Επιστήμες της Αγωγής

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός, στόχος και φιλοσοφία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι οι επιμέρους κλάδοι των Επιστήμων της Αγωγής, καλύπτοντας τόσο το θεωρητικό όσο και το εφαρμοσμένο πεδίο τους.
   Σκοπός του είναι η εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο των Επιστήμων της Αγωγής , με στόχο αφενός την προαγωγή των επιμέρους κλαδών των επιστήμων αυτών μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και την καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης γενικότερα
   και αφετέρου την παροχή επαγγελματικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου για τη στελέχωση εκπαιδευτικών , κοινωνικών και άλλων φορέων με προσωπικό άρτια εκπαιδευμένο και ικανό να ανταποκριθεί στην αποστολή του.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρόκειται να δεχθεί μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021. Οι προσφερόμενες ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. και ο αριθμός των φοιτητών που θα δεχθεί η καθεμία είναι οι παρακάτω:

   1. Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός [ΕΓΠ]: Δέκα (10) φοιτητές.
   2. Εκπαίδευση και Κοινωνία: Θεωρίες και Πρακτικές [ΕΚΘΠ]: Δέκα (10) φοιτητές

   Συνολικός αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών: είκοσι (20)

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής, σε μία από τις δύο παραπάνω ειδικεύσεις και η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής, πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων της ημεδαπής και ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., μπορεί να υποχρεώσει τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εξεταστούν επιπροσθέτως σε συγκεκριμένα μαθήματα, όταν οι βασικές σπουδές τους υπαγορεύουν κάτι τέτοιο.

   Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση, χωρίς να υποβληθούν σε εξεταστική διαδικασία.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 1 η έως την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://pms.ptde.uoi.gr/

   Στην ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους,
   2. βιογραφικό σημείωμα,
   3. την/τις πτυχιακή/ες εργασία/ες τους (αν έχουν εκπονήσει),
   4. τις αντιπροσωπευτικότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις τους (αν υπάρχουν),
   5. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τεκμηρίωση ισοτιμίας του με το επίπεδο Γ1 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

   Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν επίσης:

   1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)
   2. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

   Επιτυχών υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά κατάταξης.

   Διαδικασία Επιλογής

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων.

   • Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου έως 10 Μόρια
   • Προφορική & Γραπτή εξέταση (οι κατευθύνσεις θα κατανείμουν εσωτερικά τα μόρια) έως 40 Μόρια
   • Συνέντευξη έως 10 Μόρια
   • Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου έως 10 Μόρια
   • Πτυχιακή (διπλωματική) εργασία έως 10 Μόρια
   • Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 4 Μόρια
   • Μεταπτυχιακός τίτλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Μάστερ) 4 Μόρια
   • Διδακτορικό 6 Μόρια
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά προτεραιότητα στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων(κατά προτεραιότητα διεθνών). έως 6 Μόρια
   • Μέγιστο Σύνολο Μορίων έως 100.0

   Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε γραπτή δοκιμασία στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης που επέλεξαν (για εξεταστέα ύλη και βιβλιογραφία βλ. παράρτημα). Επίσης, θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου (ανεξάρτητα από την κατοχή τίτλου γλωσσομάθειας). Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο/η υποψήφιος/α να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 60/100 στη γραπτή δοκιμασία κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου.

   Επιπροσθέτως, θα εξεταστούν σε μία από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, εκτός αν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (Επιπέδου Γ1 ή και αντίστοιχο με αυτό για τις υπόλοιπες γλώσσες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό, ή είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων ξένων χωρών από Τμήματα που η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας τους συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερόμενες γλώσσες ή είναι πτυχιούχοι Ξένων Φιλολογιών ελληνικών Πανεπιστημίων, οπότε και απαλλάσσονται της συγκεκριμένης εξέτασης. Η γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα προηγείται και η επιτυχία σε αυτή θεωρείται ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στην εξέταση του γνωστικού αντικειμένου που θα ακολουθήσει.

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο των υποψηφίων και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια και καλεί σε γραπτή εξέταση, προφορική παρουσίαση και συνέντευξη όσους έχουν προ-επιλεγεί.

   Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας θα γνωστοποιηθούν οι ακριβείς ημερομηνίες των γραπτών δοκιμασιών (στην ξένη γλώσσα και το γνωστικό αντικείμενο), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.

   Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 2651 007454, 2651007455).

  • Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, όπως και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, εναρμονίζονται με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.

   Προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), εκτός από την επιτυχή αξιολόγηση των μαθημάτων, αποτελεί και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Η Μ.Δ.Ε. συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Σε περιπτώσεις που δικαιολογούν την αναγκαιότητα της συγγραφής της σε άλλη γλώσσα με τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντος, αποφασίζει σχετικά’ η Γ.Σ.Ε.Σ.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email