Loading...

Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (Science and Technology of Electrical and Computer Engineering) οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» (MSc in Science and Technology of Electrical and Computer Engineering). Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η κατάρτιση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών». Πιο αναλυτικά, το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές των Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, των Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τεχνολογιών Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών και των Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων. Το Πρόγραμμα προσφέρει στοχευμένα μαθήματα από εξειδικευμένα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και εξωτερικούς συνεργάτες με μακροχρόνια εμπειρία στον ακαδημαϊκό χώρο και στη βιομηχανία. Επιπρόσθετα, προσφέρει την απαραίτητη εξειδίκευση που επιτρέπει την εκκίνηση διδακτορικών σπουδών στο αντικείμενό του, κάτι για το οποίο το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών δεν επαρκεί λόγω της γενικότερης δομής του και του πιο εισαγωγικής μορφής περιεχομένου των μαθημάτων του.

   Στόχος

   Στόχος του Προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου επιστημονική θεωρητική και εφαρμοσμένη εξειδίκευση των φοιτητών του για:

    

   •  την αντιμετώπιση των αυξημένων επαγγελματικών απαιτήσεων σε σχετικούς τομείς
   •  τη διαμόρφωση κατάλληλου επιστημονικού υπόβαθρου για τη συνέχιση των σπουδών σε ανώτερο επίπεδο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας http:// <http://ece-msc.e-ce.uth.gr/> ece-msc.e-ce.uth.gr από την 15η Απριλίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, τα ακόλουθα  δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας
   2. Αντίγραφο όλων των τίτλων σπουδών (πτυχίο/δίπλωμα, άλλο Π.Μ.Σ., κ.λπ.).
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
   4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα.
   5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα από τον επαγγελματικό χώρο.
   6. Βιογραφικό σημείωμα.
   7. Σύντομο κείμενο στο οποίο να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.
   8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους, όπως πιστοποιητικά συμμετοχής σε θερινά σχολεία ή/και συνέδρια ή/και προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, υποτροφίες ΙΚΥ ή άλλων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων, βραβεία σε διαγωνισμούς, παρουσιάσεις εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια, αποδεικτικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, κ.λπ.

   Σημειώνεται ότι για την παρακολούθηση και απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων. Ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. απαλλάσσονται των τελών φοίτησης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον είναι δυνατό να προσφερθούν υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια (επίδοσης).

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http:// <http://ece-msc.e-ce.uth.gr/> ece-msc.e-ce.uth.gr/, ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., υπεύθυνη: Κουγιουμτζίδου Ελένη (Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934, Fax 24210-74997, email:pgsec στο e-ce.uth.gr ).

   Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
   Αν. Καθηγητής Μπέλλας Νικόλαος

  • ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο

   Α/Α   Μάθημα   ECTS   Υ/Ε
   Επιλογή: Τέσσερα εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

   1. Προχωρημένα Θέματα Σχεδιασμού Λογισμικού Advanced Software Engineering 7,5 Ε
   2. Εξόρυξη Δεδομένων Μεγάλου Όγκου Big Data Mining 7,5 Ε
   3. Υπολογιστικοί Μέθοδοι στον Ηλεκτρομαγνητισμό Computational Methods For Electromagnetics 7,5 Ε
   4. Προχωρημένη Κατανεμημένη Υπολογιστική Advanced Distributed Computing 7,5 Ε
   5. Συστήματα Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων Wireless Sensor Network Programming 7,5 Ε
   6. Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών Advanced Computer Architecture 7,5 Ε
   7. Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Φωνής και Λόγου Advanced Topics in Speech and Language Processing 7,5 Ε
   8. Αρχές Διατάξεων Στερεάς Κατάστασης Principles of Solid State Physics 7,5 Ε
   9. Προχωρημένα Θέματα Αλγορίθμων CAD Advanced Topics in CAD Algorithms 7,5 Ε
   10. Βιοπληροφορική Bioinformatics 7,5 Ε
   11. Ειδικά Θέματα Special Subjects 7,5 Ε

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30

   ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο

   Α/Α    Μάθημα   ECTS   Υ/Ε
   Επιλογή: δύο εκ των παρακάτω έντεκα μαθημάτων

   1. Ασύρματες Κινητές Τηλεπικοινωνίες Wireless Mobile Communications 7,5 Ε
   2. Λογικές Θεμελίωσης για Ευφυείς Πράκτορες Logical Foundations for Intelligent Agents 7,5 Ε
   3. Όραση Υπολογιστών Computer Vision 7,5 Ε
   4. Τεχνολογίες Αλγορίθμων Algorithms Technologies 7,5 Ε
   5. Σχεδίαση Χαμηλής Ισχύος Low Power Design 7,5 Ε
   6. Σχεδίαση Ασύγχρονων Κυκλωμάτων Asynchronous Circuit Design 7,5 Ε
   7. Προχωρημένα Θέματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη Advanced Τopics in Artificial Intelligence 7,5 Ε
   8. Προχωρημένα Θέματα Λογισμικού Συστήματος Advanced Topics in System Software 7,5 Ε
   9. Παράλληλοι και Δικτυακοί Υπολογισμοί Parallel and Internet Programming 7,5 Ε
   10. Θεωρία Εκτίμησης και Ανίχνευσης Estimation and Detection Theory 7,5 Ε
   11. Ειδικά Θέματα Special Subjects 7,5 Ε

   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 15

   Μάθημα    ECTS    Υ/Ε
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 15 Υ

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 60

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ