS
   Σύγχρονη δημοφιλής μουσική 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Πολιτιστική διαχείριση 10 ECTS
   Ανάλυση και διαχείριση λόγου 10 ECTS
   Εθνομουσικολογία και οπτικοακουστικά μέσα 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής μουσικής
   Α΄ Εξάμηνο
   Μάθημα ειδίκευσης Ι 10 ECTS
   Ειδικά θέματα Θεωρίας της Παραδοσιακής Μουσικής 10 ECTS
   Μουσικά Σύνολα – Συνοδεία με κρουστά και λαγούτο – ταμπουρά Ι 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο
   Μάθημα ειδίκευσης ΙΙ 10 ECTS
   Ειδικά θέματα Ιστoρίας και Οργανολογίας της Παραδοσιακής Μουσικής 10 ECTS
   Μουσικά Σύνολα – Συνοδεία με κρουστά και λαγούτο – ταμπουρά ΙΙ 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο
   Μάθημα ειδίκευσης ΙΙΙ 10 ECTS
   Μουσικές κλίμακες-τρόποι και εναρμόνιση της παραδοσιακής μουσικής 10 ECTS
   Μουσικά Σύνολα – Συνοδεία με κρουστά και λαγούτο – ταμπουρά ΙΙΙ 10 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο
   Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία (MSc in Ethnomusicology and Cultural Anthropology)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email