Επιστήμη δεδομένων (MSc in Data Science)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ στοχεύει στα παρακάτω γενικά μαθησιακά αποτελέσματα (generic learning outcomes), τα οποία συνίστανται στις ακόλουθες γενικές ικανότητες που πρέπει να έχουν αποκτήσει οι φοιτητές με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους:
   1. Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης.
   2. Ικανότητα οργάνωσης και σχεδιασμού εργασίας και διαχείρισης του χρόνου.
   3. Ικανότητα τεκμηριωμένης επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής).
   4. Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών.
   5. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
   6. Ικανότητα ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανότητα για κριτικές προσεγγίσεις.
   7. Ικανότητα για ομαδική εργασία.
   8. Ικανότητα διεπιστημονικών προσεγγίσεων.
   9. Ικανότητα κατανόησης της πολιτισμικής πολλαπλότητας.
   10. Ικανότητα εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.
   11. Ηθική δέσμευση και ατομική υπευθυνότητα.
   12. Ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων στην πράξη.
   13. Ικανότητα για έρευνα.
   14. Ικανότητα συγκέντρωσης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων.
   15. Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις και συνθήκες.
   16. Ικανότητα για δημιουργία νέων ιδεών – Δημιουργικότητα.
   17. Ικανότητα για ανάληψη αυτόνομης εργασίας.
   18. Δέσμευση για τη διασφάλιση της ποιότητας.
   19. Ικανότητα συνέχισης σπουδών σε υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο.

   Η επίτευξη των ανωτέρω γενικών μαθησιακών αποτελεσμάτων αποτελεί στόχο που χαρακτηρίζει τόσο το Πρόγραμμα Σπουδών στο σύνολο του όσο και την κάθε μία θεματική ενότητα χωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των διδακτικών αντικειμένων που θα την απαρτίζουν. Καθώς επίσης και τις λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» προτίθενται να λειτουργήσουν για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην ‘Επιστήμη Δεδομένων’ (MSc in Data Science).

   Αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση, η θεωρητική εμβάθυνση και η πρακτική κατάρτιση επιστημόνων σε θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη των δεδομένων, υπό την θεώρησή της ως υποσύνολο της επιστήμης της Πληροφορικής, αλλά και με τις εφαρμογές της επιστήμης των δεδομένων σε άλλα επιστημονικά πεδία, όπως η υγεία και η βιολογία, η ενέργεια και το περιβάλλον, κ.ο.κ.

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πεδίο της Επιστήμης Δεδομένων. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία (3) εξάμηνα και για την απόκτηση του απαιτείται:
   ● Επιτυχής εξέταση στον απαραίτητο αριθμό μαθημάτων
   ● Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

   Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Στα δύο πρώτα εξάμηνα, οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο, στα οποία εξετάζονται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου. Στο 3Ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Τα μαθήματα, καθώς και οι εργασίες του ΔΠΜΣ πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί συνολικά κατά μέγιστο αριθμό τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με ειδικότητα, θετικών και τεχνολογικών επιστημών, μηχανικών ή άλλων συναφών ειδικοτήτων προς το αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Δεκτοί θα γίνονται και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο 2020, στην οποία περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την εγγραφή τους.

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση της υποψηφιότητάς τους έως τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020 Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης https://msc-data-science.uop.gr/apply/.

   Πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις παρέχονται από την Γραμματεία του ΔΠΜΣ στην ‘Επιστήμη Δεδομένων’ (email: [email protected]).

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιοποιημένα), κατά την διάρκεια υποβολής της υποψηφιότητας, περιγράφονται αναλυτικά στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση https://msc-data-science.uop.gr/apply/documents.

   Δίδακτρα

   Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 3.000€ για το σύνολο της διάρκειας φοίτησης. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου από τα δύο πρώτα εξάμηνα φοίτησης. Το ύψος της κάθε δόσης ορίζεται σε 1.500€. Οι προθεσμίες καταβολής των διδάκτρων καθορίζονται με απόφαση του Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

   Το πλαίσιο λειτουργίας του ΔΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού σπουδών, του συνδέσμου για την υποβολή της αίτησης, καθώς και λοιπές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στην ‘Επιστήμη Δεδομένων’ (http://msc-data-science.iit.demokritos.gr).

  • Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται σε ένα υποχρεωτικό (1) και σε τρία (3) μαθήματα επιλογής. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία. Συγκεκριμένα, οι 90 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στα μαθήματα των τριών
   πρώτων διδακτικών εξαμήνων (30 ΠΜ-ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή.

   Oι διαλέξεις των μαθημάτων είναι τρίωρες και η διδασκαλία των μαθημάτων ολοκληρώνεται με την συμπλήρωση 13 εβδομάδων (σύνολο 39 διδακτικών ωρών ανά μάθημα). Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. Το πρόγραμμα των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, καθώς και το περιεχόμενο αυτών θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

   Το πρόγραμμα σπουδών παρέχεται στην αγγλική γλώσσα. Μέρος του προγράμματος σπουδών μπορεί να παρέχεται στην ελληνική γλώσσα μετά από απόφαση της ΕΔΕ. Η γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

   Διατηρείται το δικαίωμα χρήσης μέσων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

   Προπαρασκευαστικό μάθημα
   Data programming

   Α’ εξάμηνο, υποχρεωτικά μαθήματα:

   Data management
   Large-scale statistical methods
   Machine learning
   Big data mining

   Β’ εξάμηνο, υποχρεωτικά μαθήματα:

   Big data management
   Data visualization
   Natural language analytics
   Big Data mining

   Γ’ εξάμηνο, υποχρεωτικό μάθημα:

   Applied data science

   Γ’ εξάμηνο επιλογή 3 μαθημάτων από τα ακόλουθα:

   Multi-modal information processing and analysis
   Big Data security, privacy and trust
   Advanced Big Data mining
   Deep learning
   Πρακτική άσκηση

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Επιστήμη δεδομένων (MSc in Data Science)

   1. I may need your help. I’ve been doing research on gate io recently, and I’ve tried a lot of different things. Later, I read your article, and I think your way of writing has given me some innovative ideas, thank you very much.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email