Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. θετικών επιστημών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. – εφόσον επιλεγούν – υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πριν την εισαγωγή τους, προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις ειδικεύσεις:
   1. «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» και
   2. «Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιο-οικονομίας».

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους  μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά από 25 Μαΐου έως 8 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος: [email protected], τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)
   2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται), που υπολείπονται. Σε περίπτωση εισαγωγής τους, η εγγραφή τους ισχύει υπό την προϋπόθεση περάτωσης των σπουδών τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
   7. Δύο συστατικές επιστολές [από Καθηγητές Πανεπιστημίων (στη βαθμίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή ή Επίκουρου) ή Ερευνητές Α΄, Β’ ή Γ’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος)].
   8. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση Αγγλικής)
   9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος».
   10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων (εφ’ όσον υπάρχουν).
   11. Κάθε άλλο στοιχείο (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λ.π.) που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μη επικυρωμένα αντίγραφα. Η κατάθεση, όμως, των επικυρωμένων δικαιολογητικών πρέπει να γίνει κατά την ημερομηνία εγγραφής.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενδέχεται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα: 1. «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων», 2. «Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιο-οικονομίας».

   Η Συνέλευση του Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα να μη λειτουργήσει ορισμένες από τις ανωτέρω ειδικεύσεις.

   Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέξουν στην αίτησή τους ειδικεύσεις με σειρά προτεραιότητας.

   Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

   1. Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.
   2. Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   3. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.
   4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία.
   5. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
   6. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή και εξέταση ικανότητας κατανόησης αγγλικού κειμένου σχετικού περιεχομένου με την ειδίκευση της 1ης επιλογής.

   Σε περίπτωση μη επιλογής στις ειδικεύσεις που δήλωσε ο υποψήφιος την τελική επιλογή και προσφορά θέσης σε άλλη ειδίκευση έχει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ..

   Οι σπουδές για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. του ανωτέρω προγράμματος διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τρίτο την πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης και την έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής. Τα τέλη φοίτησης ανά μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχονται σε 4.000 ευρώ και για τα τρία εξάμηνα σπουδών. Ποσοστό έως 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν επιλεγεί με ακαδημαϊκά κριτήρια, μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Ελευθέριο Δροσινό (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. 210-529 4713, τηλεομ. 210 529 4683, e-mail: [email protected]), στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του Π.Μ.Σ, αρμόδια κα Δ. Κομματά (τηλ.: 210-5294677, e-mail: [email protected]) και στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ http://fst.aua.gr/el/node/311.

  • Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» δομείται σε δύο Ειδικεύσεις:

   Α. Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

   Β. Ειδίκευση: Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιο-οικονομίας

   Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τα παρακάτω μαθήματα και σειρά σεμιναρίων από ειδικούς που προέρχονται από το χώρο της βιομηχανίας ή άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Δημόσιου Τομέα ή ερευνητικά κέντρα ή άλλους δημόσιους φορείς/ υπηρεσίες. Πέραν τούτων, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούται σε δίμηνη πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις τροφίμων ή συμβούλων ή φορείς πιστοποίησης ή σε εργαστήρια. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθώνεται ως εξής:

   Ι) Κατεύθυνση «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων»

   Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων και των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Σχεδίαση και ανάλυση Πειραμάτων 4 ECTS
   • Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία 6 ECTS
   • Χημεία τροφίμων 6 ECTS
   • Βιοχημεία τροφίμων 6 ECTS
   • Μηχανική τροφίμων 6 ECTS
   • Βιοπολυμερή (ή Υδροκολλοειδή) τροφίμων 6 ECTS
   • Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) 6 ECTS
   • Τροφιμογενή νοσήματα και δηλητηριάσεις 6 ECTS
   • Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (SPC) 6 ECTS
   • Προαπαιτούμενα Προγράμματα (GHP) 6 ECTS
   • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων 6 ECTS
   • Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων 6 ECTS
   • Επιστήμη γάλακτος 6 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων 6 ECTS
   • Σύγχρονες μέθοδοι μικροβιολογικής ανάλυσης 6 ECTS
   • Ανάλυση επικινδυνότητας – Ποσοτική μικροβιολογία τροφίμων 6 ECTS
   • Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης 5 ECTS
   • Επιθεώρηση συστημάτων διαχείρισης 5 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS


   ΙΙ) Κατεύθυνση «Επεξεργασία, Συντήρηση και Βιοτεχνολογικές Διεργασίες Τροφίμων – Ανάπτυξη Προϊόντων Βιο-οικονομίας.

   Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων από τον παρακάτω Πίνακα, τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τις προπτυχιακές σπουδές τους, και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση ενός (1) υποχρεωτικού και τριών (3) μαθημάτων της κατεύθυνσης (σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα) τα οποία η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τον προσανατολισμό τους και την παρακολούθηση των Σεμιναρίων, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Σχεδίαση και ανάλυση πειραμάτων 4 ECTS
   • Μικροβιολογία τροφίμων και εφαρμοσμένη μικροβιολογία 6 ECTS
   • Χημεία τροφίμων 6 ECTS
   • Βιοχημεία τροφίμων 6 ECTS
   • Μηχανική τροφίμων 6 ECTS
   • Βιοπολυμερή (ή υδροκολλοειδή) τροφίμων 6 ECTS
   • Νομοθεσία και συστήματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (HACCP) 6 ECTS
   • Συσκευασία τροφίμων 6 ECTS
   • Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών τροφίμων 6 ECTS
   • Ενζυμικές και μικροβιακές διεργασίες στα τρόφιμα 6 ECTS
   • Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων 6 ECTS
   • Οικονομικά επιχειρήσεων τροφίμων 6 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Σχεδιασμός γραμμών παραγωγής τροφίμων, βιοδιεργασιών και βιοδιυλιστηρίων (υποχρεωτικό) 7 ECTS
   • Προχωρημένα μαθήματα συντήρησης-επεξεργασίας τροφίμων 7 ECTS
   • Προχωρημένα μαθήματα μηχανικής τροφίμων – Υπολογιστική ρευστοδυναμική 7 ECTS
   • Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 7 ECTS
   • Υπολογιστική Βελτιστοποίηση Βιοδιεργασιών 7 ECTS
   • Μηχανική βιοδιεργασιών και βιοδιυλιστηρίων 7 ECTS
   • Βιομηχανική βιοτεχνολογία 7 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS


   Τρίτο Εξάμηνο (κοινό για τις κατευθύνσεις)

   Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών εντάσσονται η Πρακτική Άσκηση (4 ECTS), η παρακολούθηση Σεμιναρίων (2 ECTS) και η εκπόνηση και συγγραφή της Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (24 ECTS), τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS.

   Στο Π.Μ.Σ. η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και δεν προβλέπεται η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες.

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Ερευνητική Μελέτη 24 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση 4 ECTS
   • Σεμινάρια 2 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email