Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – MSc in Wine and Beer Science

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο που καλύπτει το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, είναι η σύγχρονη και ολοκληρωμένη τεχνικοοικονομική εκπαίδευση στους τομείς της Αμπελουργίας, της Οινολογίας, της Αποσταγματοποιίας, της Ζυθοποιίας και της Τεχνολογίας Ποτών. To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – MSc in Wine and Beer Science» με δυο κατευθύνσεις: Οίνος (Wine) και Ζύθος (Beer), συμβάλει στην παραγωγή έμψυχου κεφαλαίου για την ανάπτυξη όχι μόνο του κλάδου της Οινολογίας αλλά και αυτού της Ζυθοποιίας, και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της Ελληνικής ανταγωνιστικής μεταποίησης καθώς και της οικονομικής και πολιτιστικής εξωστρέφειας της χώρας μας. Σημειωτέον ότι η χώρα μας κατέχει την 12η θέση στην παγκόσμια παραγωγή οίνου (το 2012 η χώρα μας βραβεύτηκε με περισσότερα από 300 Διεθνή Βραβεία και διακρίσεις και διαθέτει 680 καταγεγραμμένα οινοποιεία και 40 περίπου συνεταιρισμούς).

   Η συσσωρευμένη εμπειρία των εμπλεκόμενων μελών εκπαιδευτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος, αλλά και του συνεργαζομένου εξειδικευμένου επιστημονικού και εργαστηριακού δυναμικού, καθώς και ο διαθέσιμος άρτιος σύγχρονος εργαστηριακός εξοπλισμός και οι λοιπές υλικοτεχνικές υποδομές, αποτελούν εγγύηση επιτυχίας του καινοτόμου Π.Μ.Σ. που αυτοδύναμα διοργανώνεται από το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι, οι κάτοχοι του σχετικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές τεχνικο-οικονομικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα επιχειρήσεις οίνου και ζύθου αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» και αγγλικό τίτλο «Master of Science in Wine and Beer Science», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αριθ. Απόφασης 105323/Ζ1/26-06-2018) και από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 3309/τΒ/10-08-2018). 

   Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

   1. Αντικείμενο – Σκοπός – Μαθησιακά Αποτελέσματα
   Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Επιστήμη Οίνου και Ζύθου με δύο κατευθύνσεις:
   Κατεύθυνση 1: Οίνος και
   Κατεύθυνση 2: Ζύθος.

   Σκοπός του Προγράμματος είναι: 

   α) η ειδίκευση σε μία από τις δυο κατευθύνσεις ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Μ.Δ.Ε. να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες και επαρκείς υψηλού επιπέδου γενικές και ειδικές επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να οργανώνουν, να συντονίζουν, να διευθύνουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν και να αναπτύσσουν καινοτόμες επιχειρήσεις οίνου και ζύθου, αξιοποιώντας, εξελίσσοντας και προάγοντας τη σχετική έρευνα και τεχνογνωσία στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το παρόν Π.Μ.Σ. 

   β) η περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

   2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
   Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου – Master of Science in Wine and Beer Science» με δύο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση 1: Οίνος (Wine) και Κατεύθυνση 2: Ζύθος (Beer).

   3. Υποψήφιοι – Κατηγορίες Πτυχιούχων
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Τεχνολόγων Οινολόγων, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών-Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας, Φυσικής και συναφών επιστημών.

   Από υποψήφιους προερχόμενους από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, από υποψήφιους προερχόμενους από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Δ.Μ.Σ.. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

   4. Χρονική Διάρκεια Σπουδών – Γλώσσα Διδασκαλίας – Πιστωτικές Μονάδες
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Οι εργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την ένταξή τους στο καθεστώς της μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: σύμβαση εργασίας (ή βεβαίωση εργοδότη) και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. 

   Μερική φοίτηση μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους:
   α) εργαζόμενοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά: σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και
   β) μη εργαζόμενοι φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για σοβαρούς λόγους, όπως λόγους υγείας, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως σχετική ιατρική βεβαίωση από φορέα υγείας του δημοσίου. 

   Η διάρκεια μερικής φοίτησης για εργαζόμενους ή μη φοιτητές δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών τους ορίζεται στα δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην συνολική απαιτούμενη διάρκεια των τριών (3) εξαμήνων για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ή στον προβλεπόμενο ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών των έξι (6) εξαμήνων. 

   Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

   Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   5. Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12), τρία (3) υποχρεωτικά κοινά μαθήματα και εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS.

   6. Αριθμός Εισακτέων – Κριτήρια Επιλογής Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά κατεύθυνση κατ’ έτος. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Τεχνολόγων Οινολόγων, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών-Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας, Φυσικής και συναφών επιστημών. 

   Από υποψήφιους προερχόμενους από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, από υποψήφιους προερχόμενους από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Δ.Μ.Σ.. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις: 

   1. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
   2. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

   Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α και Β. 

   Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. 

   Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δικαίωμα αίτησης έχουν και φοιτητές του Α ́ κύκλου σπουδών ΑΕΙ οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο φοίτησης και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι την περίοδο εγγραφών στο Π.Μ.Σ. 

   Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος συγκροτείται Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων (εφεξής Ε.Ε.Υ.) μεταπτυχιακών φοιτητών αποτελούμενη από μέλη της Σ.Ε.. Κατά τη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι κρίνονται με ακαδημαϊκά κριτήρια, όπου περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργασία, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου. Επιπλέον η Ε.Ε.Υ. διενεργεί προφορική συνέντευξη των υποψηφίων όπου αξιολογείται η προσωπικότητα και το ενδιαφέρον του υποψηφίου για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συγκρότηση, το τυχόν προγενέστερο ερευνητικό και επαγγελματικό του έργο και η κριτική του ικανότητα. 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

   Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους έχει ως εξής: 

   Β = Κ1 Χ 0,30 + Κ2 Χ 0,25 + Κ3 Χ 0,25 + Κ4 Χ 0,20 

   Η Ε.Ε.Υ. αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τους παραπάνω τέσσερις άξονες και εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος η οποία κάνει την τελική επιλογή. 

   Οι επιλεγέντες φοιτητές οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για το πτυχίο Α ́ κύκλου σπουδών πριν το τέλος της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής. Το δικαίωμα εγγραφής χάνουν και οι επιλεγέντες που δεν θα καταθέσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. οι επιλαχόντες, αν υπάρχουν. 

   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. στην ελληνική γλώσσα οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική (κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001 (659 Β ́) όπως ισχύει.

   7. Προσωπικό – Υλικοτεχνική υποδομή
   Ο συντονισμός και η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. γίνεται αποκλειστικά από μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και κατά προτεραιότητα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών. Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α ́ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α ́ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

   Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α ́ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α ́ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α ́ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή προβαίνει νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. διδάσκουν στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011. 

   Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με την υπάρχουσα υποδομή και επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος.

   8. Κόστος Λειτουργίας – Τέλη Φοίτησης – Υποτροφίες
   Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 84.000 ευρώ και θα καλυφθεί από δίδακτρα ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) και δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α ́ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

   Η καταβολή του τέλους φοίτησης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) γίνεται σε τρεις (3) δόσεις: πρώτη (1η) δόση ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ, και οι υπόλοιπες δυο δόσεις των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων αντίστοιχα. 

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 35 του Ν.4485/17. Στους φοιτητές που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης επιστρέφεται η καταβολή των δόσεων τελών φοίτησης που έχουν καταβάλει. 

   Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για το: 

   1. αν ο φοιτητής συμμετέχει και σε άλλο ΠΜΣ του ιδίου Τμήματος ή άλλου Τμήματος του ΠΑ.Δ.Α. ή άλλου Ιδρύματος,
   2. ότι δεν έχει υποβάλει αντίστοιχη αίτηση απαλλαγής σε άλλο Π.Μ.Σ. και η αίτηση που υποβάλει είναι μοναδική και
   3. αν ο φοιτητής λαμβάνει υποτροφία από άλλη πηγή.

   Με απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να χορηγηθεί μία (1) υποτροφία απαλλαγής ανά κατεύθυνση (συνολικά δύο υποτροφίες) από την 2η και την 3η δόση των τελών φοίτησης, στους φοιτητές/τριες, που έχουν τις δύο καλύτερες επιδόσεις βαθμολογίας στα Α’ και Β’ εξάμηνο αντίστοιχα, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο του προβλεπόμενου από το πρόγραμμα αριθμού μαθημάτων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται υποτροφία απαλλαγής.

   9. Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1) Αίτηση υποψηφιότητας με φωτογραφία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
   2) Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία Α ́ κύκλου σπουδών νομίμως επικυρωμένα (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και ενδεχομένως υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους).
   3) Διπλωματική εργασία.
   4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5) Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας (
   βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
   6) Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (
   βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ).
   7) Έως δυο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
   8) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση (εφόσον υπάρχουν).
   9) Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον 
   υπάρχουν).
   10) Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής 
   ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

   Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (email: [email protected]) και στη συνέχεια σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
   ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
   Για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου»
   Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω, Αττική

   Υποβολή Αιτήσεων από 1-18 Σεπτεμβρίου 2020

   Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 30/9/2020

   Πληροφορίες
   Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα (http://www.wvbs.uniwa.gr/) και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210- 5385504 και 210-5385538).

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email