Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων-ερευνητών στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και ειδικότερα στους τομείς της έρευνας και της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Παρέχει στους  μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε τρεις κατευθύνσεις:

   • Στην Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες (Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού – Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Πρακτικές – Γνωσιακή Επιστήμη – Εκπαιδευτική Πολιτική Διοίκηση της Εκπαίδευσης).
   • Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες (Γλώσσα – Λογοτεχνία – Ιστορία – Πολιτισμός).
   • Στις Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες (Διδακτική Μαθηματικών – Διδακτική Φυσικών Επιστημών – Διδακτική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση).

   Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με το σχολείο καθώς και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης ειδικών για την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας, για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 1754/τ. Β/17-5-2018) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες»

   Κατευθύνσεις:
   1) Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:
   Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού σχεδιασμού
   Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Πρακτικές
   Γνωσιακή Επιστήμη
   Εκπαιδευτική Πολιτική
   Διοίκηση της Εκπαίδευσης.

   2) Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:
   Γλώσσα
   Λογοτεχνία
   Ιστορία
   Πολιτισμός

   3) Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες με πεδία έρευνας:
   Διδακτική Μαθηματικών
   Διδακτική Φυσικών Επιστημών
   Διδακτική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους τριάντα (30), δέκα (10) ανά κατεύθυνση.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και από συναφή με τις Επιστήμες της Αγωγής τμήματα ΤΕΙ.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καταθέτουν απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση (συμπληρώνεται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα).
   2. Τίτλος προπτυχιακών σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ο τίτλος, (φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο τον Ιούνιο του 2020) οι υποψήφιοι καταθέτουν βεβαίωση περάτωσης στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο τελικός βαθμός πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Ο τίτλος θα κατατεθεί μετά την ανακοίνωση της σειράς κατάταξης των υποψηφίων.
   3. Τίτλος γνώσης σε μια από τις τρεις ξένες γλώσσες αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά σε επίπεδο Β2. Ο τίτλος πρέπει να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ φορέα. Το παρόν δικαιολογητικό αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ και δεν μοριοδοτείται, ενώ η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε επίπεδο Β2 μοριοδοτείται (βλέπε πίνακα μοριοδότησης).
   4. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Εκτός των παραπάνω απαραίτητων δικαιολογητικών γίνονται επίσης δεκτά και μοριοδοτούνται τα κάτωθι: 1. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ συναφές με τον τίτλο του ΠΜΣ Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Π.Μ.Σ., T.Θ. 21, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100 Τηλ.: 23850-55111, fax: 23850-55128 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ). 3. Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (Επιστήμες της Αγωγής). Πτυχιακές εργασίες που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνονται υπόψη. 4. Εκπαιδευτική εμπειρία (1-4 έτη 2 μόρια, 4,1-8 έτη 4 μόρια, από 8 έτη και άνω 5 μόρια). Για την αναγνώριση εκπαιδευτικής εμπειρίας θα πρέπει να κατατεθεί σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας ή του ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφονται τα έτη, οι μήνες και οι ημέρες υπηρεσίας.
   5. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει αθροιστικά να συγκεντρώνουν 400 ώρες ή 16 ECTS (25 ώρες – 1 ECTS) προκειμένου λάβουν 2 μόρια. Ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο και μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα.
   6. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Μέγιστος αριθμός εργασιών 2.
   7. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός εργασιών 2.
   8. Αποδεδειγμένη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου Β2 πέραν από την ξένη γλώσσα η οποία είναι προαπαιτούμενο για την αίτηση.

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά μετά τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Για τον τρόπο ανάρτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχουν σχετικές οδηγίες οι οποίες βρίσκονται σε ειδικό χώρο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

   Η μοριοδότηση των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

   Α/Α Κριτήρια επιλογής Μόρια 1

   1. Βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση κατάθεσης περισσοτέρων του ενός πτυχίου λαμβάνεται υπόψη το πτυχίο με την Μέγιστος αριθμός μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού 15 μόρια
   2. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ συναφές με τον τίτλο του ΠΜΣ 5 μόρια
   3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ). 5 μόρια
   4. Πτυχιακή εργασία συναφής με το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού (Επιστήμες της Αγωγής). Πτυχιακές εργασίες που δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο του Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνονται υπόψη. 5 μόρια
   5. Εκπαιδευτική εμπειρία (1-4 έτη 2 μόρια, 4,1-8 έτη 4 μόρια, από 8 έτη και άνω 5 μόρια). Για την αναγνώριση εκπαιδευτικής εμπειρίας θα πρέπει να κατατεθεί σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας ή του ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφονται τα έτη, οι μήνες και οι ημέρες υπηρεσίας. 5 μόρια
   6. Αποδεδειγμένη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνωρισμένου φορέα σε αντικείμενα σχετιζόμενα με τον τίτλο του ΠΜΣ. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα πρέπει αθροιστικά να συγκεντρώνουν 400 ώρες ή 16 ECTS (25 ώρες – 1 ECTS) προκειμένου λάβουν 2 μόρια. Ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο και μέγιστος χρόνος 5 εξάμηνα. Μέγιστος αριθμός μορίων 10 (2 Χ 5=10)
   7. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. Μέγιστος αριθμός εργασιών 2. 10 συνολικά μόρια (5 μόρια ανά εργασία)
   8. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε Πρακτικά Συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός εργασιών 2. Μέγιστος αριθμός μορίωνμόρια (2.5 μόρια ανά εργασία)
   9. Αποδεδειγμένη γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου Β2 πέραν από την ξένη γλώσσα η οποία είναι προαπαιτούμενο για την αίτηση. 5 μόρια
   10. Συνέντευξη. 25 μόρια

   ΣΥΝΟΛΟ 90

   Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 25/05/2020 μέχρι και τις 31/07/2020, ώρα 24:00, στον παρακάτω σύνδεσμο (στην καρτέλα αιτήσεις): http://masteredu.eled.uowm.gr

   Επισημαίνεται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων γίνεται από το διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του Ιδρύματος που θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο ΠMΣ και πρέπει να προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων των υποψηφίων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι καθώς και τα δεδομένα που θα προκύψουν από αυτά θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Εφόσον εκπληρωθεί ή πάψει να συντρέχει ο σκοπός διατήρησης και επεξεργασίας τους, αυτά διαγράφονται με την επιφύλαξη νόμιμης συμμόρφωσης έναντι του νόμου που καθιστά υποχρεωτική τη διατήρηση τους.Με την υποβολή της αίτησής οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων που γνωστοποιούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

   Τα αποτελέσματα μοριοδότησης φακέλου θα ανακοινωθούν έως την 9/09/2020.

   Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων μοριοδότησης του φακέλου γίνονται δεκτές από 10/09/2020 έως και 11/09/2020. Η ένσταση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία ή αποστέλλεται στο FAX: 23850/55128. Αποστολή ενστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δε γίνονται δεκτές.

   Ως ημερομηνία διεξαγωγής της συνέντευξης ορίζεται η 15/09/2020. Στη συνέντευξη θα κληθούν όσες και όσοι υποψήφιοι με άριστα στην συνέντευξη, θα μπορούσαν να καλύψουν τη διαφορά των μορίων από τα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία υποψηφίων.

   Τα μαθήματα προσφέρονται στο κτήριο της Παιδαγωγικής Σχολής στη Φλώρινα και πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (Δευτέρα-Παρασκευή) σε απογευματινές ώρες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να προσφερθούν και τα Σαββατοκύριακα. Επίσης κατά την κρίση του διδάσκοντα καθηγητή, μέρος των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με εξ αποστάσεως διδασκαλία.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Τηλ.: 2385055111, κ. Μελίσσας Λάζαρος ή κ. Μαύρου Στέφανος).

  • Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (120) πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία όπως φαίνεται στους πίνακες που ακολουθούν.

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικά μαθήματα. Κοινά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις.

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΚΟΡ001Μεθοδολογία και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών7,5
   ΚΟΡ002Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι7,5
   ΚΟΡ003Εφαρμοσμένη στατιστική7,5
   ΚΟΡ004Ψυχολογία της παιδικής ηλικίας7,5
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30

    

   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικό μάθημα. Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις.

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΚΟΡ005Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση10

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΠΝΤ001Γνωστική Ψυχολογία10
   ΠΝΤ002Εκπαίδευση εκπαιδευτικών10

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΑΝΤ001Θέματα Λογοτεχνίας και Πολιτισμού10
   ΑΝΤ002Ιστορία10

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΘΝΤ 001Διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών10
   ΘΝΤ002Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών10

   Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

   Υποχρεωτικό μάθημα. Κοινό για όλες τις κατευθύνσεις.

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΚΟΡ006Αρχές διαμόρφωσης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού10

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΠΝΤ003Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση της εκπαίδευσης10
   ΠΝΤ004Καινοτόμοι θεσμοί στην εκπαίδευση10

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΑΝΤ003Γλωσσικές δεξιότητες και μαθησιακές δυσκολίες10
   ΑΝΤ004Ζητήματα έρευνας και διδασκαλίας της ιστορίας και του πολιτισμού10

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

   ΚΩΔΙΚΟΣΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣECTS
   ΘΝΤ003Ιστορία και επιστημολογία των θετικών επιστημών10
   ΘΝΤ004Περιβαλλοντική εκπαίδευση10

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και σχετικό Colloquium.

   Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECT

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email