Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΧΩΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ έχουν ως σκοπό τη συνολική ανάπτυξη της έρευνας στο ευρύ και ενιαίο αντικείμενο της αρχιτεκτονικής θεωρίας και πρακτικής. Όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης, διατηρώντας την εκπαιδευτική αυτονομία τους, αναπτύσσονται σε αυτό το κοινό πλαίσιο, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής και τη συστηματική νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή, οργανώνονται με στόχο τη συστηματική προσέγγιση των δύο ειδικεύσεων : 1. «Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής» και 2. «Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» παρέχοντας ταυτόχρονα ένα ευρύ φάσμα ειδικών γνώσεων. Μετά την πολυετή λειτουργία της κατεύθυνσης και τις σταδιακές συγκλίσεις των διδασκόντων, αυτό που χαρακτηρίζει το κάθε κατ’ επιλογή μάθημα είναι ότι αφενός παρέχει εννοιολογικά εργαλεία για τη σύνταξη της αρχιτεκτονικής και αφετέρου, ανάλογα με το συγκεκριμένο παράδειγμα στο οποίο αναφέρεται, παρέχει λογικές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλα τα μαθήματα συμβάλλουν ‘στον εμπλουτισμό των εννοιολογικών εργαλείων για την πολλαπλή ανάλυση του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής’, μέσα από εξειδικευμένες αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο ειδικεύσεων συνίσταται στο ότι

   • στην ειδίκευση 1. «Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής» τα συγκεκριμένα παραδείγματα προέρχονται από την Ιστορία, Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και την Περιγραφή των αποτελεσμάτων του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, ενώ
   • στην ειδίκευση 2. «Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού» τα συγκεκριμένα παραδείγματα προέρχονται από Πειραματικές Διαδικασίες Σχεδιασμού που εκπονούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός − Χώρος – Πολιτισμός». Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν μετά από την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός», στις κατευθύνσεις.
   Α ‘Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής’ και
   Β ‘Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού’

   Στο ΔΠΜΣ και στην κατεύθυνση Α ‘Γνωσιολογία της Αρχιτεκτονικής’ γίνονται δεκτοί:
   α) απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή πτυχιούχοι ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συγγενούς με το πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.
   β) τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του ΔΠΜΣ. Προϋπόθεση εγγραφής θα είναι η προσκόμιση του τίτλου.

   Στην κατεύθυνση Β ‘Προωθημένα Ζητήματα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού’ γίνονται δεκτοί
   α) απόφοιτοι αρχιτεκτονικών Σχολών ή Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων ως ισότιμων των ελληνικών Α.Ε.Ι., για τους οποίους η απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.
   β) τελειόφοιτοι αρχιτεκτονικών Σχολών ή Τμημάτων των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση εγγραφής θα είναι η προσκόμιση του τίτλου.

   Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα κατανεμημένα σε δύο (2) εξάμηνα και, στη συνέχεια, η εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα και κατά μέγιστο σε τέσσερα (4), συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι έξι (6) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εργασίες είναι υποχρεωτική.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τον πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή από την Δευτέρα 11 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 στην Επιστημονική Γραμματεία με τα παρακάτω δικαιολογητικά, σε αρχεία pdf με την παρακάτω αρίθμηση:
   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής.
   2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου συνοδευόμενο από το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, ή στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι το πέρας των εγγραφών στο ΔΠΜΣ κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2020, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
   3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων, καθώς και εκπονηθείσες ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις.
   4. Αναλυτικό υπόμνημα έργου, στο οποίο θα παρουσιάζονται δείγματα θεωρητικών ή/και εφαρμοσμένων εργασιών που έχουν εκπονηθεί, δημοσιευθεί ή διακριθεί.
   5. Δοκίμιο, έκτασης το πολύ 1000 λέξεων, το οποίο θα επικεντρώνεται στις θεματικές ενότητες της κατεύθυνσης προτίμησης των υποψηφίων. Στο δοκίμιο αυτό θα πρέπει να αναφέρουν τους λόγους της επιλογής του μεταπτυχιακού και πώς τα προσόντα τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του, αλλά κυρίως να παρουσιάσουν τα προσωπικά τους ερευνητικά ενδιαφέροντα και την πρόθεση ανάπτυξης ερευνητικής εργασίας, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, μαζί με τα ερωτήματα, τους στόχους και τη μέθοδό της.
   6. Ξένη γλώσσα: Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (για τους αλλοδαπούς και της ελληνικής).
   7. Δύο συστατικές επιστολές που μπορούν να υποβληθούν μόνο άμεσα από τους συγγραφείς τους στο e-mail της επιστημονικής γραμματείας [email protected] .
   8. Αντίγραφ0 αστυνομικής ταυτότητας.
   9. Μια πρόσφατη φωτογραφία σε με το ονοματεπώνυμοστον τίτλο αρχείου.

   Για την επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος, η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα και στη διπλωματική εργασία, η γνώση ξένων γλωσσών, η τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία, η ποιότητα του δοκιμίου και οι συστατικές επιστολές. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε συνέντευξη από τα μέλη της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

   Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται στον αριθμό των τριάντα (30) συνολικά και για τις δύο κατευθύνσεις.

   Πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων παρέχονται από την κ. Σοφία Αλεξανδροπούλου στην Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ στο e-mail [email protected] και στην ιστοσελίδα της Σχολής Αρχιτεκτόνων (www.arch.ntua.gr).

  • Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε 4 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα ανά εξάμηνο που αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες (7,5 μονάδες αντιστοιχούν σε κάθε τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα). Επίσης, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα μάθημα ανά εξάμηνο (δύο μαθήματα στο σύνολο του Προγράμματος) σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ ή άλλου ΑΕΙ, με συναφές προς το ΔΠΜΣ περιεχόμενο. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια του ΔΠΜΣ δηλώνει στην αρχή κάθε εξαμήνου τα τέσσερα (4) μαθήματα που επιλέγει.

   Πίνακας θεματικών ομάδων προσφερομένων μαθημάτων

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email