Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή

 • panepistimio aigaiou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών κοινωνικών οργανισμών, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επιχειρήσεων του κοινωνικού τομέα σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης.

   Η εκπαίδευση στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία. Τέλος επιδίωξη είναι η επεξεργασία εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή.

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση επιστημόνων σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και αντεγκληματικής πολιτικής καθώς, και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης για την παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) 

   Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας καθώς και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2755/27.04.2018 Απόφαση Πρύτανη και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα. 

   Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. Το Α ́ εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2020. 

   Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας και β) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίες και ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι T.E.I, από αντίστοιχες με τις παραπάνω Σχολές. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.000 €, τα οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, 500 € κατά την εγγραφή στο Α ́ και Β ́ εξάμηνο σπουδών. Σε φοιτητές/τριες του ΠΜΣ είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων. 

   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση προς το ΠΜΣ διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος προπτυχιακών σπουδών
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   6. Δύο συστατικές επιστολές
   7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν)
   8. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
   9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
   10. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
   11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά των υποψηφίων και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές. 

   Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ. 

   Πληροφορίες δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 22510-36331 και 22510-36525, καθώς και μέσω email στη διεύθυνση: [email protected] 

   Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ μέχρι τις 31/8/2020 και ώρα 24:00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. Οι προσκλήσεις για συμμετοχή στην προβλεπόμενη συνέντευξη γίνονται αποκλειστικά με ανάρτηση του πλήρους προγράμματος των συνεντεύξεων στο παραπάνω ηλεκτρονικό σύστημα ΝΑΥΤΙΛΟΣ, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: (http://www.soc.aegean.gr/index.php).

   Στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων αναφέρονται ρητά η ημέρα, η ώρα και ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη κάθε υποψηφίου/ας και οι υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώνονται σχετικά μέσω του παραπάνω συστήματος ή της ιστοσελίδας. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν για να φοιτήσουν στο ΠΜΣ και επιθυμούν να τύχουν των ευεργετημάτων του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 οφείλουν να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής. 

   Το κείμενο της Πρόσκλησης και η αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ», στη διεύθυνση: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-etkas 

  • Το πρόγραμμα σπουδών

   Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περαιτέρω εξειδίκευση Κοινωνιολόγων αλλά στην εξοικείωση με γενικά και ειδικά γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και στην εκμάθηση των μεθόδων και των τεχνικών της ερευνητικής διαδικασίας ενός ευρύτερου φάσματος Κοινωνικών Επιστημόνων ως και Πτυχιούχων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Επίσης, οι Κοινωνιολόγοι που παρακολουθούν το εν λόγω πρόγραμμα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε ειδικά θέματα της Κοινωνιολογίας και της Εμπειρικής Έρευνας. Με την έννοια αυτή οι χώροι επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων και φορέων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

   • Στην εκπαίδευση, ανάλογα και με το βασικό τους πτυχίο
   • Ως στελέχη σε κεντρικές διαφόρων Υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΚΟ και άλλων κρατικών οργανισμών με αντικείμενα, εκτός των άλλων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση ή την αξιολόγηση προγραμμάτων
   • Σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και στους ΟΤΑ, δεδομένης της έμφασης του προγράμματος στη Τοπική και Περιφερειακή Κοινωνική Ανάπτυξη
   • Σε διοικητικές και ερευνητικές θέσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Γεν. Γραμματεία Ισότητας, στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς και στα Κέντρα Νεολαίας, στη Γεν. Γραμματεία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων ή Απόδημου Ελληνισμού.
   • Ως στελέχη στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, ως Σύμβουλοι Εργασίας, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ για άνεργους ή άτομα με αναπηρίες, σε επιθεωρήσεις εργασίας, ως εκπαιδευτικοί σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ως σύμβουλοι σε Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΚΠΑ).
   • Σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των εργασιακών σχέσεων, των συνθηκών εργασίας, με τα εργασιακά δικαιώματα και με την προστασία ή υποστήριξη των εργαζομένων απασχολούν μικρό αριθμό κοινωνιολόγων της εργασίας.
   • Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών δράσεων.
   • Σε ΜΚΟ και σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως ισότητα, μετανάστευση, κοινωνική πολιτική, Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Εξάμηνο Α’ (Χειμερινό Εξάμηνο)

   • Κοινωνιολογία: Έννοιες, Θεωρίες και Προσανατολισμοί / Κωδικός: 183-01-17
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 /
   • Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ποιοτικής Κοινωνικής Έρευνας / Κωδικός: 183-02-17
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 /
   • Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στο Έγκλημα και την Αντιμετώπισή του / Κωδικός: 183-03-13
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 /
   • Κοινωνικός Τομέας: Οργανισμοί και Υπηρεσίες / Κωδικός: 183-04-17
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 /
   • Κοινωνική Συνοχή: Μετανάστευση και Εκπαίδευση / Κωδικός: 183-05-13
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 /
   • Κοινωνικός Αποκλεισμός, Περιθωριοποίηση και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Κωδικός: 183-06-13
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5 /

    

   Εξάμηνο Β’ (Εαρινό Εξάμηνο)

   • Έρευνα στη Μετανάστευση και στην Εκπαίδευση / Κωδικός: 183-07-13
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 /
   • Έρευνα στο Έγκλημα και την Αντεγκληματική Πολιτική / Κωδικός: 183-08-13
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 /
   • Έρευνα σε Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Κοινωνικού Τομέα / Κωδικός: 183-09-17
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 /
   • Έρευνα στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, την Περιθωριοποίηση και τις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Κωδικός: 183-10-13
    Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 /
   • Ποιοτική Έρευνα. Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης / Κωδικός: 183-11-17
    Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10 /

   Εξάμηνο Γ’

   Διπλωματική Εργασία

   Διδακτικές Μονάδες: 15 / ECTS: 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email