Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) “Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική” (MSc by Research in Thermofluids) παρέχει στους/στις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τήτριες (ΜΦ) την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώση και ειδίκευση στον τομέα της θερμορευστομηχανικής μέσω εφαρμοσμένης έρευνας και διδασκαλίας μαθημάτων. Η ενεργή συμμετοχή των ΜΦ στην εκπόνηση της έρευνας συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση κατάλληλων προσόντων για την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξή τους, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η έρευνα που διεξάγεται στα πλαίσια του ΠΜΣ μπορεί να είναι πειραματική, θεωρητική, υπολογιστική ή συνδυασμός αυτών. Παράλληλα, οι ΜΦ αναπτύσσουν ερευνητική σκέψη, ικανότητα διεξαγωγής και παρουσίασης ολοκληρωμένης μελέτης και εκτίθενται στο σύγχρονο περιβάλλον της έρευνας που μπορεί να αποτελέσει έναυσμα για την εξέλιξη σε διδακτορική διατριβή.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αξιοποιώντας την υπερδεκαπενταετή εμπειρία του στην έρευνα και διδασκαλία στον τομέα Θερμορευστομηχανικής, ίδρυσε και λειτουργεί το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) μέσω έρευνας με τίτλο «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική» (MSc by Research in Thermofluids) (ΦΕΚ 786/τ.Β/11-03-2020).

   Οι σπουδές προσφέρονται δωρεάν (χωρίς δίδακτρα) μόνο σε καθεστώς πλήρους φοίτησης και διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσονται δέκα (10) θέσεις πτυχιούχων ή διπλωματούχων Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και πτυχιούχων ή διπλωματούχων άλλων συναφών Τμημάτων κατεύθυνσης Τεχνολογικής και Θετικών Επιστημών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών και αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου με χρήση μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στις ακόλουθες περιοχές της Θερμορευστομηχανικής:

   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

   1. Ροές σε βιομηχανικές εφαρμογές
    (Σπηλαίωση σε ακροφύσιο έγχυσης diesel υψηλής πίεσης, συγκομιδή ενέργειας από ροή ρευστού εντός αγωγού, περιδινούμενες ροές, εναλλάκτης «τυπωμένου κυκλώματος» για εφαρμογές υπερκρίσιμου διοξειδίου του άνθρακα, διαχύτες ευρείας γωνίας με διαχωριστικά πτερύγια).
   2. Εσωτερικές ροές σε κτήρια
    (Θερμική άνεση, φυσικός αερισμός, ηλιακές καμινάδες).
   3. Περιβαλλοντικές και ατμοσφαιρικές ροές
    (Αιολικό δυναμικό σε αστικό περιβάλλον, αποκαπνισμός σήραγγας σε περίπτωση φωτιάς, έκλυση τοξικών ρύπων σε δομημένο περιβάλλον,ατμοσφαιρικές ροές).
   4. Ροές σε στροβιλομηχανές
    (Εκπομπή δινών από πτερύγωση στροβίλου, μονοφασικό πεδίο ροής περιστρεφόμενου πτερυγίου, αντλία λυμάτων με πτερωτή vortex).
   5. Ροές υψηλών ταχυτήτων
    (Αεροθερμοδυναμική οχημάτων επανεισόδου στην ατμόσφαιρα).
   6. Βιολογικές ροές
    (Νανοσωματίδια σε μαγνητικό πεδίο).

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, στοιχείο που θα προκύπτει από τη βεβαίωση της αναλυτικής βαθμολογίας τους. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου ή βεβαίωσης περάτωσης του Α’ κύκλου σπουδών.

   Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, επαγγελματική εμπειρία ή τεκμηριωμένη ενασχόλησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος, συστατικές επιστολές και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση και αποδεκτό φάκελο δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθούν εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2020. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://mech.uniwa.gr/) και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

   Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτηταδικαιολογητικά ως εξής:

   1. Αίτηση (σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στο Παράρτημα Α της παρούσης). Στην αίτηση ο/η υποψήφιος/α δηλώνει κατά σειρά προτίμησης μία (1) έως τρεις (3) θεματικές περιοχές έρευνας, από τον κατάλογο των προαναφερόμενων θεματικών περιοχών.
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
   3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
   4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   6. Επιστολή «Εκδήλωσης ενδιαφέροντος» για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
   7. Αντίγραφα διπλωμάτων ή πτυχίων και αποδεικτικά γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών πέραν της πρώτης θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν.
   8. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με αναγραφόμενο εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
   9. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
   10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
   11. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου σε ηλεκτρονική μορφή (εφόσον υπάρχουν).
   12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.
   13. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

   Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και δεν επιστρέφονται.

   Οι αιτήσεις και ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή έως και 7 Σεπτεμβρίου 2020 (Παράταση Υποβολής αιτήσεων έως)  5/10/2020  στην ακόλουθη διεύθυνση:

   Γραμματεία Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
   Για το ΠΜΣ «Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική»
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,
   Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα,
   Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, Αιγάλεω 12244,
   Κτίριο Β, 1ος όροφος, Γραφείο 109, Τηλ. (+30) 210 5381506

   Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στο email: [email protected].

  • Το πρώτο εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την παρακολούθηση τριών μαθημάτων, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν και αναπτύσσουν τα κατάλληλα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν το ερευνητικό θέμα που έχουν αναλάβει. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα πρέπει να συντάξουν μια έκθεση και να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εκπόνησης της έρευνας για την επόμενη φάση κατά το δεύτερο εξάμηνο της φοίτησής τους.

   Το δεύτερο εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες παρακολουθούν δύο μαθήματα και προχωρούν στην υλοποίηση του ερευνητικού θέματος που έχουν αναλάβει. Στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλλουν μία έκθεση προόδου της έρευνας που έχουν αναλάβει και που πρόκειται να ολοκληρώσουν κατά την επόμενη φάση στο τρίτο εξάμηνο της φοίτησής τους.

   Στο τρίτο εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες εκπονούν και υποβάλλουν τη μεταπτυχιακή διατριβή τους, ενώ παράλληλα, επεξεργάζονται τα αποτελέσματα της διατριβής τους και υποβάλλουν μια τουλάχιστον εργασία για δημοσίευση σε εθνικό ή διεθνές επιστημονικό συνέδριο ή επιστημονικό περιοδικό.

   Πρόγραμμα σπουδών ΠΜΣ “Έρευνα στη Θερμορευστομηχανική”

   A’ Εξάμηνο (30 ECTS)
   – Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας
   – Υπολογιστικές μέθοδοι στη θερμορευστομηχανική
   – Μάθημα εμβάθυνσης (*)
   – Εκπόνηση έρευνας και προετοιμασία διπλωματικής εργασίας

   Β’ Εξάμηνο (30 ECTS)
   – Μοντελοποιήσεις και προσομοιώσεις φαινομένων μεταφοράς
   – Μάθημα εμβάθυνσης (*)
   – Εκπόνηση έρευνας και προετοιμασία διπλωματικής εργασίας

   Γ’ Εξάμηνο (30 ECTS)
   – Διπλωματική εργασία
   – Δημοσίευση αποτελεσμάτων έρευνας σε επιστημονικό περιοδικό ή πρακτικά διεθνούς συνεδρίου

   (*) Προσφερόμενα μαθήματα εμβάθυνσης
   – Διαφορικές εξισώσεις φαινομένων μεταφοράς
   – Πειραματικές μέθοδοι στα φαινόμενα μεταφοράς
   – Εφαρμογές μετάδοσης θερμότητας
   – Περιβαλλοντική ρευστοδυναμική
   – Ροές σε στροβιλομηχανές

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email