Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019−2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική» (ΦΕΚ 1530/04.05.2018, τ. B’) με έδρα το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου (Κέρκυρα).

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει στους αποφοίτους Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Ερευνητικές Κατευθύνσεις στην Πληροφορική» (Research Directions in Informatics).

   Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η εξειδίκευση και η έρευνα σε προηγμένα ζητήματα της επιστήμης της Πληροφορικής όπως τα πληροφορικά συστήματα, δίκτυα επικοινωνιών, τεχνητή νοημοσύνη, επεξεργασία δεδομένων, διαχείριση γνώσης, υπολογιστικά ζητήματα, συστήματα αποφάσεων, ψηφιακή επιχειρηματικότητα, στοχαστικές διαδικασίες, βιοπληροφορική,
   συνεργατικά συστήματα, ασφάλεια και ιδιωτικότητα συστημάτων, κβαντικός υπολογισμός, παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη γνώση που είναι απαραίτητη ώστε να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα της επιστήμης της πληροφορικής και να αναπτύξουν υψηλού επιπέδου επιστημονική σκέψη με ερευνητικό προσανατολισμό. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν σημαντικά επιστημονικά εφόδια που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν είτε ως ερευνητές είτε ως δραστηριοποιούμενοι σε άλλους τομείς (επιστημονικούς, επαγγελματικούς κ.ά.).

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, των οποίων το πτυχίο ή δίπλωμα έχει σχέση με την Πληροφορική συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών τμημάτων μηχανικών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κ.ά.). Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εισαγωγή αποφοίτων τμημάτων λοιπών γνωστικών πεδίων (π.χ., Τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής), υπό την προυπόθεση ότι αυτοί ήδη έχουν ερευνητικά δραστηριοποιηθεί σε τομέα σχετικό με την Πληροφορική. Σημειώνεται πως η παρακολούθηση σεμιναρίων ή η κατοχή τίτλων χρήσης υπολογιστών δεν αποδεικνύουν ερευνητική ενασχόληση με την Πληροφορική.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης από 22 Μαΐου έως και τις 19 Ιουλίου 2019, στον οποίο θα περιέχονται απαραιτήτως τα ακόλουθα:
   1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας (την οποία μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο πεδίο στον ιστότοπο http://di.ionio.gr)
   2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
   3. Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο
   5. Αναγνώριση από το ΔOATAΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
   6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από μια δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν
   8. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές σε σφραγισμένο φάκελο
   9. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, νομίμως επικυρωμένο, επιπέδου τουλάχιστον B2
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του

   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση της ελληνικής γλώσσας.
   Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλλουν φάκελο αίτησης στη διεύθυνση:
   Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής
   Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής
   Πλατεία Τσιριγώτη 7
   Κέρκυρα, 49100
   Τηλ. 26610 87760
   Υπόψη κας Σοφίας Φαναριώτη

   Σημειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προσκομίσουν τις συστατικές επιστολές τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής αναμένει να αποφοιτήσει τον Σεπτέμβριο αντί του πτυχίου μπορεί να προσκομίσει απλή υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρει τα μαθήματα που υπολείπονται και τον μέσο όρο βαθμολογίας όπως προκύπτει αυτός
   μέχρι τη στιγμή της αίτησης. Εάν δεν καταφέρει να αποφοιτήσει η αίτησή του απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο αυτόματα.

   Οι φοιτητές που θα προεπιλεγούν της ανωτέρω διαδικασίας θα κληθούν για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΠΜΣ, στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε διαδικτυακά.

   Η απόδοση στη συνέντευξη θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση του υποψηφίου. Επιπλέον της συνέντευξης, τα κριτήρια επιλογής αφορούν στον βαθμό πτυχίου, στην πρότερη ερευνητική ενασχόληση του υποψηφίου με κάποιο τομέα της επιστήμης της Πληροφορικής, στην επαγγελματική του εμπειρία και καθορίζονται αναλυτικά στο Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος (ο οποίος είναι αναρτημένος στο αντίστοιχο πεδίο στον ιστότοπο του Τμήματος Πληροφορικής http://di.ionio.gr).

   Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής http://di.ionio.gr στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους του 2019-2020 (Οκτώβριος 2019) και θα υπάρξει ηλεκτρονική και τηλεφωνική ενημέρωση.

   Στο συγκεκριμένο ΠΜΣ δεν υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης, δεν έχει τέλη φοίτησης και είναι δυνατόν μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να ανατεθούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους φοιτητές (π.χ., επίβλεψη εργαστηρίων). Οι παρουσίες στις διαλέξεις είναι υποχρεωτικές και οι ώρες διδασκαλίες θα καθοριστούν βάσει της διαθεσιμότητας του Τμήματος (αιθουσών, εργαστηρίων και
   διδασκόντων) με το ενδεχόμενο να είναι κυρίως πρωινές.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.ionio.gr) ή στη Γραμματεία του Τμήματος (κατά προτίμηση με email στην κα Σ. Φαναριώτη sofafanar @ionio.gr, όπως και στα [email protected], τηλ.: +30 26610 87760, 26610 87763, Fax:+30 26610 87766).

   Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Οικονόμου

  • Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Στα πρώτα δύο εξάμηνα υπάρχει υποχρεωτική παρακολούθηση πέντε (5) εξαμηνιαίων μαθημάτων ανά εξάμηνο ενώ στο τρίτο και τελευταίο απαιτείται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας η οποία θα έχει σαφή ερευνητικό προσανατολισμό.

   Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η Ελληνική Γλώσσα. Μέρος του υλικού διδασκαλίας μπορεί να είναι στην Αγγλική Γλώσσα. Επιπρόσθετα, η συγγραφή των Διπλωματικών Εργασιών μπορεί να γίνει και στην Αγγλική Γλώσσα ύστερα από επιλογή του φοιτητή
   σε συνεννόηση με τον Επιβλέποντα καθηγητή.

   Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΔΜΣ περιλαμβάνει διδακτική παρακολούθηση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια), ενδεχόμενη ερευνητική απασχόληση και εργαστηριακές ασκήσεις. Δεν
   περιλαμβάνεται διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, παρουσιάζονται ενδεικτικά στους ακόλουθους πίνακες.
   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Ψηφιακός μετασχηματισμός επιχειρηματικών διαδικασιών και υπηρεσιών   6 ECTS
   Χρονοσειρές και Στοχαστικές Διαδικασίες    6 ECTS
   Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων 6 ECTS
   Παράλληλη και Κατανεμημένη Υπολογιστική Επεξεργασία 6 ECTS
   Ψηφιακές Τεχνολογίες και Καινοτομία 6 ECTS
   Κβαντικός Υπολογισμός 6 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ        30 ECTS
   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Μηχανική Μάθηση 6 ECTS
   Μελέτη και Σχεδιασμός Οργανωσιακών και Τεχνικών Αντιμέτρων Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας 6 ECTS
   Βιοπληροφορική 6 ECTS
   Συνεργατικά Συστήματα 6 ECTS
   Eξόρυξη δεδομένων και διαχείριση γνώσης 6 ECTS
   Σχεδιασμός και Ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων υποστήριξης απόφασης 6 ECTS
   Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων 6 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ        30 ECTS
   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ       30 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΜΣ        90 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email