Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ καλύπτει τους επιστημονικούς κλάδους που σχετίζονται με την πρωτογενή και τη δευτερογενή παραγωγή, τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων με γεωργική σημασία.
   Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές βασικές επιστημονικές αρχές και ολοκληρωμένες γνώσεις και μεθόδους που θα τους καταστήσουν ικανούς επιστήμονες τόσο για την παραγωγή νέας γνώσης στη γεωπονική επιστήμη, όσο και στη μετάδοση των γνώσεων αυτών στις επερχόμενες γενεές.

   Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

   • Η προαγωγή της γνώσης στο συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε μιας από τις Ειδικεύσεις που παρέχονται από τη Σχολή.
   • Η ενίσχυση της γεωργικής έρευνας στη χώρα μας που θα συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη νέας τεχνολογίας όσο και στην στήριξη του έργου των γεωπόνων και άλλων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στη γεωργία γενικά.
   • Η κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες που είναι απαραίτητοι για τη στελέχωση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
   • Η κάλυψη των αναγκών σε ειδικούς επιστήμονες για τη στελέχωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διεθνών οργανισμών.
   • Η κατάρτιση ειδικών επιστημόνων που προέρχονται από άλλες χώρες.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021. 

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 14 

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Χημείας, Κτηνιατρικής, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας ή συναφών Τμημάτων ΑΕΙ (ήτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α’ 80) ή διάδοχο κατά νόμο Οργανισμό, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, βάσει πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την έναρξη του Π.Μ.Σ. Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκριση της αίτησής τους είναι προσωρινή και σε περίπτωση επιλογής, οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομισθεί αναλυτική βαθμολογία που επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση των σπουδών τους έως την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ. του ιδίου έτους. 

   Το Π.Μ.Σ. είναι εντατικό και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και μία θερινή περίοδο. 

   Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες είναι: 

   1. Αίτηση (επισυνάπτεται στο τέλος της πρόσκλησης).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου ή σε περίπτωση πτυχιούχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.
   4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.
   5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος.
   7. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν). (Διευκρινίζεται ότι στην κατηγορία των δημοσιεύσεων εντάσσονται μόνο άρθρα σε διεθνή περιοδικά του SCIE (Science Citation Index Expanded) ή ESCI (Emerging Sources Citation Index) ή ανακοινώσεις/περιλήψεις σε επιστημονικά συνέδρια και με την προϋπόθεση ότι αναφέρεται διακριτά το όνομα του υποψηφίου).
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν). (Διευκρινίζεται ότι δεκτά γίνονται μόνο αποδεικτικά εμπειρίας σε θέσεις με γνωστικό αντικείμενο συναφές της “Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής”).
   9. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.
   10. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου δελτίου ταυτότητας (διαστάσεων 3,6 x 3,6 cm). Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι καλής ποιότητας και πρόσφατες. (Διευκρινίζεται ότι η μια (1) εκ των φωτογραφιών θα κατατεθεί στην ηλεκτρονική αίτηση, ενώ η δεύτερη θα προσκομιστεί σε έντυπη μορφή κατά την προσέλευση των φοιτητών στην προγραμματισμένη, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, ημερομηνία εξετάσεων).
   11. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι γνήσια και πρωτότυπα, είτε ακριβή φωτοαντίγραφα των γνησίων πρωτοτύπων.

   Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο στη διαδικασία επιλογής, αντί του αντίγραφου πτυχίου, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου. 

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά – λόγω των εκτάκτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 – θα υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση: [email protected]. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15 Ιουνίου έως και 25 Αυγούστου 2020. 

   Λεπτομερείς πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. όπως ο Εσωτερικός Κανονισμός και τα Μαθήματα του Π.Μ.Σ., υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://foodsn.agro.auth.gr/index

   Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά αποστέλλοντας e-mail στις διευθύνσεις: [email protected] και [email protected] 

   Η αξιολόγηση των υποψήφιων για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ θα γίνει ως εξής: 

   • Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων 11/9/2020 09:30-11:00 
   • Αγγλικά 11/9/2020 11:30-12:30 
   • Συνέντευξη 11/9/2020 13:00-17:00 

   Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Α (ισόγειο) στο Νέο Κτίριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Αγρόκτημα 

   Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων 

   Στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, τα οποία αποτιμώνται σε μόρια (με συνολικό άθροισμα 100), περιλαμβάνονται: 

   1. Η βαθμολογία σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με βαθμολογική κλίμακα δώδεκα ως είκοσι (12 – 20), με συντελεστή αξιολόγησης 1 και μέγιστη βαθμολογία τα είκοσι (20) μόρια (20 x 1=20). Το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν λαμβάνει συντελεστή αξιολόγησης και αρκεί η επιτυχής εξέτασή του.
   2. Ο βαθμός πτυχίου, με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5 – 10), με συντελεστή αξιολόγησης 2 και μέγιστη βαθμολογία τα είκοσι (20) μόρια (10 x 2=20).Ο αριθμός μαθημάτων σχετικών με την Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή με ανώτατο όριο τα 30 μαθήματα και με συντελεστή αξιολόγησης 1 και μέγιστη βαθμολογία τα τριάντα(30) μόρια (1 x 30=30).
   3. Η ερευνητική εμπειρία βάσει συγγραφής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (μέγιστο 5 μόρια).
   4. Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (μέγιστο 5 μόρια).
   5. Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας από αρμόδια Επιτροπή που θα συστήνεται κάθε φορά με την προκήρυξη (15 μόρια).
   6. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, σε επίπεδο που ορίζεται από την Σ.Ε. (άριστη γνώση: 5 μόρια, πολύ καλή γνώση: 2).

   Οι εξετάσεις εισαγωγής για το πανεπιστημιακό έτος 2020-21 περιλαμβάνουν: 

   α) γραπτές εξετάσεις σε τρία μαθήματα υποβάθρου της Επιστήμης Τροφίμων (Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων, Χημεία Τροφίμων) με τη μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων πολλαπλής επιλογής. 

   Η εξέταση για τους υποψηφίους γίνεται σε δύο από τα τρία αυτά μαθήματα, κατόπιν επιλογής τους, και διαρκεί συνολικά 11⁄2 ώρα. 

   β) γραπτές εξετάσεις για την επάρκεια ή μη της γνώσης των υποψηφίων στην Αγγλική γλώσσα, 

   γ) προφορική συνέντευξη των υποψηφίων. 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

   Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   1. Νερό: Δομή, φυσικές ιδιότητες, αλληλεπιδράσεις με συστατικά των τροφίμων, ενεργότητα νερού και σημασία της στην ποιότητα και στη διατηρησιμότητα των τροφίμων.
   2. Υδατάνθρακες: Δομή-χημεία, χημικές αντιδράσεις, λειτουργικές ιδιότητες (τεχνολογικής και διατροφικής φύσης) και ρόλος τους σε προϊόντα τροφίμων. Αλληλεπιδράσεις νερού και υδατανθράκων, επίδραση της επεξεργασίας των τροφίμων στους υδατάνθρακες.
   3. Αμινοξέα – Πρωτεϊνες: Δομή-Χημεία, χημικές αντιδράσεις, λειτουργικές ιδιότητες (τεχνολογικής και διατροφικής φύσης) και ρόλος τους σε προϊόντα τροφίμων. Επίδραση της επεξεργασίας των τροφίμων στις πρωτεΐνες.
   4. Λιπαρές ύλες τροφίμων: Δομή-Χημεία, χημικές αντιδράσεις, λειτουργικές ιδιότητες (τεχνολογικής και διατροφικής φύσης) και ρόλος τους σε προϊόντα τροφίμων. Επίδραση της επεξεργασίας των τροφίμων στα λίπη και στα έλαια. Τεχνολογία λιπών και ελαίων.
   5. Βιταμίνες και ανόργανα συστατικά: Χημεία, φυσιολογία δράσης, απώλειες κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση των τροφίμων.
   6. Φυσικές χρωστικές και ευχυμικά συστατικά των τροφίμων: Χημεία, λειτουργικός ρόλος και μεταβολές κατά την επεξεργασία και τη συντήρηση των προϊόντων.

   Μάθημα: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   1. Φυσικές ιδιότητες των Τροφίμων: Ενεργότητα Νερού, Μηχανικές Ιδιότητες, pH, Ωσμωτικές ιδιότητες και σημασία τους στη συντήρηση και επεξεργασία τροφίμων, υαλώδης κατάσταση.
   2. Θερμικές Επεξεργασίες των Τροφίμων (Ζεμάτισμα, Παστερίωση – Αποστείρωση, Κονσερβοποίηση, Ασηπτική επεξεργασία).
   3. Ψύξη και Κατάψυξη των Τροφίμων.
   4. Συμπύκνωση και Αφυδάτωση των Τροφίμων.
   5. Ζυμώσεις των Τροφίμων.
   6. Συσκευασία των Τροφίμων.
   7. Πρόσθετα των Τροφίμων.

   Μάθημα: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   1. Πηγές των μικροοργανισμών που απαντώνται στα τρόφιμα.
   2. Μικροχλωρίδα διαφόρων κατηγοριών νωπών και επεξεργασμένων τροφίμων.
   3. Μικροοργανισμοί δείκτες της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων.
   4. Παθογόνοι μικροοργανισμοί στα τρόφιμα.
   5. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών.
   6. Μικροοργανισμοί που προκαλούν αλλοιώσεις και παθογόνοι μικροοργανισμοί στα φυτικής και ζωικής προελεύσεως τρόφιμα που συντηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες.
   7. Μικροβιολογία προϊόντων στα οποία προστίθενται χημικά συντηρητικά.
   8. Μικροβιολογία προϊόντων που υφίστανται ακτινοβόληση, θερμική επεξεργασία, αφυδάτωση.
   9. Μικροβιολογία ζυμουμένων τροφίμων, κονσερβοποιημένων τροφίμων, προϊόντων ελάχιστης επεξεργασίας και τροφίμων που υφίστανται σύγχρονες μεθόδους επεξεργασίας.
  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 105. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

    Α’ Εξάμηνο:

   • Μικροβιολογία Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Χημεία Τροφίμων και Διατροφή Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Σχεδιασμός Διεργασιών Παραγωγής Τροφίμων Υ (υποχρεωτικό)  10 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Ειδικά Θέματα στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Σεμινάρια στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS
   • Ερευνητική Προσέγγιση του Θέματος της Μεταπτυχιακής Εργασίας Υ (υποχρεωτικό) 10 ECTS

    Θερινή Περίοδος

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ (υποχρεωτικό) 15 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο: 

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ (υποχρεωτικό)  30 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email