Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (Science and Technology of Electrical and Computer Engineering) οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering). Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών». Πιο αναλυτικά, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Το Πρόγραμμα προσφέρει στοχευμένα μαθήματα από εξειδικευμένα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και εξωτερικούς συνεργάτες με μακροχρόνια εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο και στη βιομηχανία. Επιπρόσθετα, προσφέρει την απαραίτητη εξειδίκευση που επιτρέπει την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών στο αντικείμενό του, κάτι για το οποίο το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δεν επαρκεί λόγω της γενικότερης δομής του και του πιο εισαγωγικής μορφής περιεχομένου των μαθημάτων του.

   Στόχος

   Στόχος του Προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση των φοιτητών του για:

   •  την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων σε σχετικούς τομείς
   •  τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών», για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν τις επιστημονικές περιοχές των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Η απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση έξι (6) μαθημάτων, όπως και την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, με συνολική διάρκεια σπουδών κατ’ ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει επίσης τη δυνατότητα προαιρετικής επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, μετά από ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων το αντικείμενο των οποίων είναι συναφές ή σχετικό με το αντικείμενο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, ή του Μηχανικού Η/Υ, ή της Πληροφορικής και πτυχιούχοι θετικής κατεύθυνσης Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που οφείλουν μικρό αριθμό μαθημάτων για τη λήψη του πτυχίου, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνον εάν προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών έως την καταληκτική ημερομηνία εγγραφής τους.

   Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε υποψήφιους υψηλού επιπέδου η επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση ενός αριθμού κριτηρίων, και συγκεκριμένα:
   (i) το γενικό βαθμό διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου (ή το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς καθώς και τον αριθμό τους, σε περίπτωση τελειόφοιτου),
   (ii) τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
   (iii) την επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
   (iv) την ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, συναφών με το Π.Μ.Σ.,
   (v) την ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας), η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις,
   (vi) επαγγελματική δραστηριότητα καταλλήλου επιπέδου, σχετική με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ.,
   (vii) τις συστατικές επιστολές,
   (viii) την εν γένει ικανότητα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. καθώς και τη δυνατότητα για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης,
   (ix) την προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ., και
   (x) άλλα στοιχεία και ειδικά προσόντα που επισυνάπτονται με την αίτηση υποψηφιότητας (όπως υποτροφίες, βραβεία, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.).

   Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 1 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http://ece-msc.e-ce.uth.gr :

   1. Αίτηση υποψηφιότητας
   2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, άλλο Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
   4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
   5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα από τον επαγγελματικό χώρο.
   6. Βιογραφικό σημείωμα.
   7. Σύντομο κείμενο στο οποίο να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
   8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες ΙΚΥ ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.

   Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον είναι δυνατό να προσφερθούν υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοσης).

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
   http://ece-msc.e-ce.uth.gr/, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., υπεύθυνη: Κουγιουμτζίδου Ελένη (Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934, Fax 24210-74997, email:[email protected] ).

    

  • ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

   Α/Α   Μάθημα   ECTS   Υ/Ε
   Επιλογή: Τέσσερα εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

   1. Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Λογισμικού Advanced Software Engineering 7,5 Ε
   2. Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλου Όγκου Big Data Mining 7,5 Ε
   3. Υπολογιστικοί Μέθοδοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό Computational Methods For Electromagnetics 7,5 Ε
   4. Προχωρημένη Κατανεμημένη Υπολογιστική Advanced Distributed Computing 7,5 Ε
   5. Συστήματα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων Wireless Sensor Network Programming 7,5 Ε
   6. Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Advanced Computer Architecture 7,5 Ε
   7. Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φωνής και Λόγου Advanced Topics in Speech and Language Processing 7,5 Ε
   8. Αρχές Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης Principles of Solid State Physics 7,5 Ε
   9. Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων CAD Advanced Topics in CAD Algorithms 7,5 Ε
   10. Βιοπληροφορική Bioinformatics 7,5 Ε
   11. Ειδικά Θέματα Special Subjects 7,5 Ε

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

   ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

   Α/Α    Μάθημα   ECTS   Υ/Ε
   Επιλογή: δύο εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

   1. Ασύρματες Κινητές Τηλεπικοινωνίες Wireless Mobile Communications 7,5 Ε
   2. Λογικές Θεμελίωσης για Ευφυείς Πράκτορες Logical Foundations for Intelligent Agents 7,5 Ε
   3. Όραση Υπολογιστών Computer Vision 7,5 Ε
   4. Τεχνολογίες Αλγορίθμων Algorithms Technologies 7,5 Ε
   5. Σχεδίαση Χαμηλής Ισχύος Low Power Design 7,5 Ε
   6. Σχεδίαση Ασύγχρονων Κυκλωμάτων Asynchronous Circuit Design 7,5 Ε
   7. Προχωρημένα Θέματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη Advanced Τopics in Artificial Intelligence 7,5 Ε
   8. Προχωρημένα Θέματα Λογισμικού Συστήματος Advanced Topics in System Software 7,5 Ε
   9. Παράλληλοι και Δικτυακοί Υπολογισμοί Parallel and Internet Programming 7,5 Ε
   10. Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης Estimation and Detection Theory 7,5 Ε
   11. Ειδικά Θέματα Special Subjects 7,5 Ε

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 15

   Μάθημα    ECTS    Υ/Ε
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15 Υ

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 60

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email