Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας (MSc in Stress Science and Health Promotion)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 8,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου μεταπτυχιακής ειδίκευσης στην επιστήμη του στρες. Ειδικότερα, σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο παραπάνω ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο, προσφέροντας βαθιά κατανόηση:
   • της βασικής ιατροβιολογικής έρευνας του στρες 
   • της ψυχονευροενδικρονολογίας
   • της διάγνωσης,
   • της μέτρησης,
   • και τελικώς του αποτελεσματικού ελέγχου του και της προαγωγής υγείας, τόσο σε μεμονωμένα άτομα, όσο και σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού.

   Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη της ασθένειας και η προαγωγή της υγείας, καθώς επίσης και η εφαρμογήεθνικών στρατηγικών ελέγχου του στρες στα πλαίσια συγκεκριμένων προληπτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων προαγωγής υγείας στη χώρα μας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 2 ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην “Επιστήμη του Στρες και την Προαγωγή της Υγείας”.

   Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο και περιλαμβάνει 4 διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, MME,  Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Θεολογίας, Θεατρολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής, Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Διοίκησης επιχειρήσεων ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 35 κατ’ ανώτατο όριο.

   Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 2000 ευρώ ανά εξάμηνο. Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό έως και 35% των μαθημάτων)*.

   *Ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων δύναται να τροποποιηθεί περαιτέρω, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο και δοθούν τέτοιες οδηγίες από την πολιτεία, στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19.

   Για την υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και τις 30/06/2020:

   1. Αίτηση Συμμετοχής που προμηθεύεται ο υποψήφιος από την ιστοσελίδα http://www.stressmaster.med.uoa.gr/
   2. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται και από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν (αναφορά στο βιογραφικό)
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή/και ερευνητικής δραστηριότητας (αναφορά στο βιογραφικό)
   7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής (ή/και άλλη γλώσσας εφόσον υπάρχει). Αναγνωρίζονται τα πιστοποιητικά που ορίζει ο ΑΣΕΠ. Για τους μη έχοντες επίσημο τίτλο η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια σχετικής γραπτής εξέτασης, ενώ άριστη γνώση αποδεικνύεται και με πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού.
   10. Πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ ή /και προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών.
   11. Πιστοποιημένη επάρκεια ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α).

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις στις οποίες θα κληθούν οι πρώτοι 50 υποψήφιοι, και οι οποίες θα γίνουν μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (οι συνεντεύξεις δύναται να γίνουν και μέσω skype).

   Η υποβολή των αιτήσεων και των συνοδευτικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Ο πλήρης φάκελος σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) θα ζητηθεί αργότερα .

   Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του ΠΜΣ  «Επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας»,  τηλ. 210-6597644, και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://www.stressmaster.med.uoa.gr

  • Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η προκήρυξη του προγράμματος πραγματοποιείται στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και η εισαγωγή των φοιτητών γίνεται με την εκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας και την πραγματοποίηση συνεντεύξεων. Το ΠΜΣ, προσφέρει συνολικά 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), σε εναρμόνιση με τις διεθνείς οδηγίες για το διεθνές σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

   Στη διάρκεια των 2 πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν διαλέξεις, φροντιστήρια και εργαστήρια που αφορούν συνολικά σε 10 υποχρεωτικά μαθήματα, 5 σε κάθε εξάμηνο σπουδών.
   Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μαθήματα και την περιγραφή τους.

   Στο 3ο και 4ο εξάμηνο οι φοιτητές ξεκινούν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η κατανομή των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης στα 2 τελευταία εξάμηνα σπουδών είναι κατανεμημένη έτσι, ώστε να διευκολύνεται η υπάρχουσα τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα ή να μην καθίσταται απαγορευτική η εύρεση νέας, ενώ ειδικά μέσω της πρακτικής άσκησης επιδιώκεται η διασύνδεσή των φοιτητών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας, των διαφόρων κοινωνικών δομών, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την πρακτική τους εξάσκηση και εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα στην προώθηση νέων ευκαιριών και προοπτικών συνεργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email