Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

 • technologiko panepistimio kyprou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων», από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

   Στόχοι ΠΜΣ «Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων»

   Το πρόγραμμα Μάστερ αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση των φοιτητών σε ένα από τα κορυφαία αντικείμενα εξειδίκευσης στο χώρο της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο αντικείμενο της Επιστήμης και Μηχανικής Δεδομένων.

   Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της βιομηχανίας και της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο και να προσφέρει στο φοιτητή όλα τα εφόδια για πρωτότυπη έρευνα και συνεισφορά στον τομέα της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.

   Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος «Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων» είναι:

   • Η συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Διδακτορικού καθώς επίσης και η ενεργή εμπλοκή τους σε αυτοδύναμη έρευνα.
   • Η ανάπτυξη και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε βασικά θέματα του κάθε κλάδου.
   • Η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων για διεξαγωγή ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας ανωτάτου επιπέδου.
   • Η ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών και η παραγωγή ερευνητικού έργου.
   • Η διασφάλιση της δυνατότητας των φοιτητών για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων τους σε επιμέρους προχωρημένα θέματα του κάθε κλάδου.
   • Η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης των αποφοίτων με απώτερο στόχο τη διάκρισή τους σε τομείς του εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν.

   Περαιτέρω, στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει επαγγελματίες και μηχανικούς με δεξιότητες περιζήτητες στην εποχή μας από εταιρείες-κολοσσούς διεθνώς, που θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί για τις επόμενες δεκαετίες. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα γύρω από τους εξής πέντε επι- στημονικούς άξονες: Ανάλυση Δεδομένων με χρήση προηγμένων στατιστικών μεθόδων (Statistical Machine Learning), Λογισμικό και Κατανεμημένα Συστήματα (Software and Distributed Systems), Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών (Computer Networks and Communications), Βάσεις Δεδομένων (Databases) και Υλικό Υπολογιστών (Hardware).

   Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άριστα στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, είτε αυτές θα αφορούν κάποιο εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, είτε τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο.

   Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, ή από άλλους συναφείς κλάδους.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με τον εξής τρόπο:

   • Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς oκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS και θα πρέπει επίσης να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.
   • Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε δεκατρείς (13) μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος η οποία ορίζεται ως οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
   • Στη μερική φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το μέγιστο σε εικοσιπέντε (25) μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και τις δύο θερινές περιόδους που ακολουθούν τα εαρινά εξάμηνα.
   • Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Εισδοχή

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

   Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

   Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

   • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
   • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
   • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
   • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
   • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

   Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

  • Μαθήματα

   Περιγραφές Μαθημάτων 

   1ο ΕΤΟΣ
   ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
   1ο ΕξάμηνοECTS2ο ΕξάμηνοECTS
   CEI 521  Προχωρημένα Θέματα Τεχνολογίας ΛογισμικούΥποχρεωτικό7CEI 525  Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής και Παράλληλων Η/Υ8Υποχρεωτικό
   CEI 522  Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά ΣυστήματαΥποχρεωτικό8CEI 526  Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Επεξεργασίας  Δεδομένων8Υποχρεωτικό
   CEI 523  Επιστήμη ΔεδομένωνΥποχρεωτικό8EEN 512 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι8Επιλογής
   CEI 524  Επιστήμη ΔικτύωνΥποχρεωτικό7EEN 544 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων II8Επιλογής
   CEI 527  Ερευνητικές Μέθοδοι  στη Μηχανική Η/Υ και ΠληροφορικήΥποχρεωτικό7CEI 563 Προχωρημένα Θέματα Παράλληλης Επεξεργασίας και Κατανεμημένων8Επιλογής
   CEI 565 Διαχείριση Έργων Λογισμικού7Επιλογής
   CEI 569 Ασφάλεια Υπολογιστών και Κρυπτογραφία8Επιλογής
   CEI 570 Τεχνικές Σχεδίασης και Ελέγχου Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων8Επιλογής
   CEI 571 Διαχείριση Έργων και Χρονικός Προγραμματισμός7Επιλογής
   EEN 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας8Επιλογής
   Σύνολο    30Σύνολο30

    

   ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣECTS
   CEI 590 Διατριβή Μάστερ30
   Σύνολο30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   41 thoughts on “Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

   1. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

   2. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

   3. Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the enjoyable work.

   4. Je voudrais juste dire que votre article est surprenant La clarté de votre article est tout simplement cool et je pourrais supposer que vous êtes un expert sur ce sujet Avec votre permission, permettez-moi d’obtenir votre flux RSS pour rester à jour avec le prochain article Merci beaucoup et s’il vous plaît, continuez le travail agréable.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email