Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων – Hydrocarbon Exploration and Exploitation

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5.200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή μιας υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, προσαρμοσμένης στις ανάγκες τόσο του κλάδου των υδρογονανθράκων όσο και της σύγχρονης κοινωνίας γενικότερα.

   Αποτελεί επίσης προϋπόθεση για συνέχιση των σπουδών σε επίπεδο Διδακτορικού Διπλώματος. Φιλοδοξία του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων” είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας και να έχουν όλα τα εφόδια για να διεκδικήσουν θέσεις στελεχών τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή Πετρελαϊκή αγορά εργασίας.

   Ο κλάδος του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου είναι ένας από τους ραγδαία ανερχόμενους επαγγελματικούς τομείς στην Ελλάδα, ο οποίος όμως απαιτεί πολλές δεξιότητες, τις οποίες το υπό επανίδρυση Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να προσφέρει.

   Η παρεχόμενη εκπαίδευση σε αυτό το Δ.Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στο φοιτητή/τρια τις επιστημονικές εκείνες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλες τις προκλήσεις αλλά και τα προβλήματα του κλάδου των υδρογονανθράκων, αλλά και να του μεταδώσει, πάνω απ’ όλα, τις ηθικές εκείνες αξίες που θα πρέπει να διέπουν την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως επισπεύδον Τμήμα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αναγγέλλουν την έναρξη λειτουργίας, για 6η συνεχόμενη χρονιά, του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) το οποίο οδηγεί στην απονομή του τίτλου:

   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (MSc in Hydrocarbon Exploration and Exploitation)

   Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, να λάβουν κωδικό εισόδου και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα hydrocarbons.geo.auth.gr

   Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Εκτός από τους πτυχιούχους, γίνονται δεκτοί και όσοι αποδεδειγμένα θα αποκτήσουν πτυχίο έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

   Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών, ψηφιοποιημένων σε μορφή pdf, που θα επισυναφθούν στα ειδικά πεδία της ιστοσελίδας.

   Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

   1. Ηλεκτρονική αίτηση.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Πτυχίο.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Πτυχίου με ακριβή Μ.Ο.
   5. Δύο συστατικές επιστολές για την ακαδημαϊκή επάρκεια του υποψηφίου, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
   6. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας, κατά προτίμηση Proficiency του Cambridge University ή του University of Michigan, ή Toefl 215 (computer based) και άνω ή IELTS 6 και άνω. Δεν ζητείται αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας όταν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
   7. Ψηφιακή προσωπική φωτογραφία του υποψηφίου, πρόσφατη, έγχρωμη, ευκρινής, σε ουδέτερο φόντο, διαστάσεων 240×240 pixels, σε μορφή jpg, μεγέθους έως 2 MB.
   8. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
   9. Αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για όσους έχουν Πτυχία από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

   Συμπληρωματικά μπορούν να επισυναφθούν, εφόσον υπάρχουν: 

   1. Άλλος Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
   2. Συστατικές επιστολές για επαγγελματική εμπειρία από εργοδότες.
   3. Άλλα αποδεικτικά επιστημονικής δραστηριότητας ή/και επαγγελματικής εμπειρίας.
   4. Πρόσθετα προσόντα.

   Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει εμπρόθεσμα ηλεκτρονική αίτηση με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, γίνεται σε τρεις φάσεις:

   Πρώτη φάση: Η Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις, καταρτίζει την κατάσταση όλων των υποψηφίων και προκρίνει για συνέντευξη τον αριθμό υποψηφίων, που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Τα προσόντα των υποψηφίων και ο βαθμός πληρότητας αυτών συναξιολογούνται με πολυκριτηριακή μέθοδο, σύμφωνα με τον κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και βαθμολογούνται βάσει ενός αλγορίθμου.

   Δεύτερη φάση: Οι προκριθέντες υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2020. Μετά τη συνέντευξη, η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει όλους τους υποψήφιους με βάση τη βαθμολογία τους, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη.

   Τρίτη φάση: Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζει για την τελική λίστα των εισακτέων στο Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ., για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 καθώς και για τη λίστα των επιλαχόντων.

   Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω Δ.Π.Μ.Σ. απαιτεί από τους φοιτητές την καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 5.200 ευρώ [δυο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ ετησίως].

   Τα μαθήματα γίνονται στη Θεσσαλονίκη, όπου όλοι οι διδάσκοντες από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα προσέρχονται για να διδάξουν.

   Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

   Τηλέφωνα 23109985142310998555 και στην ιστοσελίδα Hydrocarbons

  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογοναθράκων» (Hydrocarbon Exploration and Exploitation) περιλαμβάνει ένα σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων, κάποια μαθήματα επιλογής καθώς και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).

   Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ανέρχεται σε 120 ECTS και τα μαθήματα αρχίζουν το χειμερινό εξάμηνο. Κάθε διδακτική (εξαμηνιαία) ενότητα πραγματοποιείται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο σύνολο οι τέσσερις διδακτικές ενότητες αντιστοιχούν με 100 ECTS.

   Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) αντιστοιχεί σε 20 ECTS και μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε κάποια από άλλη από τις συνεργαζόμενες Ακαδημαϊκές Μονάδες.

   Γλώσσα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email