Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 6.000 - 17.100
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετική Οδοντιατρικής» στις εξής ειδικεύσεις:

   • Προσθετική.
   • Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο και
   • Οδοντική Τεχνολογία.

   Σκοπός: το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» με τις επιμέρους ειδικεύσεις του, αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου στους τομείς των ανωτέρω εξειδικεύσεων καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της Προσθετικής Οδοντιατρικής, Προσθετικής Εμφυτευματολογίας και της Οδοντικής Τεχνολογίας. Ειδικότερα για την ειδίκευση της «Οδοντικής Τεχνολογίας» του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» έχουν κύριο σκοπό:

   • Απόκτηση από τους Οδοντοτεχνίτες αλλά και τους Οδοντιάτρους που το επιθυμούν υψηλού επιπέδου εργαστηριακών δεξιοτήτων στην Οδοντοτεχνική αφού προηγουμένως έχουν μελετήσει και εμπεδώσει την γνώση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην προσθετική, των βιουλικών και της εμβιομηχανικής, και της φυσιολογίας του στοματογναθικού συστήματος. Η αμεσότητα στη συνεργασία μεταξύ του οδοντοτεχνίτη και του κλινικού προσθετολόγου στην διάγνωση και τον σχεδιασμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ασθενή με ανάγκη προσθετικών αποκαταστάσεων θα είναι οι κεντρικοί άξονες εκπαίδευσης των Μ.Φ. του Προγράμματος.
   • Δημιουργία ενός δεύτερου πόλου οδοντοτεχνικής εκπαίδευσης στην Βόρειο Ελλάδα εκτός από την υπάρχουσα εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθηνών)

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής/ Science and technology of prosthetic dentistry» σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την απόφαση Αρ. 32096/2019 (ΦΕΚ τ.Β 3114/05-08-2019) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με έναρξη τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για εκδήλωση ενδιαφέροντος στις ακόλουθες Ειδικεύσεις:

   1. Προσθετική
   2. Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο
   3. Οδοντική Τεχνολογία

   Κατηγορίες υποψηφίων:

   Για την Ειδίκευση «Προσθετική» είναι:
   α) πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
   β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   Για την Ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» είναι:
   α) πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής,
   β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   γ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 34 εδάφιο 1 της παρ. 1) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ., και η «Προσθετική» ως γνωστικό αντικείμενο είναι συναφής με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ.

   Για την Ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» είναι:
   α) απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
   β) πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής εφόσον ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   γ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού (άρθρο 34 εδάφιο 1 της παρ. 1) μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος, εφόσον υπηρετούν στο Α.Π.Θ., και η «Προσθετική» ως γνωστικό αντικείμενο είναι συναφής με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

   Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (17) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, ως εξής:
   Για την Ειδίκευση «Προσθετική»: έξι (6)
   Για την Ειδίκευση «Προσθετική Eμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο»: έξι (6)
   Για την Ειδίκευση «Οδοντική τεχνολογία»: πέντε (5)

   Κριτήρια επιλογής:

   Για την Ειδίκευση «Προσθετική»
   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 25 %
   β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Προσθετική Επιστήμη σε ποσοστό 15 %
   γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. σε ποσοστό 15 %
   δ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 15%
   ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής». σε ποσοστό 20 %
   στ. Επιστημονική επάρκεια και δεξιότητα του υποψηφίου κατά τη διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων σε αντικείμενο της Προσθετικής Επιστήμης σε ποσοστό 10 %

   Για την Ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο»
   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30 %
   β. Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την Προσθετική Επιστήμη σε ποσοστό 15 %
   γ. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. σε ποσοστό 25 %
   δ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 10%
   ε. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής». σε ποσοστό 20 %

   Για την Ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία»
   α. Γενικός βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 30 %
   β. Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου – εμπειρία στην άσκηση οδοντιατρικής μετά τη λήψη του πτυχίου – κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης – πιστοποιημένη γνώση Η/Υ, άλλων ξένων γλωσσών και παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. σε ποσοστό 20 %
   γ. Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου σε ποσοστό 10%
   δ. Η εν γένει προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου (και η επάρκεια στην Ελληνική γλώσσα, εφόσον είναι αλλοδαπός), όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής». σε ποσοστό 20 %
   ε. Επιστημονική επάρκεια και δεξιότητα του υποψηφίου κατά τη διεξαγωγή πρακτικών εξετάσεων σε αντικείμενο της Προσθετικής Επιστήμης σε ποσοστό 20 %

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής», σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD).

   1. Αντίγραφο πτυχίου. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον τίτλο σπουδών τους.
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   4. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε εμπειρίας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος (επαγγελματική εμπειρία), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Αποκλειστικά για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» απαιτείται προϋπηρεσία ως οδοντίατρος τουλάχιστον δύο ετών. Η επαγγελματική εμπειρία για το σύνολο των τριών ειδικεύσεων πρέπει να αποδεικνύεται: α) από πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου/οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ή δελτία παροχής υπηρεσιών ή βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα ή β) από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου (ή οδοντοτεχνίτη, αποκλειστικά για την ειδίκευση Οδοντική Τεχνολογία) στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία.
   5. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της αγγλικής γλώσσας: α) Ειδίκευση «Προσθετική» επιπέδου Γ2/C2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, β) Ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, γ) Ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» επιπέδου τουλάχιστον Β2, σύμφωνα με τα πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
   6. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
   7. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής».
   8. Δύο Συστατικές επιστολές (για αποφοίτους άλλων Πανεπιστημίων εκτός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Α.Π.Θ.).

   Οι συνεντεύξεις και η πρακτική εξέταση δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθούν στις 2 & 3/9/2020 σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ. θα γίνει mετά τις 15 Σεπτεμβρίου 2020

   Έναρξη προγράμματος: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020

   Οι επιτυχόντες υποψήφιοι στο ΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» υποχρεούνται να καταβάλουν την πρώτη δόση των τελών φοίτησης κατά την αποδοχή της θέσης, όπως ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και με δικά τους έξοδα να προμηθευτούν ειδικό εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή εκπαίδευσή τους, ανάλογα με την ειδίκευση. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες που καλύπτουν τους όρους του άρθρου 35 του Ν.4485/2017 και σε ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.

   Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται η: 24/08/2020.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://www.dent.auth.gr/?q=node/3228

   Πληροφορίες:
   κα. Όλγα Μπίκα
   Τηλ.: 2310 999477
   Email: [email protected]

   Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν:

   1. ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με μορφή αρχείου .pdf και

   2. ταχυδρομικά (συμπεριλαμβανομένου του CD/DVD με τα ηλεκτρονικά αρχεία να εσωκλείονται) με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη διεύθυνση:
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   με την ένδειξη : «Για το Π.Μ.Σ «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»
   Ειδίκευση: ……………………………………………………………………………………

  • Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» του Τμήματος
   Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη ορίζεται ως ακολούθως:
   α) Για την ειδίκευση «Προσθετική» ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
   β) Για τις ειδικεύσεις «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» και «Οδοντική Τεχνολογία», ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι τρία
   (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι:
   – Για την ειδίκευση «Προσθετική» 180 πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   – Για την ειδίκευση «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικό οδοντίατρο» 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και
   – Για την ειδίκευση «Οδοντική Τεχνολογία» 90 πιστωτικές μονάδες.

   Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» είναι η Ελληνική.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» περιλαμβάνει τα παρακάτω:

   • παρακολούθηση μαθημάτων,
   • κλινική και εργαστηριακή άσκηση ανάλογα με την ειδίκευση, όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής»
   • Συγγραφή μ.Δ.Ε.

   Η έναρξη εκπόνησης της μ.Δ.Ε. πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων
   ελάχιστος αριθμός ECTS ανά εξάμηνο: 30, αριθμός ECTS τηςμ.Δ.Ε.: 30) για την ειδίκευση της «Προσθετικής» και τωνδύο πρώτων εξαμήνων (ελάχιστος αριθμός ECTS ανά
   εξάμηνο: 30, αριθμός ECTS της μ.Δ.Ε.: 30) για τις ειδικεύσεις «Προσθετική Εμφυτευματολογία για το γενικόοδοντίατρο» και «Οδοντική τεχνολογία».

   Η συγγραφή της μ.Δ.Ε. μπορεί να πραγματοποιηθείκαι στην Αγγλική γλώσσα μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
   του Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Προσθετικής Οδοντιατρικής» και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email