Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης επαναπροκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 την εισαγωγή 19 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» σε τρεις Ειδικότητες:

   1. Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (8 θέσεις)
   2. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (5 θέσεις)
   3. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση (6 θέσεις)

   υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνον μια Ειδικότητα.

   Το Π.Μ.Σ., προάγει την επιστημονική σκέψη και δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ως ερευνητές-εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, οι στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι να προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με συστηματική εκπαίδευση ώστε ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους να μπορούν:

   • να εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.,
   • να στελεχώσουν την εκπαίδευση ως Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντές – Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευθύνης στην εκπαίδευση,
   • να είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν,
   • να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, και
   • να αποκτήσουν, μέσω του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου, Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, εφόσον δε διαθέτουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή 50 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» σε δυο Ειδικότητες:

   1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (25 θέσεις)
   2. Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση (25 θέσεις)

   Oι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνον μια Ειδικότητα.

   Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις “Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη”. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

   Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Τ.Π.Ε.

   1. Αίτηση υποψηφιότητας, όπου πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά μία ειδικότητα,
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   3. Aντίγραφα τίτλων σπουδών,
   4. Αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους σ’ αυτά),
   5. Επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
   6. Βεβαιώσεις σχετικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, επαγγελματικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας.
   7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:
    i. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη» και αυτήν την προκήρυξη,
    ii. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

   Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. Επιλογή των Εισακτέων

   Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη» διεξάγεται ως εξής:

   (α) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής της Ειδικότητας η οποία έχει οριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή.

   Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) τον γενικό βαθμό του πτυχίου, (β) τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (γ) τον βαθμό σε δύο προπτυχιακά μαθήματα συγγενικά με την προκηρυγμένη ειδικότητα, (δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, (ε) τον βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη (στ) εκπαιδευτική εμπειρία.

   Εάν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) που έχουν κάνει αίτηση σε μια ειδικότητα είναι περισσότεροι από τον τριπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων ΜΦ. Η προεπιλογή στηρίζεται στα κριτήρια «α, β, γ, δ, ε, στ» της προηγούμενης παραγράφου και καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους ΜΦ που δεν υπερβαίνουν τον διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι ΜΦ που είναι στη λίστα προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Η τελική κατάταξη των υποψήφιων ΜΦ λαμβάνει υπόψη και τον βαθμό της συνέντευξης, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 5 με άριστα το 10). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

   Εάν το σύνολο των επιτυχόντων εισακτέων σε μία ειδικότητα είναι μικρότερο από 8, τότε αυτή δεν είναι βιώσιμη για να λειτουργήσει. Σε αυτήν την περίπτωση, οι υποψήφιοι Μ.Φ. καλούνται να δηλώσουν αν επιθυμούν να εκτιμηθούν τα προσόντα τους για να εισαχθούν σε άλλη βιώσιμη ειδικότητα που έχει προκηρυχθεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο και στην οποία συνεχίζουν να υπάρχουν κενές θέσεις εισακτέων. Δύναται να γίνει επαναπροκύρηξη θέσεων εντός 3 μηνών από την αρχική έκδοση των αποτελεσμάτων εισδοχής στο ΠΜΣ και πριν την έναρξη του εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.

   Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται παρακάτω. Η μοριοδότηση των παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής.

   Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ειδικότητας και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι τότε επιλέγονται όλοι.

   Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ως εξής:

   Αναλυτικές λεπτομέρειες για τον πίνακα κριτηρίων υπάρχουν στον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ.

   Οι φοιτητές/ήτριες που φοιτούν στο Π.Μ.Σ. συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 2.400€. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 2200 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε 4 ισόποσες δόσεις (550 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση υποτροφίας επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων από 1 Ιουνίου 2020 έως 24 Ιουλίου 2020 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή ψηφιοποιημένων δικαιολογητικών στο email: [email protected] Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της υποψηφιότητάς τους οι υποψήφιοι/ες θα λάβουν εντός τριών (3) ημερών επιβεβαίωση λήψης της υποψηφιότητάς τους. Αν δεν λάβουν την ηλεκτρονική αυτή επιβεβαίωση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλεφωνικώς στο 28310-77701.

   Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει επαναπροκήρυξη.

   Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/ήτριες που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση (με βάση τα κριτήρια α-δ και στ) του παραπάνω πίνακα θα κληθούν για συνέντευξη στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο ως εξής:

   • Ειδικότητα: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Τρίτη 28-7-2020, ώρα 14:30.
   • Ειδικότητα: Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση, Τετάρτη 29-7-2020, ώρα 15:00.

   Κατά τη συνέντευξη οι υποψήφιοι θα φέρουν και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που ενδεχομένως θα τους έχουν ζητηθεί.

   Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77701, καθώς και από την ιστοσελίδα του Τμήματος https://ptpe.edc.uoc.gr/el και του Π.Μ.Σ https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr

  • Υπάρχουν τρεις (3) κατευθύνσεις μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του “Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγική & Διδακτική Πράξη”

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών για καθεμία:

    

   Α1) Κατεύθυνση: Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Κορμού

   • Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Γλωσσική ανάπτυξη 13 ECTS
   • Διδακτική της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Σύγχρονα θέματα παιδαγωγικής 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Κορμού

   • Στατιστική στην εκπαίδευση 17 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων στην πρώιμη παιδική ηλικία 13 ECTS
   • Μεταγλωσσική ανάπτυξη και κατάκτηση του γραπτού λόγου 13 ECTS
   • Σύγχρονα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο Ι) 4

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

   • Κοινωνικές συνιστώσες της γλωσσικής μάθησης 13 ECTS
   • Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα και διδακτικές εφαρμογές 13 ECTS
   • Δυσκολίες στη μάθηση του γραπτού λόγου: Πρώιμος εντοπισμός και έγκαιρη παρέμβαση 13 ECTS
   • Εκπαιδευτικό λογισμικό και αναδυόμενος γραμματισμός 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο ΙΙ) 17

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Ψυχοκινητική ανάπτυξη και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS
   • Αισθητικές προσεγγίσεις και γλωσσική αγωγή 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

    

   Α2) Κατεύθυνση: Διοίκηση και Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Ηγεσία στην εκπαίδευση 13 ECTS
   • Εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες χώρες 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 17 ECTS
   • Εκπαιδευτική πολιτική 17 ECTS
   • Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
   • Μοντέλα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 13 ECTS
   • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών και προγραμμάτων 13 ECTS
   • Διδακτική μεθοδολογία 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο Ι) 4

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

   • Κοινωνιολογία και σχεσιοδυναμική της σχολικής κοινότητας. 13 ECTS
   • Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε άλλες χώρες 13 ECTS
   • Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία (Επίπεδο ΙΙ) 17

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Η επίδραση της οικονομίας στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό-προγραμματισμό 13 ECTS
   • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 13 ECTS
   • Οργανωσιακή ψυχολογία 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

    

   Α3) Κατεύθυνση: Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Διαδίκτυο και εκπαίδευση 13 ECTS
   • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 13 ECTS
   • Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού Ι 13 ECTS
   • Διδακτική των φυσικών επιστημών με χρήση των ΤΠΕ 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   Kορμού (ένα από τα παρακάτω)

   • Πολυμέσα στην εκπαίδευση 17 ECTS
   • ΤΠΕ και φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση 17 ECTS

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Διδακτική μεθοδολογία 13 ECTS
   • Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού ΙΙ 13 ECTS
   • Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ I 13 ECTS
   • Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ Ι 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι) 4

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)

   • Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην εκπαίδευση 13 ECTS
   • Διδακτική της γλώσσας με χρήστη των ΤΠΕ ΙΙ 13 ECTS
   • Διδακτική των μαθηματικών με χρήση των ΤΠΕ ΙΙ 13 ECTS
   • Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 13 ECTS
   • Χρήση προσομοιώσεων στις φυσικές επιστήμες 13 ECTS
   • Μάθηση μέσω κινητών συσκευών στην εκπαίδευση (mobile learning) 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

    

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο ΙΙ) 17

   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)

   • Κοινωνική δικτύωση και εκπαίδευση στο πλαίσιο της διδακτικής των φυσικών επιστημών 13 ECTS
   • Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων με εργαλεία web 2.0 13 ECTS
   • Πολυτροπικότητα και ΤΠΕ 13 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email