Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία (MSc in Polymer Science and its Applications in Industry)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιστήμης των Πολυμερών και των Εφαρ­μογών της στη Σύγχρονη Τεχνολογία.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθη­νών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμο­γές της στη Βιομηχανία” (ΦΕΚ: 2378, τ. Β΄ 21-6-2018).

   Το εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με ερευνητές από το ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟ­ΚΡΙ­ΤΟΣ” και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών  οδηγεί στην απονομή:

   Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους ΜΔΕ να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

   Κατηγορίες Πτυχιούχων

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοτα­γών της αλλοδαπής:

   • Χημείας Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων
   • Επιστήμης Υλικών
   • Όλων των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

   Κριτήρια επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. Το γενικό βαθμό του πτυχίου.
   2. Τη βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
   3. Την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο.
   4. Την πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
   5. Την κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών.
   6. Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   7. Τις τυχόν δημοσιεύσεις.
   8. Τις συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία.
   9. Την προφορική συνέντευξη

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ.7 του Ν. 4485/17.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα.

   Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος της διατιθέμενης βιβλιογραφίας είναι στην Αγγλική, θα προτιμούνται υποψήφιοι που γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα αυτή.

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή συνολικού ποσού διδάκτρων 2.400 ευρώ κατανεμημένο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 800ευρώ, οι οποίες καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Για την πραγματοποίηση των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να λάβουν υποτροφίες αριστείας, οι οποίες αποδίδονται στους αριστούχους φοιτητές του Π.Μ.Σ. βάσει της επίδοσης τους στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου. Το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις υποτροφίες ανέρχεται στο 10% των διδάκτρων κάθε σειράς. Εφόσον το ποσό επαρκεί, διατίθεται στον 1ο και 2ο φοιτητή βάσει της σειράς επιτυχίας τους. Οι φοιτητές απαλλάσσονται της καταβολής διδάκτρων που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό.

   Επιπλέον, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://users.uoa.gr/~iatrou/index.html/Graduate/

   Αιτήσεις υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας [email protected], με θέμα «Ονοματεπώνυμο_Αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία» τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές.

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Τμήματος και την ιστοσελίδα του Τμήματος
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του 2020
   4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   8. Δύο συστατικές επιστολές
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά προτίμηση της αγγλικής
   10. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής,

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα  210 7274386, 7274098.

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται αποκλειστικά διά ζώσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο  

   Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
   Μέθοδοι σύνθεσης πολυμερών 52 10
   Μέθοδοι χαρακτηρισμού πολυμερών 52 10
   Φυσικές ιδιότητες πολυμερών και σχέσεις δομής/ιδιοτήτων 52 10

   Σύνολο  156 30

   Β΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες ECTS
   Σύνθεση πολυμερών με καθορισμένη αρχιτεκτονική 52 10
   Πολυμερή σε ηλεκτρονικές και φωτονικές διατάξεις και μικροσυστήματα. 52 10
   Εργαστήριο σύνθεσης και χαρακτηρισμού πολυμερών 52 10

   Σύνολο  156 30

   Γ΄ Εξάμηνο
   Μαθήματα Υποχρεωτικά ECTS
   Εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας 30

   Σύνολο  30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email