Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language), που διοργανώνουν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών (Π.Τ.Ν.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης(Π.Τ.Δ.Ε.) της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) (ΦΕΚ 4307/τ.Β΄/02-10-2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας» (Educational Studies: Teaching Modern Greek Language), το οποίο παρέχεται από το Π.Τ.Ν. του Π.Δ.Μ. Στον τίτλο θα αναφέρεται και το συνεργαζόμενο Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Δ.Μ.

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι κυρίως Παιδαγωγικών Τμημάτων, Ελληνικής Φιλολογίας και Ξένων Φιλολογιών, χωρίς να αποκλείονται απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ή κατευθύνσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Π.Τ.Ν. του Π.Δ.Μ.

   Προϋποθέσεις για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ – Διάρκεια Σπουδών

   Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων (Α΄ και Β΄) καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

   Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο όλα τα μαθήματα θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως (απόφαση 132695/Ζ1, ΦΕΚ 4383 του Υπουργείου Παιδείας)

   Τέλη φοίτησης

   Για τη φοίτηση στο ΔΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.400 ευρώ (800 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου). Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΔΠΜΣ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

   I. Απαραίτητα δικαιολογητικά

   Αίτηση /Βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 30 Οκτωβρίου 2020 έως και 20 Νοεμβρίου 2020 στον σύνδεσμο: http://diaviou.nured.uowm.gr/tmgl/form.php

   Η υποβληθείσα αίτηση πρέπει να εκτυπωθεί και να συμπεριληφθεί στον φάκελο υποψηφιότητας μαζί με:

   1. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής)
   2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (όπου θα αναγράφεται ο ακριβής μέσος όρος βαθμολογίας)
   3. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας -υποχρεωτικό δικαιολογητικό- επιπέδου Β2 ή ανώτερο, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ
   4. Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

   Επιπλέον, εάν υπάρχουν, κατατίθενται:

   i. Τίτλος Διδακτορικού Διπλώματος
   ii. Τίτλος Μεταπτυχιακού Διπλώματος
   iii. Τίτλος άλλου πτυχίου ΑΕΙ
   iv. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων
   v. Επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ (τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας)

   Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μοριοδότηση της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών είναι η αναγραφή και του τίτλου (όχι μόνο του βαθμού) στην αναλυτική βαθμολογία. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της Γραμματείας (αναγραφή θέματος, βαθμού και επιβλέποντος Καθηγητή) ή αντίτυπο κατά προτίμηση σε cd.

   II. Κριτήρια /Αξιολόγηση

   Στην επιλογή για την τελική αξιολόγηση των εισακτέων συνεκτιμώνται τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Βαθμός πτυχίου * 0,7 7 α.μ.
   • Βαθμός συναφών με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ προπτυχιακών μαθημάτων (1 α.μ. ανά μάθημα- μέγιστος αριθμός 3 α.μ.) 3 α.μ.
   • Διπλωματική ή πτυχιακή εργασία στο πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ 5 α.μ.
   • Περισσότερα του ενός πτυχία ΑΕΙ (2ο πτυχίο ΑΕΙ 3 α.μ. και για κάθε επιπρόσθετο 1 α.μ. – μέγιστος αριθμός 3) 5 α.μ.
   • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 5 α.μ.
   • Διδακτορικό Δίπλωμα 5 α.μ.
   • Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (μέγιστος αριθμός 4) 10 α.μ.
   • Επιμορφωτικά σεμινάρια συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας (μέγιστος αριθμός 4) 5 α.μ.
   • Πτυχίο Τμήματος Νηπιαγωγών ή Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 5 α.μ.

   Σύνολο αξιολογικών μονάδων 50

   ΙΙI. ΑΙΤΗΣΕΙΣ

   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων

   Οι υποψήφιοι θα αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητας (τυπωμένη την αίτηση και τα δικαιολογητικά υπ’ αριθμ. 1 έως 5 καθώς και όσα από τα πρόσθετα διαθέτουν) κατά το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως και 20 Νοεμβρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

   Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ
   ΔΠΜΣ «Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας»
   3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας-Νίκης
   Τ.Κ. 53100 Φλώρινα

   Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται και μετά την παρέλευση της ημερομηνίας ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων των εισαχθέντων καταστρέφονται.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα: του Τμήματος Νηπιαγωγών (http://www.nured.uowm.gr) και του ΔΠΜΣ (http://blogs.uowm.gr/tmgl/) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο Π.Τ.Ν. της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Π.Δ.Μ. (ώρες συνεργασίας 10-14, τηλ.: 2385055100, αρμόδια η κ. Ελένη Φωτιάδου [email protected] ). Για προβλήματα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο τεχνικό κ. Γεώργιο Σαλακίδη [email protected].

   Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τα αποτελέσματά της θα γνωστοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νηπιαγωγών (http://www.nured.uowm.gr) και του ΔΠΜΣ (http://blogs.uowm.gr/tmgl/) με τη χρήση του ειδικού κωδικού που δίδεται αυτόματα με την υποβολή της αίτησης. Η χρήση του κωδικού ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών

  • Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων (Α΄ και Β΄) καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

   Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Η νέα ελληνική γλώσσα – Υποχρεωτικό 7,5 ECTS
   • Γλωσσοδιδακτικές μέθοδοι και Προγράμματα Σπουδών της νέας ελληνικής – Υποχρεωτικό 7,5 ECTS
   • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: δεδομένα από έρευνες στη διδασκαλία της νέας ελληνικής – Υποχρεωτικό 7,5 ECTS
   • Μάθημα Εμβάθυνσης – Εμβάθυνσης 7,5 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Αξιολόγηση του γλωσσικού μαθήματος – Υποχρεωτικό 7,5 ECTS
   • Γλωσσική ποικιλία και η διδακτική της αξιοποίηση – Υποχρεωτικό 7,5 ECTS
   • Μάθημα Εμβάθυνσης – Υποχρεωτικό 7,5 ECTS
   • Μάθημα Εμβάθυνσης – Υποχρεωτικό 7,5 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – 30 ECTS

   Μαθήματα Εμβάθυνσης

   • Στρατηγικές γλωσσικής ανάπτυξης και διαπολιτισμικής επικοινωνίας 7,5 ECTS
   • Διδασκαλία της γλώσσας και Νέα Ψηφιακά Περιβάλλοντα 7,5 ECTS
   • Κοινωνιογλωσσολογίες διαστάσεις της νέας ελληνικής 7,5 ECTS
   • Ο Κριτικός Γραμματισμός στη σχολική πράξη 7,5 ECTS
   • Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 7,5 ECTS
   • Διγλωσσία και Διαπολιτισμικότητα στην Εκπαίδευση 7,5 ECTS
   • Η γλώσσα στα κείμενα 7,5 ECTS
   • Γλώσσα και ύφος 7,5 ECTS
   • Διδασκαλία της δομής και του λεξιλογίου 7,5 ECTS
   • Διδασκαλία της γλώσσας και παιδαγωγικό υλικό 7,5 ECTS
   • Κειμενικοί τύποι και κειμενικά είδη 7,5 ECTS

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email