Επιστήμη των Υλικών

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Επιστήμη των Υλικών και τις εφαρμογές των υλικών στην βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική της διάσταση.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   α. η κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην Επιστήμη των Υλικών και στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της,
   β. η προώθηση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας, με κύριους άξονες τις θεματικές περιοχές των μικροφασικών και νανοφασικών υλικών, των νανοεπιστημών, των μοριακών υλικών, των βιοϋλικών, καθώς και της θεωρητικής ανάλυσης, μοντελοποίησης και σχεδίασης υλικών,
   γ. η διεύρυνση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα επί μέρους αντικείμενα, τόσο σε επίπεδο θεωρίας και μοντελοποίησης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής και ανάπτυξης εγχώριας τεχνολογικής καινοτομίας,
   δ. η σύνδεση έρευνας με την παραγωγή, μέσω της διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καίριοι για την χώρα τομείς πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και διάθεσης τεχνολογικών λύσεων που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους,
   ε. η παραγωγή νέων επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να παράγουν καινοτομία και ερευνητικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας στα πλαίσια περαιτέρω διδακτορικών σπουδών ή ανεξάρτητης έρευνας και ανάπτυξης,
   στ. η παραγωγή νέων επιστημόνων εφοδιασμένων με θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις, επιστημονικές και τεχνικές δεξιότητες του πεδίου, που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν οργανισμούς και παραγωγικές επιχειρήσεις σε ένα ευρύ πεδίο απασχόλησης, να ενισχύσουν τους τομείς παραγωγής με ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας και ανάληψη καινοτομικών πρωτοβουλιών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη των Υλικών», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης επανίδρυσης 818/12749 (ΦΕΚ 1715/17.5.2018 τ. Β’.), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020 – 2021 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έως και είκοσι (20) φοιτητών.

   Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη των Υλικών» με εξειδίκευση σε δύο ειδικεύσεις:

   α) «Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά»
   β) «Υπολογιστική Επιστήμη των Υλικών»

   Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη των Υλικών» λειτουργεί χωρίς δίδακτρα.

   Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την Επιστήμη των Υλικών και τις εφαρμογές των υλικών στη βιομηχανία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την ενέργεια, τη βιοϊατρική, το περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στη θεωρητική, όσο και στην τεχνολογική της διάσταση.

   Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν:

   1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
   2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   3. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
   4. Σε ειδικές περιπτώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών, των οποίων ο πρώτος κύκλος σπουδών έχει πραγματοποιηθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής, επιτρέπεται η εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ. με δική τους ευθύνη, αλλά αυτοί υποχρεούνται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μέχρι το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών τους.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων τα οποία ορίζονται από το νόμο αλλά και από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος:

   • Γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος και αναλυτική βαθμολογία του υποψήφιου στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική εργασία (δημοσιεύσεις) ή/και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών).
   • Άλλα προσόντα (π.χ. άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κ.τ.λ.).

   Τα κριτήρια εισαγωγής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να δημιουργήσουν αιτήσεις εισαγωγής στη δικτυακή πύλη https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση:

   1. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (για τους τελειόφοιτους επισύναψη δήλωσης ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών σε εύλογο χρονικό διάστημα).
   2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
   4. Φωτογραφία
   5. Βιογραφικό Σημείωμα
   6. Πιστοποιητικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών, εάν υπάρχουν

   Επίσης, καλούνται να προσκομίσουν και σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας υποβολής, στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών (Πανεπιστημιούπολη – Ρίο, Τ.Κ. 26504, τηλ. 2610996304) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση
   2. Δύο συστατικές επιστολές.
   3. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας, εάν υπάρχει.
   4. Τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις.

   Η προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στην Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος, η οποία ενδέχεται να είναι εξ αποστάσεως, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

   Περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών και την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών μπορούν να βρεθούν στη σελίδα του Τμήματος στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.matersci.upatras.gr. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

   1. Αλέξανδρος Βανακάρας, e-mail: [email protected], τηλ. 2610996156
   2. Βασίλειος Γεωργακίλας, e-mail: [email protected], τηλ. 2610996321
   3. Εμμανουήλ Τοπογλίδης, e-mail: [email protected], τηλ. 2610996322

   Διευκρινίσεις σχετικές με τις αιτήσεις δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κα Π. Μπόμπολα, e-mail: [email protected], Τηλ.: 2610996304).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική και/ή στην Αγγλική γλώσσα εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

   Για τη λήψη Διπλώματος του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά και σε όσα κατ’ επιλογή μαθήματα προβλέπονται στον Πρόγραμμα Μαθημάτων κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα), και να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής II κατά το Γ’ εξάμηνο.

   Οι Μ.Φ. του προγράμματος ακολουθούν ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων κατά το Α’ εξάμηνο το οποίο περιλαμβάνει τρία μαθήματα από τα οποία τα δύο είναι υποχρεωτικά και το ένα επιλογής. Με την ολοκλήρωση του Α’ Εξαμήνου οι φοιτητές εγγράφονται σε μια από τις δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. και ακολουθούν το αντίστοιχο Πρόγραμμα Μαθημάτων.

   Οι Μεταπτυχιακές Ερευνητικές Διατριβές Ι και II κατά το Β’ και Γ’ εξάμηνο αντίστοιχα, εκπονούνται σε ένα ενιαίο θέμα σχετικό με τη κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο φοιτητής/τρια. Η Μ.Ε.Δ. Ι αποτελεί τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και μελέτη υποβάθρου του θέματος, και καταλήγει σε συγκεκριμένη πρόταση εκπόνησης έρευνας. Η Μ.Ε.Δ. II ολοκληρώνει το ερευνητικό μέρος και περιλαμβάνει την συγγραφή και παρουσίαση του συνόλου του έργου. Η βαθμολογία στις Μεταπτυχιακές Ερευνητικές Διατριβές Ι και II προκύπτει μετά από τελική εξέταση.

   Το πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του προγράμματος μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις της Σ.Τ. κατόπιν πρότασης της Σ.Ε. Μετά από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., προβλέπεται η δυνατότητα μέρους (τάξης του 10%) της διδασκαλίας των μαθημάτων να παρέχεται με μορφή σεμιναριακών μαθημάτων που δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες με μεθόδους τηλεματικής.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο και κατεύθυνση ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email