Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στοχεύει:

   • Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς εργασίας.
   • Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής.
   • Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα, τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
   • Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
   • Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
   • Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́), και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών». 

   Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα και παρέχει, πέραν του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. 

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» κατ’ ανώτατο όριο σαράντα πέντε (45) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. 

   Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά από 10/04/2020 έως 31/05/2020 και ώρα 23.00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kemeiede.org/el/προγραμματα/μεταπτυχιακο-προγραμμα 

   Αντικείμενο-Στόχοι 

   Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, και συγκεκριμένα στοχεύει: 

   – Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς εργασίας.
   – Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής.
   – Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα, τη μάθηση και τη διδασκαλία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
   – Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
   – Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
   – Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών, κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής 
   καλών πρακτικών. 

   Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί 

   Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι. (θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας). Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα, ενδεικτικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή άλλη, και για να ελεγχθεί η γνώση αυτή, οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν αποδεικτικά της αντίστοιχης ξένης γλώσσας που δηλώνουν ή να εξεταστούν σε μία από αυτές. 

   Χρονική διάρκεια φοίτησης 

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό. 

   Πρόγραμμα Μαθημάτων 

   α. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων/ διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα Μαθήματα.

   β. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS). Ειδικότερα: 

   1. Τα σεμινάρια πιστώνονται με 10ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας). ii. Τα εργαστήρια πιστώνονται με 10 ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας). iii. Οι παραδόσεις/διαλέξεις πιστώνονται με 5 ECTS (125 ώρες φόρτου εργασίας). iv. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 30 ECTS (εκπόνηση – συγγραφή) 
   2. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται κατ’ ελάχιστον η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   γ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα: πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα. Εφόσον κριθεί αναγκαίο οι φοιτητές παρακολουθούν έως δύο (2) μαθήματα υποδομής από το προπτυχιακό πρόγραμμα κάποιου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής. 

   Μεθοδολογία υλοποίησης 

   Η υλοποίηση του Προγράμματος πραγματοποιείται εντός 13 εβδομάδων παρακολούθησης με βάση σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης που συνδυάζουν την διά ζώσης διδασκαλία και τη διδασκαλία με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί – απόγευμα, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν και μεταπτυχιακοί/ κές φοιτητές/ τριες που εργάζονται ή διαμένουν σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την 14η εβδομάδα. 

   Τέλη φοίτησης – απαλλαγή από τέλη φοίτησης 

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400 €, τα οποία καταβάλλονται ως εξής: η πρώτη δόση (800 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή και οι άλλες δύο ισόποσες δόσεις (2Χ800 ευρώ) πριν την έναρξη του Β ́ και Γ’ εξαμήνου . 

   Προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, α) για οικονομικά ασθενής φοιτητές, (έως το 30% των εισακτέων), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 4485/2017 και με την Υπουργική Απόφαση που ορίζει εθνικό ενδιάμεσο ισοδύναμο εισόδημα και β) για ακαδημαϊκούς λόγους. Θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) ο βαθμός εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. να ισούται με το 85% της μοριοδότησης, β) η επίδοση στο σύνολο των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων να είναι άριστη, γ) η φοίτηση να είναι συνεχής και χωρίς απουσίες στα μαθήματα, δ) να υπάρχει προσφορά ερευνητικού και βοηθητικού έργου στο Τμήμα. Το συνολικό ποσό απαλλαγής δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.. 

   Παροχές Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

   Το Πανεπιστήμιο Κρήτης, μέσα από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, υποστηρίζει και προωθεί δράσεις στήριξης των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών. Αναλυτικές πληροφορίες και προϋποθέσεις: www.merimna.uoc.gr 

   Διάρκεια Σπουδών 

   Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι η διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που διέπει τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 

   Οποιαδήποτε παράταση του κανονικού χρόνου φοίτησης εισηγείται από την Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από αιτιολογημένο γραπτό αίτημα του φοιτητή. 

   Αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή χορηγείται μετά από απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης των δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός (1) εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, αναστολή φοίτησης. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών που προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό. 

   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα ενεργοποιήσει εκ νέου τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα. 

   Παρακολούθηση μαθημάτων 

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική τόσο στις δια ζώσης συναντήσεις όσο και στις συναντήσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπου θα δηλώνεται ηλεκτρονικά η παρουσία του/της φοιτητή/τριας. Προβλέπεται ποσοστό αιτιολογημένων απουσιών δύο (2) τρίωρα ανά μάθημα. 

   Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει έως δύο (2) μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου στην περίπτωση που η Σ.Ε. κρίνει ότι η κατάρτισή του/ της δεν είναι επαρκής στην κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. 

   Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

   Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τρία αντίτυπα της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (σε CD ή DVD) στη Γραμματεία του Προγράμματος, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα/ υπεύθυνες δηλώσεις (γνησιότητας, κ.λπ.) στη Γραμματεία του Προγράμματος. 

   Υποβολή υποψηφιότητας 

   Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους στη διεύθυνση www.kemeiede.org από την ημερομηνία προκήρυξης του Π.Μ.Σ. έως 31/05/2020 και ώρα 23.00 

   Επιλογή εισακτέων 

   Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται ως εξής:

   Α. Υποβολή ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής: 

   1. Δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, αποδεικτικά κατοχής ξένης γλώσσας)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Πιστοποίηση συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας
   4. Συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας – διεύθυνση, τηλέφωνο, email)
   5. Δήλωση σκοπού και κινήτρων
   6. Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φοίτησης.

   Β. Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου. 

   Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό του πτυχίου, β) την αξιολόγηση του φακέλου, γ) το βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη. Η επιλογή στηρίζεται στα τρία κριτήρια με αντίστοιχο βαθμό σπουδαιότητας ως ακολούθως: 40%, για το πρώτο κριτήριο, 20% για το δεύτερο και 40% για το τρίτο. 

   Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί καλούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει. 

   Σημαντικές ημερομηνίες 

   Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 10/04/2020 έως 31/05/2020 

   Διεξαγωγή συνεντεύξεων 12-14/06/2020 

   Πληροφορίες: 

   – Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ.: https://www.kemeiede.org/ 

   – Εmail: [email protected] – Τηλέφωνα: 2831077587, 2831077641 & 6979775251 

  • α. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων/διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα Μαθήματα.
   β. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS). Ειδικότερα:
   Τα σεμινάρια πιστώνονται με 10ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).
   Τα εργαστήρια πιστώνονται με 10 ECTS(250 ώρες φόρτου εργασίας).
   Οι παραδόσεις/διαλέξεις πιστώνονται με 5 ECTS (125 ώρες φόρτου εργασίας).
   Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 30 ECTS (εκπόνηση – συγγραφή)
   Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται κατ’ ελάχιστον η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
   γ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα: πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα. Εφόσον κριθεί αναγκαίο οι φοιτητές παρακολουθούν έως δύο (2) μαθήματα υποδομής από το προπτυχιακό πρόγραμμα κάποιου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email