Loading...

Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data Science and Information Technologies)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,700€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Data Science and Information Technologies) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής, της Επιστήμης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Βιοπληροφορικής.

   Το ΔΠΜΣ έχει διεθνή προσανατολισμό. Οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε δύο ειδικεύσεις: 1. “Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη” (1η ειδίκευση, Big Data and Artificial Intelligence) και 2. “Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων” (2η ειδίκευση, Bioinformatics – Biomedical data science),  μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αναφορά των συνεργαζόμενων κέντρων/ιδρυμάτων

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “ΑΘΗΝΑ” και το Ίδρυμα Ιατρoβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο νέο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Eπιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data science and Information Technologies)» στις εξής δύο ειδικεύσεις/κατευθύνσεις:

   1. Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη (Big data and Artificial Intelligence)

   2. Βιοπληροφορική – Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων (Bioinformatics – Biomedical Data Science)

   Σκοπός του ΔΠΜΣ “Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας» (Data Science and Information Technologies) είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής, της Επιστήμης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Μηχανικής Μάθησης και της Βιοπληροφορικής. Οι δύο κατευθύνσεις έχουν σχεδιαστεί με βάση τις προδιαγραφές που καθορίζονται τόσο από αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, όσο και από τις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς.

   Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS). Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Μαθηματικών, Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Το έντυπο της αίτησης, πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το πρόγραμμα σπουδών, τον τρόπο επιλογής και τις υποχρεώσεις των φοιτητών παρέχονται στον Κανονισμό του Προγράμματος στην ιστοσελίδα: http://dsit.di.uoa.gr/?page_id=273

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου, Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή Αναλυτική Βαθμολογία (σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο Α’ κύκλος σπουδών)
   4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ1
   9. Πιστοποιητικό εργασιακής εμπειρίας, εάν υπάρχει.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την ΕΔΕ κατόπιν εισήγησης της τριμελούς επιτροπής που ορίζεται ανά ειδίκευση. Συγκεκριμένα, κάθε επιτροπή καταρτίζει και καταθέτει στην ΕΔΕ πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών ανά ειδίκευση. Η τριμελής επιτροπή εισηγείται κατόπιν εξέτασης του φακέλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και αξιολογώντας τα αποτελέσματα προφορικής συνέντευξης στην οποία καλείται κάθε υποψήφιος, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες:

   Α. Πρωταρχικά κριτήρια
   – Βαθμός πτυχίου, ή τρέχον Μέσος όρος βαθμολογίας, σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο Α’ κύκλος σπουδών (με την προϋπόθεση ολοκλήρωσής του πριν την εγγραφή στο ΔΠΜΣ)
   – Μέσος όρος βαθμολογίας σε τρία προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ
   – Επίδοση σε Πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο σπουδών
   – Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον C1
   – Συστατικές επιστολές
   – Ερευνητική ή σχετική εργασιακή δραστηριότητα
   – Προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής

   Β. Δευτερεύοντα κριτήρια
   – Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών
   – Επιστημονικές δημοσιεύσεις

   Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της ΕΔΕ.
   Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 27-5-2019 έως τις 1-7-2019 εντύπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11:00 ως 14:00, ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (με τελευταία ημερομηνία παραλαβής 1-7-2019) στην διεύθυνση: Γραμματεία, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784 Αθήνα τηλ.+30-210-7275192

   Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τη κ. Καναβού, +30-210-7275337,


   The Department of Informatics and Telecommunications of the National & Kapodistrian University of Athens, in collaboration with the “ATHENA” Research & Innovation Center, and the Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, invite applications for graduate admission to the MSc Program “Data and Information Technologies” (DSIT), offering two specializations:

   1. Big data and Artificial Intelligence

   2. Bioinformatics – Biomedical Data Science

   All coursework and lectures are in English. The goal of the program is to provide top-quality education in Informatics, Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, and Bioinformatics. The two specializations have been designed according to international standards in order to meet the needs of the European academia and job market.

   The program admits up to 20 students per specialization. The duration of studies is 3 academic semesters (90 ECTS), including one for the Thesis (30 ECTS). The fees are € 900 / semester.

   First degree (BSc) holders in Computer Science, Mathematics, Applied Math, Engineering, Biology, Medicine and related subjects from Greek or foreign Universities are welcome to apply. Graduates of non-Greek institutions should consult the Hellenic NARIC organization (http://www.doatap.gr/en/) regarding degree recognition. Further information, including application form, list of supporting documents, rules and regulations are available at: http://dsit.di.uoa.gr/? page_id=273. The program is coordinated by Prof. Ioannis Emiris (NKU Athens, and ATHENA RIC).

   Required supporting documents are:

   1. The Application Form
   2. Curriculum vitae
   3. Certified Copy of the first Degree, Certified first degree Transcripts, or current transcript of courses completed so far (if the first degree of studies has not been completed)
   4. Publications to scientific journals and conferences (if available)
   5. Evidence of professional or research experience (if available)
   6. Photocopy of the Identification Card (Passport for international students)
   7. Two letters of recommendation
   8. Certificate of English language proficiency, level C1
   9. Work experience certificate( if available).

   The Hellenic NARIC is an organization supervised by the Hellenic Ministry of Education. It is responsible for the recognition of degrees awarded by foreign Higher Education Institutions (H.E.I.).
   The Hellenic NARIC is also responsible for providing information about educational systems and accreditation of Institutions in Greece and abroad. Students with a first degree from a foreign Academic Institution should submit a certificate of recognition from the Hellenic NARIC organization in accordance to article 34, paragraph 7 of law N.4485/17.

   The selection of applicants to be admitted is made by the SCC, following a recommendation of a three-member evaluation committee appointed for this purpose for each specialization. pecifically,
   each three-member evaluation committee creates and submits to the SCC an evaluation table assessing all students applied to each specialization. The three-member evaluation committee makes its recommendation, upon examination of the students application, dossier of supporting documents, and the results of an interview to which candidates are invited on the basis of the following two categories of criteria:

   A. Primary Criteria
   -Grade point average of the first degree of studies, or current grade point average in case the first degree is not yet completed (but is expected by the time the student should enroll to the post graduate program).
   – Average grade in three undergraduate courses related to the subject matter of the post graduate program
   – Performance in the undergraduate thesis, if such a thesis is required
   – Certificate of knowledge of the English language proficiency at least at level C1
   – Recommendation Letters
   – Research or related work experience
   – Ιnterview with the committee

   B. Secondary Criteria
   – Possession of an additional (second) degree of undergraduate or graduate level studies
   – Scientific Publications

   Successful candidates must register with the Secretariat of the postgraduate program within thirty (30) days upon the SCC’s decision.
   In the event of a tie score, all applicants with the same tie score are admitted to the program. If one or more of the admitted students is not enrolled, runner-up students, if any, will be called to enroll to the program, based on their rank order in the evaluation table.

   Due to high demand, the ap plicati on deadline is extended to July 1st, 2019.

   Applications are accepted in printed form on Monday, Wednesday and Friday from 11:00 to 14:00 at the following address, or can be posted at the same address:
   Department of Informatics & Telecommunications National & Kapodistrian University of Athens Panepistimioupolis, Athens 15784 Greece tel. +30-210-7275192

   For more info you may contact the program’s secretary at +30-210-7275337, [email protected] .

  • Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Οι υπόλοιπες 30 μονάδες αντιστοιχούν στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα είναι τρεις (3) ανά εβδομάδα. Ενδέχεται, φοιτητές που παρουσιάζουν συγκεκριμένες ελλείψεις ως προς το απαραίτητο υπόβαθρο, να κληθούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μέχρι τρία (3) κατάλληλα επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία εξ αποστάσεως πραγματοποιείται με την παρουσία των φοιτητών σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης που παρέχεται από τα Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν θα ξεπερνά σε ποσοστό το είκοσι τοις εκατό (20%) των προσφερόμενων μαθημάτων. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, εκτός αν, κατ’ εξαίρεση, υπάρχει απόφαση της ΕΔΕ για διεξαγωγή τους στην ελληνική γλώσσα.

   Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στον ιστότοπο του ΔΠΜΣ. Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο προσφέρεται επαρκής αριθμός μαθημάτων επιλογής και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πρέπει να το παρακολουθήσουν τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές του Προγράμματος.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

   2. Ειδίκευση: ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΉΜΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ


   The postgraduate program commences in the winter semester each academic year. A total of ninety (90) credit units (ECTS) are required to obtain the Master’s degree. The courses of the program correspond to sixty (60) credit units. The remaining 30 credit units correspond to the postgraduate Diploma Thesis.

   During their studies, graduate students are required to attend the classes and successfully pass exams of the graduate courses, as well as to pursue and complete a postgraduate diploma thesis. The minimum class hours per course are three (3) per week. Students who may have specific deficiencies in the required background may be required to attend and be successfully examined by the end of the second semester in up to three (3) properly selected undergraduate courses. The instruction of courses is done live in classroom and using distant learning technologies. Distance learning is carried out with the presence of the students in a teleconference room provided by the Institutions participating in the postgraduate program. Distance learning courses should not exceed twenty percent (20%) of the offered courses.

   Courses are organized in semesters, conducted on a weekly basis and taught in English, unless if, in exceptional cases, there is a decision of the SCC to be conducted in Greek. If a session of a course is missed, it should be made up. The new date and time are posted on the program’s website. Every academic semester, a sufficient number of elective courses is offered, depending also on the availability of teaching staff. Each offered course must be attended by at least five (5) students of the program.

   The courses for each specialization are as follows:

   1. Specialization: Big data and artificial intelligence

   1st Semester

   Big Data Analytics 6 ECTS
   Database Systems 6 ECTS
   Knowledge Technologies 6 ECTS
   Machine Learning 6 ECTS

   Elective Courses (select one)
   Clustering Algorithms 6 ECTS
   Biostatistics 6 ECTS
   Natural Language Processing 6 ECTS
   Social Implications of the technologies of knowledge and 4th industrial revolution 6 ECTS
   Time series data analysis and applications 6 ECTS
   Introduction to Bioinformatics 6 ECTS
   Information Theory 6 ECTS
   Optimization – Theory and Algorithms 6 ECTS
   Special topics in Big Data and Artificial Intelligence 6 ECTS
   Total 30 ECTS

   2nd Semester

   Deep Neural Networks 6 ECTS
   The Internet of Things 6 ECTS
   Big data management 6 ECTS
   Image processing and analysis 6 ECTS

   Elective Courses (select one)
   Geometric data analysis 6 ECTS
   Application of Data Science and Information Technologies in Neurosciences 6 ECTS
   Applications of Data Science and Information Technologies in Medicine 6 ECTS
   Innovations in Data Science and Information Technologies 6 ECTS
   Algorithms in Molecular Biology 6 ECTS
   Machine learning in computational biology 6 ECTS
   Computer Vision 6 ECTS
   Special Topics in Big Data and Artificial Intelligence 6 ECTS
   Total 30 ECTS

   3rd Semester

   Master’s Thesis 30 ECTS
   Total 30 ECTS

   2. Specialization: Bioinformatics – Biomedical Data Science

   1st Semester

   Biology – Physiology 6 ECTS
   Introduction to Bioinformatics 6 ECTS
   Introduction to Biotechnology 6 ECTS
   Machine Learning 6 ECTS

   Elective Courses (select one)
   Clustering Algorithms 6 ECTS
   Biostatistics 6 ECTS
   Natural language processing 6 ECTS
   Social Implications of Knowledge Technologies and 4th Industrial Revolution 6 ECTS
   Big Data analytics 6 ECTS
   Molecular Modeling of Biomolecules 6 ECTS
   Database Systems 6 ECTS
   Knowledhe Technologies 6 ECTS
   Special topics in Bioinformatics 6 ECTS
   Total 30 ECTS

   2nd Semester

   Algorithms in Structural Biology 6 ECTS
   Algorithms in Molecular Biology 6 ECTS
   Machine Learning in Computational Biology 6 ECTS
   Image processing and analysis 6 ECTS

   Elective Courses (select one)
   Geometric Data Analysis 6 ECTS
   Applications of Data Science and Information Technologies in Neurosciences 6 ECTS
   Applications of Data Science and Information Technologies in Medicine 6 ECTS
   Innovations in Data Science and Information Technologies 6 ECTS
   Deep Neural Networs 6 ECTS
   Big Data Management 6 ECTS
   Special Topics in Bioinformatics 6 ECTS
   Total 30 ECTS

   3rd Semester

   Master’s Thesis 30 ECTS
   Total 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ