Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι φοιτητές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών», αφορούν τις τεχνολογίες αιχμής σε κάθε ειδίκευση, καθώς και θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών αυτών. Το Π.Μ.Σ. δίνει έμφαση στην απόκτηση τόσο θεωρητικών γνώσεων όσο και πρακτικών δεξιοτήτων, με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας. Το Π.Μ.Σ. έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα η οποία συμβάλλει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση τεχνογνωσίας, και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων. Απώτερος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η διαμόρφωση επιστημόνων που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας.

   Το Π.Μ.Σ. επιτυγχάνει την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Οι δεξιότητες αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδίκευση  την οποία θα επιλέξει ο φοιτητής. Συγκεκριμένα:

   Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων  θα είναι ικανός

   • να αξιοποιεί την υπολογιστική νοημοσύνη για την επίλυση δύσκολων σύγχρονων προβλημάτων,
   • να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών,
   • να διαχειρίζεται δεδομένα μεγάλης κλίμακας με τη χρήση σύγχρονων βάσεων δεδομένων και εργαλείων εξόρυξης, ανάκτησης, διαχείρισης,
   • να αξιοποιεί σύγχρονες τεχνικές για την επεξεργασία και παραγωγή εικόνας, πολυμέσων και γραφικών,
   • να χρησιμοποιεί τις νέες τάσεις στα συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών και
   • να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.

   Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ στην Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων θα είναι ικανός

   • να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύγχρονες εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού/υλικού,
   • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων,
   • να σχεδιάζει προηγμένα ψηφιακά συστήματα υψηλής αξιοπιστίας,
   • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνικές διάχυτου και κινητού υπολογισμού,
   • να αντιλαμβάνεται τις εξελίξεις σε θέματα προηγμένων αρχιτεκτονικών υπολογιστών,
   • να αξιοποιεί τις τεχνολογίες δικτύων αισθητήρων για την υλοποίηση εφαρμογών που σχετίζονται με το διαδίκτυο των αντικειμένων και
   • να αναπτύσσει υπολογιστικά συστήματα σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

   Ο απόφοιτος του Π.Μ.Σ. στην ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων θα είναι ικανός

   • να αντιλαμβάνεται τις σύγχρονες τάσεις σε θέματα που άπτονται των σύγχρονων αρχιτεκτονικών δικτύων επικοινωνιών, όπως η δικτύωση που ορίζεται από το λογισμικό, τα δίκτυα κινητής επικοινωνίας επόμενων γενεών, τα δίκτυα οπτικών επικοινωνιών και τα δίκτυα των κέντρων δεδομένων,
   • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν τις διαδικτυακές υποδομές και υπηρεσίες,
   • να αξιοποιεί τις σύγχρονες τάσεις κατανεμημένων και παράλληλων συστημάτων σε δικτυακά περιβάλλοντα,
   • να εφαρμόζει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας σε σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και πληροφοριακών συστημάτων,
   • να αναπτύσσει εφαρμογές που αξιοποιούν την υπολογιστική νέφους και
   • να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί τεχνικές διάχυτων και ενσωματωμένων συστημάτων και δικτύων αισθητήρων σε οικοσυστήματα διαδικτύου των αντικειμένων.

   Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε τρεις βασικές ειδικεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν στις κατευθύνσεις του Π.Π.Σ. Συγκεκριμένα, οι ειδικεύσεις που παρέχονται στο νέο Π.Μ.Σ. είναι

   α) Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων,
   β) Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων και
   γ) Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Αντικείμενο. Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών» (Φ.Ε.Κ. 3463/τ.Β’/21-08-2018. Ο απονεμόμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών». Στον τίτλο αναγράφεται και η ειδίκευση.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει μόνο η Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων με τα εξής μαθήματα:

   Α’ εξάμηνο:

   1. Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών,
   2. Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων,
   3. Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα
   4. Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

   και δυνατότητα επιλογής από τα μαθήματα α) Διαχείριση Γνώσης, β) Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού, γ) Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών.

   Β’ εξάμηνο:

   1. Υπολογιστική Νέφους και Υπηρεσίες,
   2. Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου
   3. Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών και Εφαρμογές,
   4. Δικτύωση Ορισμένη από το Λογισμικό,
   5. Δίκτυα αισθητήρων και Διαδίκτυο των Αντικειμένων

   και δυνατότητα επιλογής από τα μαθήματα α) Εξόρυξη Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας, β) Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου.

   Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

   Χρονική διάρκεια – Δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 1.000€ και καταβάλλονται με την έναρξη των μαθημάτων ως εξής: από 400€ για καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα και 200€ για το τρίτο. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον αυτού του ποσοστού, το 20% του συνόλου των φοιτητών θα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του Β’ και Γ’ εξαμήνου με βάση τις επιδόσεις τους στο Α΄ εξάμηνο και υπό την προϋπόθεση προσφοράς έργου σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος.

   Διεξαγωγή μαθημάτων. Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθόλη τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων υποστηρίζεται από ηλεκτρονικές μορφές εκπαίδευσης ασύγχρονης και σύγχρονης μάθησης μέσω της χρήσης σχετικής πλατφόρμας.

   Υποψήφιοι. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και Υπολογιστών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., καθώς και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών Τμημάτων τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Οι υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εξήντα (60) κατ’ έτος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

   Διαδικασία Επιλογής. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από Επιτροπή που συγκροτεί η Συνέλευση του Τμήματος και επικυρώνεται από τη Συνέλευση. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: τον γενικό βαθμό του πτυχίου (25%), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. και στη διπλωματική-πτυχιακή εργασία (20%), την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (10%), την τυχόν επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (10%) και την προσωπική συνέντευξη (35%). Για την ημερομηνία της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

   Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους από την 9η Ιουνίου έως και την 11η Σεπτεμβρίου 2020. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει:

   1. Ηλεκτρονική Αίτηση. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., (http://msc-cse.ice.uniwa.gr) εκτυπώνεται από τον υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί με τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Βιογραφικό σημείωμα.
   4. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες.
   5. Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   6. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
   7. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει).
   8. Σύντομη έκθεση των επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και στόχων του υποψηφίου καθώς και τεκμηρίωση του ενδιαφέροντός του για το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (μια σελίδα το πολύ).
   9. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

   Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1) στη διεύθυνση:

   Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
   Για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία της Πληροφορικής και των Υπολογιστών»
   Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 1)
   Αγ. Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω, Αττική

   Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://msc-cse.ice.uniwa.gr και στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (email: [email protected] ή [email protected], τηλ. 210 5385312, fax: 210 5910975).

  • Ειδίκευση Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διαχείριση Γνώσης   6 ECTS
   • Ειδικά θέματα τεχνολογίας λογισμικού   6 ECTS
   • Αναγνώριση προτύπων & ειδικά θέματα όρασης υπολογιστών   6 ECTS
   • Προηγμένα Γραφικά – Απόδοση Εικόνας    6 ECTS
   • Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυίας   6 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Εξόρυξη δεδομένων και διαχείριση δεδομένων μεγάλης κλίμακας   6 ECTS
   • Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου   6 ECTS
   • Συστήματα απόφασης και διαχείρισης διεργασιών   6 ECTS
   • Ηλεκτρονική μάθηση και Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών   6 ECTS
   • Μοντελοποίηση και Προγραμματισμός Περιορισμών   6 ECTS

   Ειδίκευση Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών   6 ECTS
   • Εφαρμογές Ανοικτού Λογισμικού/Υλικού   6 ECTS
   • Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων   6 ECTS
   • Συστήματα Υπολογιστικής Ευφυίας   6 ECTS
   • Διάχυτα και Ενσωματωμένα Συστήματα   6 ECTS
   • Βιομηχανική Πληροφορική   6 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Προηγμένη Σχεδίαση και σύνθεση ψηφιακών συστημάτων   6 ECTS
   • Ολοκληρωμένος Βιομηχανικός Έλεγχος   6 ECTS
   • Δίκτυα αισθητήρων και διαδίκτυο των αντικειμένων   6 ECTS
   • Ολοκληρωμένα κυκλώματα για εξειδικευμένες εφαρμογές   6 ECTS
   • Υπολογιστικά συστήματα υψηλής αξιοπιστίας   6 ECTS

   Ειδίκευση Δικτύων Επικοινωνιών και Κατανεμημένων Συστημάτων

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Προηγμένα Δίκτυα Επικοινωνιών   6 ECTS
   • Θέματα Κατανεμημένων και Παράλληλων Συστημάτων   6 ECTS
   • Διάχυτα και ενσωματωμένα συστήματα   6 ECTS
   • Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων   6 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Υπολογιστική Νέφους και υπηρεσίες   6 ECTS
   • Τεχνολογία και Σχεδιασμός Εφαρμογών Διαδικτύου   6 ECTS
   • Δίκτυα κινητών επικοινωνιών και εφαρμογές   6 ECTS
   • Δίκτυα αισθητήρων και διαδίκτυο των αντικειμένων   6 ECTS
   • Δικτύωση ορισμένη από το λογισμικό   6 ECTS

   Μαθήματα επιλογής που δεν εντάσσονται σε κάποια κατεύθυνση

   • Δίκαιο της Πληροφορίας και Διοίκηση Έργου   6 ECTS

   Για όλες τις ειδικεύσεις το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει τη Διπλωματική Εργασία.

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   30 ECTS

   Ένας φοιτητής έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει δύο (2) εκ των οκτώ (8) μαθημάτων της Ειδίκευσης με μία ερευνητική εργασία, η οποία θα κρίνεται επιτυχημένη μετά από τη συγγραφή άρθρου επισκόπησης ή ερευνητικού άρθρου στο αντικείμενο της έρευνας.

   • Θέμα Έρευνας   12 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email