Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού-Διαμεσολάβηση

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.800
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) αποσκοπεί στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην εξειδικευμένη επιστημονική εκπαίδευση και την έρευνα. Έχει ως αφετηρία το διεθνή πολιτικό και πολιτισμικό ανταγωνισμό, τη σύγχρονη επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και διεύρυνση του επαγγελματικού χώρου σε συνάφεια με τα επικείμενα εργασιακά προβλήματα και επικεντρώνεται στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού.

   Αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση της γνώσης και της έρευνας σε περιοχές που άπτονται την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης επικοινωνίας, στην επικοινωνία στους οργανισμούς και στη δυναμική των ομάδων. Το νέο ΠΜΣ καλύπτει όλα τα γνωστικά πεδία και επαγγέλματα, εφόσον προσφέρει επαγγελματικά εφόδια και ενασχολείται με το σύνολο των εκπαιδευτικών ενεργειών, οι οποίες συμβάλλουν στην προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζομένων σε όλα τα πεδία της ιεραρχίας, παρέχοντας επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στα μελλοντικά εργασιακά τους καθήκοντα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό  έτος 2018‐2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της  Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού‐Διαμεσολάβηση» (Υ.Α. αρ. 7686 ΦΕΚ 3745/τ. B’/31‐08‐2018) το οποίο απονέμει:
   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού‐Διαμεσολάβηση»

   Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.800€. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Ειδικότερα, το ποσό των 1.000€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή, το ποσό  των 900€ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου, ενώ το εναπομείναν ποσό των  900€ με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου.
   Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη  καταβληθεί, δεν επιστρέφεται. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ σύμφωνα με τους  όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρ. 35,
   παρ. 2, Ν.4485/17).

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και  αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι  Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς αντικειμένου.
   Υποψήφιοι μπορούν να είναι φοιτητές οι οποίοι αναμένεται να καταστούν  πτυχιούχοι/διπλωματούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών με την  προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους στο  Π.Μ.Σ. το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) διαρθρώνεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος  εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η αξιολόγηση και η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται ως εξής:
   1) Η γραμματεία του Π.Μ.Σ συλλέγει τα στοιχεία από τις Αιτήσεις των  υποψηφίων που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσα στις προθεσμίες που  ορίζονται από τη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Συντάσσει πίνακα υποψηφίων και τον διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και  Επιλογής που έχει οριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος

   2)Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης  και Επιλογής σε δύο φάσεις αξιολόγησης:

   Στην πρώτη φάση, γίνεται αξιολόγηση των υποψηφίων σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό  αξιολογικών μονάδων (α.μ.) αυτής της κλίμακας. Τα κριτήρια ανά κατηγορία, που πιστώνονται με α.μ. αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.  Ο συντελεστής βαρύτητας στην πρώτη φάση είναι 70%.

   Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη (δια ζώσης) των προκρινόμενων  υποψηφίων ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής.
   Ο συντελεστής βαρύτητας στη δεύτερη φάση είναι 30%.

   Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής συνεκτιμώντας τα τυπικά και ουσιαστικά  προσόντα των υποψηφίων καθώς και την παρουσία τους κατά την προφορική  συνέντευξη συντάσσει Πίνακα Επιτυχόντων/ουσών και Πίνακα  Επιλαχόντων/χουσών κατά αξιολογική σειρά.
   Τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης, καθώς και ο τόπος και η ώρα που θα  διεξαχθεί η συνέντευξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://nured.uowm.gr/category/news/grammateia‐pms/  Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Φλώρινα.

   Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
   1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
   3. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Αν ο τίτλος σπουδών έχει  απονεμηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί και η  σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ)
   4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου  σπουδών στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   5. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω.
   Τα αναφερόμενα, κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης, δικαιολογητικά κατατίθενται  σε απλή φωτοτυπία.

   Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι πρέπει να ακολουθήσουν  την παρακάτω διαδικασία:
   Να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στον  σύνδεσμο : https://goo.gl/forms/2FJ3nZULm5faZWqd2

   1. Να αποστείλουν με απλό ταχυδρομείο εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας φάκελο υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που πιστοποιούν τα προσόντα που δήλωσαν στην αίτησή τους στην  παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
   3ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας‐Νίκης Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
   Με τη ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
   «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου  Δυναμικού ‐ Διαμεσολάβηση»

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την Αίτηση για ένταξη στο Π.Μ.Σ. από 06/09/2018 έως 15/10/2018.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται  στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.: τηλ. επικοινωνίας 2385055100, 2385055102, email: [email protected]

   Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.
   Σωτηρία Τριαντάρη
   Καθηγήτρια ΠΤΝ/ΠΔΜ

  • Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται:
   Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών  (Α΄ και Β΄)
   Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Γ΄ εξάμηνο)
   Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες  (ECTS). Κάθε υποχρεωτικό μάθημα πιστώνεται με 10 πιστωτικές μονάδες και κάθε  μάθημα επιλογής πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες. Η διπλωματική εργασία  αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
   Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται με δια ζώσης διδασκαλίες. Ορισμένα από τα  μαθήματα, μέσα στο προβλεπόμενο ποσοστό του 35%, θα γίνονται με  τηλεδιάσκεψη.

   Μαθήματα Α’ Εξαμήνου
   1 Διαμεσολάβηση, Ρητορικές Τεχνικές και  Μοντέλα Επικοινωνίας  Υποχρεωτικό 10ECTS
   2 Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι  έρευνας στην Εκπαίδευση Ανθρώπινου  Δυναμικού  Υποχρεωτικό 10ECTS
   3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5ECTS
   4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου 30 ECTS

   Μαθήματα Β’ Εξαμήνου
   1 Κοινωνιολογία Οργανώσεων Υποχρεωτικό 10ECTS
   2 Πολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητες και  Διαμεσολάβηση  Υποχρεωτικό 10ECTS
   3 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5ECTS
   4 Μάθημα Επιλογής Επιλογής 5ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου 30 ECTS

   Γ΄ εξάμηνο
   Μεταπτυχιακή Εργασία 30ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ 90ECTS

   Σε κάθε εξάμηνο θα διδάσκονται τα δύο (2) μαθήματα επιλογής που έχουν  συγκεντρώσει τις περισσότερες προτιμήσεις.

   1 Οικονομική κρίση και εκπαίδευση  ανθρώπινου δυναμικού  Α΄ 5ECTS
   2 Μοντέλα Ηγεσίας. Ηγεσία και  Διαμεσολάβηση στη Διαχείριση  Ανθρώπινου Δυναμικού  Α΄ 5ECTS
   3 Πρακτικές έρευνας προβλημάτων  στους εργασιακούς χώρους  Α΄ 5ECTS
   4 Ηγεσία και Θρησκευτική Ταυτότητα Α΄ 5ECTS
   5 Η Διαμεσολάβηση στην Εκπαίδευση και  στους Οργανισμούς‐ Διαπολιτισμική  Mεσολάβηση  Β΄ 5ECTS
   6 Μέθοδοι λήψης αποφάσεων και  άμβλυνσης διαφορών Β΄ 5ECTS
   7 Εφαρμογή και Διαχείριση Οργανωτικών  Αλλαγών  Β΄ 5ECTS
   8 Ετερότητα, Μετανάστες και Πρόσφυγες Β΄ 5ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email