Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της αναδυόμενης Επιστήμης των Δεδομένων και του Παγκόσμιου Ιστού. Το αντικείμενο αυτό είναι κρίσιμης σημασίας με δεδομένο ότι η εκθετικά αυξανόμενη παραγωγή δεδομένων κι η παράλληλη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών του Παγκόσμιου Ιστού θέτουν νέες προκλήσεις σε πολλαπλά θεματικά πεδία της επιστήμης των Η.Υ.

   Οι προκλήσεις αυτές τίθενται σε όλα τα επίπεδα της στοίβας των τεχνολογιών Πληροφορικής μια που αφορούν στις υποδομές, στη διαχείριση, στην πρόσβαση, καθώς και στην αξιοποίηση της πληροφορίας για εξόρυξη γνώσης που θα παρέχεται με άμεσο τρόπο και θα ανοίγει νέες δυνατότητες εξέλιξης της επιστήμης και της καινοτομίας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επαρκής κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού έτσι ώστε να είναι σε θέση είτε να απασχοληθούν απευθείας στη βιομηχανία σε σχετικές θέσεις εργασίας, είτε να προχωρήσουν σε έρευνα και σε εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής. Στοχεύουμε σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που θα περιλαμβάνει βασική αλλά και προχωρημένη θεματολογία και προσφέρει δυνατά εφόδια στις περιοχές της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) και της Επιστήμης Παγκόσμιου Ιστού (Web Science).

   Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μεγάλη λίστα από Π.Μ.Σ. στα αντικείμενα αυτά που προσφέρονται από κορυφαία Πανεπιστήμια σε διεθνές επίπεδο και η δημιουργία ενός αντίστοιχου προγράμματος στο Α.Π.Θ. αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των αποφοίτων, καθώς θα προσφέρει γνώσεις που απαιτούνται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τη βιομηχανία όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

    

   Από το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ανακοινώνεται ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού».

   Προσκαλούνται να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.:

   • Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
   • Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από Τμήματα συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   • Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Δεδομένων και Παγκόσμιου Ιστού» το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   • Αίτηση (έντυπη, προσπελάσιμη από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος),
   • Βιογραφικό σημείωμα,
   • Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος,
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (όπου απαιτείται),
   • Φωτοαντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (εάν υπάρχουν),
   • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Προπτυχιακών Σπουδών
   • Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακών Σπουδών (εάν υπάρχει),
   • Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας για τους Έλληνες υποψηφίους ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους επιπέδου τουλάχιστον Β2
   • Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων (εάν υπάρχουν),
   • Στοιχεία επικοινωνίας για συστάσεις από 2 μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από εργοδότες,
   • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
   • Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας

   Συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. είναι: Πιθανότητες/Στατιστική, Γλώσσες Προγραμματισμού, Βάσεις Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Αποθήκες Δεδομένων, Συστήματα Λήψης Απόφασης, Ανάκτηση Πληροφορίας, Παγκόσμιος Ιστός, Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία Δεδομένων, Σημασιολογικός Ιστός, Μεγάλα Δεδομένα, Διαδίκτυο των Πραγμάτων.

   Τα κριτήρια επιλογής εισακτέων είναι τα εξής:

   I. O γενικός βαθμός και το είδος του Πτυχίου/Διπλώματος και η επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με το Π.Μ.Σ. με συντελεστή 40%. Τονίζεται ότι ο ελάχιστος βαθμός του Πτυχίου/Διπλώματος Προπτυχιακών Σπουδών πρέπει υποχρεωτικά να είναι ή να ισοδυναμεί με το βαθμό έξι (6) της κλίμακας 0-10.
   II. Η επίδοση στην προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου από την Τριμελή Επιτροπή με συντελεστή 25%.
   III. Η επίδοση και το είδος της Διπλωματικής εργασίας του υποψηφίου με συντελεστή 10%.
   IV. Η ερευνητική εμπειρία, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις και η συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου με συντελεστή 15%.
   V. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή 10%.

   Οι υποψήφιοι νυν φοιτητές προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους και αναμένεται να αποκτήσουν το πτυχίο τους εντός του Οκτωβρίου 2020, υποβάλλουν αντί αντιγράφου πτυχίου, βεβαίωση σπουδών συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής των υποψηφίων αυτών θα γίνει μετά την προσκόμιση του αντιγράφου του πτυχίου.

   Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων: https://dws.csd.auth.gr/admissions/
   μέχρι τις 31/5/2020 και στην συνέχεια κατατίθενται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν είτε αυτοπροσώπως είτε να σταλούν ταχυδρομικά.

   Η διαδικασία επιλογής περιγράφεται λεπτομερώς στον αναρτημένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
   Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΜΣ, Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 54124
   Email: [email protected]
   Tηλ.: 2310-998930

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων ακολουθεί μια μεθοδολογία 3 κύκλων με τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου να αποτελούν τον εισαγωγικό κορμό στις βασικές έννοιες της επιστήμης των Δεδομένων και Ιστού, τα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου να εξειδικεύουν σε γνώσεις που αφορούν σε αντικείμενα αιχμής που αφορούν σε εξειδίκευση σε καίριους τομείς, και το τρίτο εξάμηνο ολοκληρώνει την παρεχόμενη τεχνογνωσία κι εξειδίκευση με έμφαση σε διπλωματικές εργασίες που στόχο έχουν την ανάδειξη της έρευνας ως μοχλό καινοτομίας και ως κινητήριο εφόδιο για ανάπτυξη και ενθάρρυνση των νέων επιστημόνων για ατομική ερευνητική αλλά και πιθανή νεοφυή επιχειρηματικότητα.

   Η χρήση μέσων εξ αποστάσεως διδασκαλίας θα γίνεται κατά περίπτωση, εφόσον κάτι τέτοιο εξυπηρετεί καλύτερα τους μαθησιακούς στόχους του εκάστοτε μαθήματος, και δεν θα ξεπερνά το 35% κάθε μαθήματος. Το ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων E 7.5
   • Μηχανική Μάθηση E 7.5
   • Τεχνολογίες Ανάλυσης Μεγάλων Δεδομένων E 7.5
   • Κατανεμημένη Επεξεργασία Δεδομένων E 7.5
   • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Κειμένου και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας E 7.5
   • Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων E 7.5
   • Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) E 7.5
    Επιλογή 4 μαθημάτων 30 ECTS

   Β’ Εξάμηνο:

   • Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα Ιστού E 7.5
   • Σημασιολογικός Ιστός E 7.5
   • Εξόρυξη Γνώσης από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων E 7.5
   • Αποκεντρωμένες Τεχνολογίες E 7.5
   • Προχωρημένα Θέματα Μηχανικής Μάθησης E 7.5
   • Χωρικές και Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων Ε 7.5
    Επιλογή 4 μαθημάτων 30  ECTS

   Γ’ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email