Επιστήμη της Μετάφρασης

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του νέου αναμορφωμένου Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την Ελληνική και την Αγγλική, αλλά και με αναφορές στη Γαλλική και τη Γερμανική.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Α. Περιγραφή
   Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης – Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α’/4-8- 2017), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Επιστήμη της Μετάφρασης, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οικείο γνωστικό πεδίο. 

   Το ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης από το έτος 2014-2015 λειτουργεί με βάση τη νέα αναμορφωμένη δομή του, η οποία έχει προσαρμοστεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) καθώς και στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Το νέο Πρόγραμμα, ακολουθώντας τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων, έχει σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης, στον επιστημονικό τομέα της Διδακτικής της Μετάφρασης, στον τομέα της Οπτικοακουστικής Μετάφρασης, στις Νέες Τεχνολογίες στη Μετάφραση, στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Μετάφρασης (Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής και Ιατρικής) και της Λογοτεχνικής Μετάφρασης με στόχο την εξειδίκευση στη μετάφραση με γλώσσες εργασίας κυρίως την ελληνική και την αγγλική, αλλά και με αναφορές στη γαλλική και τη γερμανική. Χρηματοδοτείται, δε, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

   Το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά τρία εξάμηνα και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα υποχρεωτικής παρακολούθησης μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων και ένα εξάμηνο για τη σύνταξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Σύμφωνα με τον αναλυτικό κύκλο σπουδών, ο φοιτητής συγκεντρώνει συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (30 στο α’ εξάμηνο, 30 στο β’ εξάμηνο και 30 από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας). 

   Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, οι οποίες και χρησιμοποιούνται ως κύριες γλώσσες εργασίας, ενώ γίνονται επίσης αναφορές στη γαλλική και τη γερμανική κατά την κρίση και επιλογή του διδάσκοντος. 

   Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS 8.5-9, Michigan ECPE, PTE General Level 5, PTE Academic 85+ ή ισοδύναμο). Οι απόφοιτοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας και Μετάφρασης/Διερμηνείας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 

   Επιθυμητή –μη υποχρεωτική– κρίνεται η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση γαλλικής ή γερμανικής, επιπέδου τουλάχιστον Β1, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 

   Β. Δικαιούχοι – κριτήρια επιλογής
   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης, θα γίνουν δεκτοί συνολικά έως είκοσι (20) φοιτητές. 

   Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του ΠΜΣ έχουν οι πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

   Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι: 

   (α) Ελληνική γλώσσα (γραπτή εξέταση),
   (β) Θεωρία της Μετάφρασης (γραπτή εξέταση),
   (γ) Μετάφραση από την αγγλική προς την ελληνική (γραπτή εξέταση) 

   Επιπλέον των ανωτέρω εξετάσεων, οι υποψήφιοι παρουσιάζονται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

   Ο ενδεικτικός κατάλογος της βιβλιογραφίας την οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμβουλευθούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Γ. Δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά τα εξής δικαιολογητικά, μέχρι την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι

   1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα.
   2. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων.
   5. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
   6. Σύντομο εργογραφικό υπόμνημα (εφόσον συνυποβάλλονται δημοσιεύσεις ή και ανακοινώσεις).
   7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής και, προαιρετικώς, της γαλλικής ή της γερμανικής (βλέπε πεδίο Α. Περιγραφή).

   Υπόψη θα ληφθεί επίσης η συνυποβολή έως δύο (2) συστατικών επιστολών συντεταγμένων από μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι. ή από διδάσκοντες ξένων πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα). 

   Δ. Ημερομηνίες εξετάσεων, ανακοίνωσης αποτελεσμάτων και έναρξης μαθημάτων
   Οι εξετάσεις επιλογής θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου 2020. Ο κατάλογος των υποψηφίων και το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα αναρτηθούν έως την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ, στο κτίριο Ιπποκράτης (πλατεία Χρ. Τσιριγώτη) στην Κέρκυρα καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020 (θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Τα μαθήματα του Προγράμματος για το ακαδημαϊκό. έτος 2020-2021 θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020

   Ε. Συμπληρωματικά στοιχεία
   1. Η φοίτηση στο ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» είναι χωρίς δίδακτρα.
   2. Βάσει του Νόμου και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος, η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες για τα δύο πρώτα εξάμηνα.
   3. Όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος οι φοιτητές του ΠΜΣ, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες, συμμετέχουν υποχρεωτικά και αμισθί στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος σε προπτυχιακό επίπεδο ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες (επιτηρήσεις κ.ά.).
   4. Η παρούσα προκήρυξη διέπεται στο σύνολό της από τις σχετικές ρυθμίσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Τμήματος και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος. 

   ΣΤ. Πληροφορίες – ενημερωτικό υλικό
   Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση του σχετικού εντύπου υποδείγματος το οποίο διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.dflti.ionio.gr/el/node/12) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τη Γραμματεία του ΠΜΣ (Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη, Κτίριο Ιπποκράτης, 49100 Κέρκυρα, τηλ. 6946358982, [email protected], και [email protected]). Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ύλη δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.dflti.ionio.gr). Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να αναστείλει ή να ακυρώσει τη διαδικασία εισαγωγής φοιτητών, έως και μία εβδομάδα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας έναρξης των εξετάσεων.

  • Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ:

   Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις διεξάγονται στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, οι οποίες και χρησιμοποιούνται ως κύριες γλώσσες εργασίας, ενώ γίνονται επίσης αναφορές στη γαλλική και τη γερμανική κατά την κρίση και επιλογή του διδάσκοντος. 

   Η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει πολύ καλή γνώση της αγγλικής, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ2 (Cambridge English Proficiency (CPE), IELTS 8.5-9, Michigan ECPE, PTE General Level 5, PTE Academic 85+ ή ισοδύναμο). Οι απόφοιτοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας και Μετάφρασης/Διερμηνείας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. 

   Επιθυμητή –μη υποχρεωτική– κρίνεται η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση γαλλικής ή γερμανικής, επιπέδου τουλάχιστον Β1, η οποία αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με την κατάθεση σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email