Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών της εκπαίδευσης, τα οποία:
   • Θα διαθέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την κατανόηση, αξιολόγηση και ερμηνεία των γνωστικών λειτουργιών, της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών με μαθησιακές ικανότητες και μαθησιακές δυσκολίες αλλά και για τον σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων εξατομικευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε αυτούς τους μαθητές.
   • Θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, διαχείρισης της πληροφορίας, κατέχουν τον τεχνολογικό και επιστημονικό γραμματισμό και είναι εξειδικευμένα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης μειονοτήτων και διαπολιτισμικής συμβουλευτικής, σχεδιασμού και υλοποίησης διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
   • Θα έχουν αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και ικανότητες κρίσης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης απόφασης για πλήρωση θέσεων αυξημένης ευθύνης με συμβουλευτικό και διοικητικό χαρακτήρα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.
   • Θα έχουν αναπτύξει τον επιστημονικό τρόπο σκέψης στη θεωρία της επιστήμης και της έρευνας, που είναι προϋποθέσεις για την εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   (Α) Ταυτότητα

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε.) παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΦΕΚ 2916/τ.Β´/19-7-2018) σε μία εκ των τριών προσφερομένων ειδικεύσεων (βλ. παρακάτω, Γ). Το Δίπλωμα εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τον διπλωματούχο. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   (Β) Απονεμόμενος τίτλος

   ΔΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

   (Γ) Ειδικεύσεις

   Οι ειδικεύσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες τρεις:
   1. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες.
   2. Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
   3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί.

   (Δ) Αριθμός Εισακτέων

   Δέκα (10) υποψήφιοι ανά ειδίκευση ετησίως, δηλαδή συνολικά τριάντα (30).

   (Ε) Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

   (1) Οι αιτούντες πρέπει να είναι:
   – κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών της Διοίκησης, Σχολών Καλών Τεχνών ή Εικαστικών, Θεολογικών Σχολών ή Νομικών Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων ή Σχολών της αλλοδαπής, ή- πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

   Φοιτητές επί πτυχίω έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως την ημερομηνία κλήσης των υποψηφίων για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να καταθέσουν Βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους στη γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών έως την ημερομηνία της συνέντευξης.

   (2) Οι ημεδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλή γνώση) σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.
   Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνο των ελληνικών Α.Ε.Ι. θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, το οποίο απονέμεται από εξουσιοδοτημένους δημόσιους φορείς.

   Μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί τυπικό λόγο απόρριψης της αίτησης.

   (ΣΤ) Διαδικασία επιλογής

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει (α) αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας και (β) συνέντευξη.

   (α) Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας
   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατεβάσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας από το σύνδεσμο http://www.edu-sw.upatras.gr/ ή https://post.elemedu.upatras.gr/, να τη συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# (επιλέγοντας το Πρόγραμμα Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education) από 2η Ιουλίου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2020 μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

   1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας, στην οποία θα έχουν σημειώσει πρώτη και δεύτερη προτίμηση ειδίκευσης. Η δεύτερη προτίμηση θα ληφθεί υπόψη εφόσον (α) δεν ικανοποιείται η πρώτη και (β) συμβαίνει να υπάρχουν κενές θέσεις στη δεύτερη. Αίτηση που δεν φέρει σημειωμένη τουλάχιστον μία προτίμηση ειδίκευσης θεωρείται άκυρη.
   2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). Το υπόδειγμα μπορεί να ανασυρθεί από τη διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
   3. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
   4.  Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με αριθμητικό μέσο όρο.
   5. Λοιποί τίτλοι σπουδών, όπως δεύτερο πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό. Σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ.
   6. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001 (ΦΕΚ 659/τ.Β´).
   7. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
   8. Βιβλία (αυτοεκδόσεις δεν λαμβάνονται υπόψη). Πρέπει να επισυναφθεί το εξώφυλλο και ο πίνακας περιεχομένων σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή κατά τη συνέντευξη που θα δώσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
   9. Πτυχιακή εργασία (εάν έχει εκπονηθεί).
   10. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. που φωτίζουν περαιτέρω την προσωπικότητα των υποψηφίων (εάν υπάρχουν).
   11. Δύο συστατικές επιστολές σε επιστολόχαρτο του πανεπιστημίου, του οργανισμού ή του ιδρύματος του συντάκτη τους. Εάν η επιθυμία του συντάκτη των επιστολών είναι να δοθούν σφραγισμένες στην επιτροπή επιλογής, τότε μπορεί να υποβληθούν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά οι σκαναρισμένες εικόνες των φακέλων και οι σφραγισμένοι φάκελοι να επιδοθούν ιδιοχείρως στην επιτροπή από την/τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
   12. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά.

   (β) Συνέντευξη
   Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. καλούνται σε συνέντευξη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστελλόμενου από τη Γραμματεία. Η συνέντευξη στοχεύει στην ανάδειξη στοιχείων σχετικών με την προσωπικότητα των υποψηφίων πέραν όσων καταγράφονται στο φάκελο υποψηφιότητας.

   (Ζ) Κριτήρια επιλογής

   Για την κατάταξη, από την οποία προκύπτει η επιλογή, εκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία:
   • Βαθμός πτυχίου: έως 10 μόρια
   • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: έως 5 μόρια
   • Πτυχιακή εργασία: έως 10 μόρια
   • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης: έως 5 μόρια
   • Διδακτορικό δίπλωμα: 8 μόρια
   • Γλωσσομάθεια: έως 12 μόρια, ως εξής: (α) για την πρώτη γλώσσα 5 μόρια για επίπεδο Β2, 6 μόρια για το επίπεδο Γ1 και 7 μόρια για το επίπεδο Γ2, και (β) για όλες τις άλλες ξένες γλώσσες εκτός της πρώτης, αναλογικά έως 5 μόρια, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης
   • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: έως 4 μόρια
   • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων/κεφάλαια σε βιβλία: έως 4 μόρια
   • Δημοσίευση βιβλίου, πλην αυτοέκδοσης: έως 3 μόρια
   • Συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμορφώσεις, μετεκπαιδεύσεις τουλάχιστον 450 ωρών ή εξαμηνιαίας διάρκειας: έως 4 μόρια
   • Προσωπικότητα και επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου: έως 25 μόρια
   • Δύο συστατικές επιστολές: ανάλογα με το περιεχόμενο και την τεκμηρίωση, έως 10 μόρια για τις δύο.
   Η αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

   (Η) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

   Ο τελικός κατάλογος με τη σειρά των επιτυχόντων (α/α αίτησης) ανακοινώνεται στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών ή/και στον ιστοχώρο του προγράμματος.

   (Θ) Τέλη φοίτησης – υποτροφίες

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.000 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ με την εγγραφή ή σε τρία μέρη σύμφωνα με τα εξάμηνα φοίτησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
   Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μέσω υποτροφιών μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον υπάρχει) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
   Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των απαλλασσομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών ανά ειδίκευση. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, οι απαλλασσόμενοι επιλέγονται με βάση σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

   (Ι) Επικοινωνία και πληροφορίες

   (α) Γραμματεία του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών
   (β) ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

   Υπεύθυνος:
   Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
   Τηλέφωνο: 2610969043
  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.

   Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε κάθε ειδίκευση ανά εξάμηνο:

   1. Στο 1ο εξάμηνο: σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά (4 x 6= 24 Π.Μ.) και σε ένα (1) μάθημα εκ των προσφερομένων μαθημάτων επιλογής (1×6= 6 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.
   2. Στο 2ο εξάμηνο σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (5 x 6 = 30 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.
   3. Στο 3ο εξάμηνο σε ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα (1×6= 6 Π.Μ.) και επιπλέον να εκπονήσουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (24 Π.Μ.). Σύνολο 30 Π.Μ.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες ανά μάθημα, έχει ανά ειδίκευση και εξάμηνο ως εξής:

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 – Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Θεωρίες Εκπαίδευσης 6 ECTS
   Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 ECTS
   Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου 6 ECTS
   Γνωστική Νευροψυχολογία 6 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

   Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 6 ECTS
   Φιλοσοφία της Παιδείας 6 ECTS
   Ιστορία της Εκπαίδευσης 6 ECTS
   Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες – Εκπαίδευση κωφών μαθητών 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 – Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Θεωρίες Εκπαίδευσης 6 ECTS
   Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 ECTS
   Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογίες προσεγγίσεις 6 ECTS
   Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα δικαιώματα 6 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

   Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 6 ECTS
   Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά 6 ECTS
   Ειδικά θέματα Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας: Συγκριτική Φιλολογία και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 6 ECTS
   Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες – Εκπαίδευση κωφών μαθητών 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 – Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Θεωρίες Εκπαίδευσης 6 ECTS
   Σχεδιασμός και συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Μεθοδολογία Έρευνας (ποσοτικής και ποιοτικής) στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 ECTS
   Διδακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 2ης ή ξένης γλώσσας: Κοινωνιογλωσσολογίες προσεγγίσεις 6 ECTS
   Ειδικά θέματα των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 6 ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 ΑΠΟ 4)

   Πολυπολιτισμικά Μαθηματικά 6 ECTS
   Φιλοσοφία της Παιδείας 6 ECTS
   Ιστορία της Εκπαίδευσης 6 ECTS
   Διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες – Εκπαίδευση κωφών μαθητών 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1 – Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 ECTS
   Ψυχογλωσσολογία 6 ECTS
   Κοινωνικογνωστικές Διαδικασίες της Μάθησης 6 ECTS
   Μαθησιακές Ικανότητες και Δυσκολίες: Εννοιολογικά, θεωρητικά και διαγνωστικά ζητήματα 6 ECTS
   Σχολική ψυχολογία 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2 – Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 ECTS
   Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαπολιτισμική Πρακτική 6 ECTS
   Ψυχολογικές Διαστάσεις της Ανισότητας και Ετερότητας 6 ECTS
   Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική για την ένταξη 6 ECTS
   Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3 – Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εφαρμοσμένη Στατιστική στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 6 ECTS
   Επαγγελματική ανάπτυξη Εκπαιδευτικών – Διά βίου Εκπαίδευση 6 ECTS
   Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και στην Αξιολόγηση 6 ECTS
   Εναλλακτικά επαγγελματικά περιβάλλοντα για Εκπαιδευτικούς της τυπικής Εκπαίδευσης 6 ECTS
   Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση 6 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1, 2, 3 – Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Πρακτική άσκηση και καθοδηγούμενη μελέτη 6 ECTS
   Διπλωματική Εργασία 24 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Επιστήμες της Εκπαίδευσης

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email