Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία & Εφαρμογές

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» με δύο ειδικεύσεις:

   (α) «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση» και

   (β) «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή Επιστημών της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες της Προσχολικής Παιδαγωγικής και των εφαρμογών των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην εκπαίδευση.
   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 την εισαγωγή 15 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» στην ειδίκευση «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση».

   Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες εντός του Προγράμματος μαθημάτων του Τμήματος (καθημερινές) στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφία και Παιδαγωγικής και τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής και δ) άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής.

   Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης που να περιλαμβάνει τα εξής:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία να αναγράφει την ξένη γλώσσα που επιθυμούν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, εφόσον δεν έχουν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Γ2 (C2).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών
   4. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ’ αυτά, καθώς και (για όσους εκπονήσει) ο βαθμός της Πτυχιακής εργασίας.
   5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας Γ2 (C2) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες, εφόσον επιθυμούν να απαλλαγούν από την γραπτή εξέταση της ξένης γλώσσας.
   6. Κατάθεση της δημοσίευσης (φωτοτυπία από το έντυπο ή από τον διαδικτυακό τόπο, όπου έχει δημοσιευθεί) και φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας περιεχομένων του εντύπου ή του διαδικτυακού τόπου αντιστοίχως (εφόσον υπάρχει).
   7. Κατάθεση βεβαίωσης παρουσίασης εισήγησης από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ή και βεβαίωση δημοσίευσής της (εφόσον έχει ή πρόκειται να πραγματοποιηθεί).
   8. Κατάθεση βεβαίωσης από τον φορέα ή τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος ότι συμμετείχε ή συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα (εφόσον έχει λάβει μέρος).
   9. Βεβαιώσεις εμπειρίας ως εκπαιδευτικού στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, οι οποίες να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (εφόσον υπάρχουν)
   10. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το βασικό πτυχίο και την προκηρυγμένη ειδικότητα σε σωματεία, συλλόγους, ιδρύματα κ.λ.π., η οποία να βεβαιώνεται με κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφονται το είδος της σχέσης της εργασίας και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης (εφόσον υπάρχει)
   11. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδας, η οποία αναγνωρίζεται, εφόσον ο υποψήφιος υποβάλλει: α) δήλωση εργοδότη συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση και β) στοιχεία επικοινωνίας του εργοδότη (εφόσον υπάρχει).

   Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

   Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ως εξής:

   α Βαθμός πτυχίου Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά 15
   β Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασίας Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας. 10
   γ Βαθμός σε δύο μαθήματα συγγενικά με την προκηρυγμένη ειδικότητα Πρόκειται για δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής 5
   δ Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα Κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου 8 Κατοχή Διδακτορικού Διπλώματος 10 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (1ο όνομα) 6 (3 ανά δημοσίευση) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (2ο όνομα και εξής) 4 (2 ανά δημοσίευση) Ανακοινώσεις σε συνέδρια 2 (1 ανά δημοσίευση) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων ή συλλογικών τόμων 2 (1 ανά δημοσίευση) Η μέγιστη μοριοδότηση από δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μόρια. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 2
   ε Συνέντευξη Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 30
   στ Επαγγελματική εμπειρία Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 5
   ζ Εκπαιδευτική εμπειρία Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 5

   Σύνολο 100

   Η κατάθεση των αιτήσεων και φακέλου υποψηφιότητας (με βάση τα κριτήρια α-δ και στ-ζ) θα πρέπει να κατατεθούν από 2-13/9/2019. Η εξέταση της ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) θα γίνει την Δευτέρα 23/9/2019 και ώρα 9:00. Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών και την επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, θα κληθούν για συνέντευξη την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο.

   Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77650/51/52, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος edc.uoc.gr

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα μαθήματα κορμού, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:
   (α) τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού,
   (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων, και
   (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση Σεμιναρίου Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   Ειδικότερα, τα τρία από πέντε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσης. Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Μεταπτυχιακής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

   Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και ειδίκευση έχει ως εξής:

   1) Ειδίκευση: «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση»

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS
   • Σύγχρονα θέματα προσχολικής παιδαγωγικής 17 ECTS

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Ιστορία προσχολικής αγωγής 13 ECTS
   • Διδασκαλία μέσω κίνησης 13 ECTS
   • Διδακτική της φυσικής αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Διδακτική των μαθηματικών στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Θρησκευτική αγωγή στο νηπιαγωγείο 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Στατιστική στην εκπαίδευση 17 ECTS
   • Σύγχρονα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής 17 ECTS

   Κατ” επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Αναλυτικά προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης 13 ECTS
   • Διαπολιτισμική προσχολική παιδαγωγική 13 ECTS
   • Διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Διδασκαλία μέσω τέχνης 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) 4

   Κατ” επιλογήν υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

   • Θέατρο και εκπαίδευση 13 ECTS
   • Διδακτική της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Διδακτική της ιστορίας στο νηπιαγωγείο 13 ECTS
   • Φιλοσοφία της Παιδείας 13 ECTS
   • Κοινωνιολογία της προσχολικής εκπαίδευσης 13 ECTS
   • Αισθητική αγωγή 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο II) 17

   Κατ” επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Μουσική αγωγή στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Μουσειακή αγωγή στο νηπιαγωγείο 13 ECTS
   • Οργάνωση και Διοίκηση ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 13 ECTS
   • Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι προσχολικής εκπαίδευσης 13 ECTS
   • Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Εναλλακτικές-βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση»: 120

    

    

   2) Ειδίκευση: Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Αρχαία ελληνική λογοτεχνίακαι Εκπαίδευση 13 ECTS
   • Διδακτική της ιστορίας 13 ECTS
   • Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας 13 ECTS
   • Θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας 13 ECTS
   • Θρησκευτική παιδεία Ι 13 ECTS
   • Θέματα παιδικής λογοτεχνίας 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Κορμού

   • Σύγχρονα θέματα ανθρωπιστικών επιστημών και εκπαίδευσης 17 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Θεωρία της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση 13 ECTS
   • Θρησκειολογία 13 ECTS
   • Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας 13 ECTS
   • Πολυγλωσσία και εκπαίδευση: Εκμάθηση και διδασκαλία των δεύτερων/ ξένων γλωσσών 13 ECTS
   • Διδακτική της λογοτεχνίας 13 ECTS
   • Χριστιανική βιοηθική 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) 4 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δυο από τα παρακάτω)

   • Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία 13 ECTS
   • Εκκλησία και εκπαίδευση 13 ECTS
   • Πατερική παιδαγωγική 13 ECTS
   • Ελληνική μυθολογία 13 ECTS
   • Γλώσσα και κοινωνική διαστρωμάτωση 13 ECTS
   • Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στη λογοτεχνία 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο II) 17

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Θέματα διδακτικής της λογοτεχνίας 13 ECTS
   • Θέματα διδακτικής της ιστορίας 13 ECTS
   • Θέματα διδακτικής του θρησκευτικού μαθήματος 13 ECTS
   • Θέματα διδακτικής της γλώσσας 13 ECTS
   • Λαϊκός πολιτισμός, λογοτεχνία και εκπαίδευση 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

   Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»:120

   Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email