Επιστήμες της Εκπαίδευσης

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και θεωρίας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό αυτό πεδίο σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Η παροχή της κατάλληλης θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να ασχοληθούν με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και έρευνας, αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο

   Σκοπός του προγράμματος ανά ειδίκευση είναι:

   1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες (ΜΦ) αναμένεται (α) να εξοικειωθούν με θεωρητικά ζητήματα της σύγχρονης Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, καθώς και με την ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, (β) να επικεντρωθούν στη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων Διδακτικής της Βιολογίας, της Φυσικής, των Μαθηματικών και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, έχοντας αποκτήσει θεωρητικά εργαλεία από σειρά μαθημάτων που εντάσσονται στο ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, και (γ) να εμπλακούν σε έρευνα που αφορά τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Η συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ παρέχει στους/στις ΜΦ τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μία κριτική προσέγγιση της σύγχρονης εκπαίδευσης στις Θετικές Επιστήμες, λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικές μορφές μαθησιακών περιβαλλόντων, υποστηριζόμενων ή μη από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.
   2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»: Οι ΜΦ αναμένεται (α) να εξοικειωθούν με τα θεωρητικά προβλήματα που αναδύονται στο πλαίσιο των Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και με τη σχέση των προβλημάτων αυτών με τη σύγχρονη εκπαίδευση μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, και (β) να εμπλακούν σε έρευνα που αφορά τα επιστημονικά πεδία της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Θεωρίας, των Εκπαιδευτικών Πρακτικών, και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ παρέχει στους/στις ΜΦ τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μία κριτική προσέγγιση του ρόλου των κοινωνικών επιστημών στην εκπαιδευτική θεωρία και τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

   «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»: Οι ΜΦ αναμένεται (α) να εξοικειωθούν με τη γλώσσα, τις τέχνες και τον πολιτισμό ως κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα, καθώς και ως πρακτικές που σχετίζονται στενά με την εκπαίδευση, και (β) να εμπλακούν σε έρευνα που αφορά τα επιστημονικά πεδία της Γλωσσολογίας, της Λογοτεχνίας, του Γραμματισμού, της Ανθρωπολογίας, της Αισθητικής Θεωρίας και της Διδακτικής των Τεχνών. Η συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ παρέχει στους/στις ΜΦ τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μία κριτική προσέγγιση των παραπάνω επιστημονικών πεδίων σε σχέση με τη σύγχρονη εκπαίδευση και τις εναλλακτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιό της.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της διετίας 2019-2021 στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με το ΦΕΚ 2693/2-7-2019 τ.Β’.

   1. Σκοπός

   Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό του αντικείμενο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΑΠΗ ( http :// www. ecedu. upatras. gr).

   2. Ειδικεύσεις

   Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» με μία από τις εξής ειδικεύσεις, στην οποία οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες εισάγονται εξαρχής:

   1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»
   2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»
   3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

   Το Πρόγραμμα είναι διετές και η ολοκλήρωσή του από τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προϋποθέτει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εννέα (9) συνολικά μαθήματα, εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, και συμμετοχή σε σεμινάρια που είναι δυνατόν να οργανώνονται στο πλαίσιό του. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά.) συνολικά.

   3. Δικαίωμα συμμετοχής

   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ έχουν (α) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής, (β) πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ, και (δ) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, οι οποίοι απαραίτητα γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα.

   4. Φάκελος υποψηφιότητας: αίτηση και δικαιολογητικά

   Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση, στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση του ΠΜΣ στην οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψήφιου/ας. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτησή τους είναι τα εξής:

   1. Βιογραφικό Σημείωμα
   2. Αντίγραφο πτυχίου
   3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
   4. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
   5. Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν υπήρχε δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας βάσει του Προγράμματος Σπουδών
   6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
   7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2

   Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν είναι σε θέση να υποβάλουν εξαρχής τα δικαιολογητικά 2, 3 και 5, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.

   Τέλος, σημειώνεται ότι δεν χρειάζονται συστατικές επιστολές.

   5. Διαδικασία επιλογής

   Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πάρουν μέρος (1) σε γραπτή εξέταση στην ειδίκευση την οποία έχουν δηλώσει εξαρχής στην αίτησή τους, (η εξεταστέα ύλη κάθε ειδίκευσης έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος), (2) σε γραπτή εξέταση γλωσσομάθειας (κατά προτίμηση αγγλικών, ή γαλλικών, γερμανικών και ιταλικών) εφόσον δεν διαθέτουν πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2 (Τεύχος ΑΣΕΠ 7/15.02.2017), και (3) σε προφορική συνέντευξη μετά από πρόσκληση, εφόσον το επιτρέψει η επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης και η πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

   Για την τελική επιλογή, εκτός από την επίδοση στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης (ή και της γλωσσομάθειας), θα συνυπολογιστούν με μοριοδότηση μία σειρά από κριτήρια που αφορούν (α) τον φάκελο υποψηφιότητας (συνάφεια και βαθμός πτυχίου/ διπλώματος, βαθμολογία σε μαθήματα συναφή με την ειδίκευση, συνάφεια/βαθμός πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας με την ειδίκευση, ερευνητική εμπειρία με τυχόν συναφείς ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις ή/και εκπαιδευτική εμπειρία), και (β) την προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησης και της προσωπικότητας των υποψήφιων).

   6. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

   Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων

   – υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος από 10-7-2019 έως 26-7-2019, καθημερινά στο διάστημα 10.00-13.00, ή
   – αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα».

   Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν σχετικά στοιχεία
   – στη διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Πατρών https :// matrix. upatras. gr / sap / bc / webdynpro / sap / zups _ pg _ adm #, και
   – στον διαδικτυακό τόπο http :// bit. ly / TEEAPH _ PMS) συνολικά. _2019-2021

   7. Σημαντικές ημερομηνίες

   Οι γραπτές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την 1 η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕΑΠΗ. Οι υποψήφιοι/ες κάθε ειδίκευσης θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ημέρα, τις ώρες και τις αίθουσες των γραπτών εξετάσεων και των εξετάσεων γλωσσομάθειας της ειδίκευσής τους, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Οι συνεντεύξεις όσων υποψήφιων κληθούν σε συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 9-9-2019 έως 13-9-2019. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε τη Γραμματεία (κ. Σούζα, τηλ. 2610-969828, 2610-969310) κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων καθημερινά 10.00-13.00

  • Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ/ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120): 30 ανά εξάμηνο φοίτησης. Αναλυτικότερα, για τη λήψη ΜΔΕ οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα κατά το Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνο φοίτησης (συνολικά 90 ΠΜ/ECTS), καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Δ’ εξάμηνο φοίτησης (30 ΠΜ/ECTS):

   – Στο 1ο έτος (εξάμηνα Α’ και Β’), οι ΜΦ παρακολουθούν τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις» (Α΄εξάμηνο) και «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις» (Β’ εξάμηνο), καθώς και τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής, από τα οποία δύο (2) τουλάχιστον – και συγκεκριμένα ένα (1) ανά εξάμηνο – ανήκουν στην ειδίκευσή τους.
   – Στο 2ο έτος (εξάμηνα Γ’ και Δ’), οι ΜΦ παρακολουθούν στο Γ’ εξάμηνο το υποχρεωτικό μάθημα «Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας», καθώς και δύο (2) μαθήματα επιλογής, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον ανήκει στην ειδίκευσή τους. Στο Δ’ εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία (30 ΠΜ/ECTS).

   Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε ειδίκευσης διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

   1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»

   2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»

   3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Επιστήμες της Εκπαίδευσης

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email