Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση

 • panepistimio ditikis makedonias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του ΠΔΜ, είναι η ανάπτυξη ενός Προγράμματος εκπαίδευσης πτυχιούχων από ποικίλα επιστημονικά πεδία, οι οποίοι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση, δεν διαθέτουν όμως τις παιδαγωγικές εκείνες γνώσεις που είναι απαραίτητες για την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της διδασκαλίας.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανανέωση της εκπαιδευτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών ή η εκπαίδευση των πτυχιούχων που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με καινοτόμες προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση και να τις εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ επιδιώκει τη συσχέτιση μεταξύ της ακαδημαϊκής θεωρίας των Επιστημών της Αγωγής και της διδακτικής πράξης, προκειμένου να παράσχει στους εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών ένα κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και ένα πεδίο εφαρμογής πρακτικής άσκησης στη διδακτική της ειδικότητάς τους

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της  Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών  Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και διοργανώνεται  από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα  Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της οικείας Σχολής καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών  σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» (Φ.Ε.Κ. 4400/6-10-2020, Τ.Β΄)  οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο  «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις  στη διδασκαλία και τη μάθηση». 

   Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 ορίζεται σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της  Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης. 

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.100 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε δύο δόσεις (600€ στην έναρξη του 1ου και 500 € στην έναρξη  του 2ου εξαμήνου) 

   Κατηγορίες πτυχιούχων 

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της  αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται  στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής), καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη  υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας  του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   Επιλεξιμότητα υποψηφίων 

   Επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι εφόσον, βάσει της εκπαιδευτικής ειδικότητάς τους,  συνιστούν τμήμα που αποτελείται από 10 άτομα, κατ’ ελάχιστον, για την παρακολούθηση  «Διδακτικής Ειδικότητας» ως εξής: (Ι) Ανθρωπιστικών Επιστημών, (ΙΙ) Κοινωνικών  Επιστημών, (ΙΙΙ) Φυσικών Επιστημών, (ΙV) Μαθηματικών, (V) Αισθητικής Αγωγής, (VΙ)  Φυσικής Αγωγής, Διατροφής, Υγείας – Πρόνοιας & Ευεξίας, καθώς και (VIΙ) Τεχνολογικών  Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής. Σε αντίθετη περίπτωση, και κατόπιν απόφασης  της ΕΔΕ (Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής) του Προγράμματος, οι προς κάλυψη θέσεις  δύνανται να διατεθούν σε άλλο τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας, στο οποίο έχει κατατεθεί  επαρκής αριθμός αιτήσεων.  

   Ειδικότερα:  

   Τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας των  Ανθρωπιστικών Επιστημών διεκδικούν υποψήφιοι των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01  ΘΕΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ,  ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ), ΠΕ34  ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. 

   Τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας των Κοινωνικών  Επιστημών διεκδικούν υποψήφιοι των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ09  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,  ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ87.06  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ. 

   Τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας των Φυσικών  Επιστημών διεκδικούν υποψήφιοι των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ,  ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ, ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ, ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ.

   Τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας των Μαθηματικών  διεκδικούν υποψήφιοι των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΕ18.19  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. 

   Τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας της Αισθητικής  Αγωγής διεκδικούν υποψήφιοι των εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,  ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ16.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ, ΠΕ16.02 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ, ΠΕ18.41 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,  ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

   Τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας της Φυσικής  Αγωγής, Υγείας–Πρόνοιας & Ευεξίας διεκδικούν υποψήφιοι των εκπαιδευτικών  κλάδων ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ88.04 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ,  ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΠΕ87.09  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.  

   Τις προκηρυσσόμενες θέσεις στο Τμήμα Διδακτικής Ειδικότητας Τεχνολογικών  Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής διεκδικούν υποψήφιοι των  εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ, ΠΕ82  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ, ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΕ19  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ, ΠΕ20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ. 

   Οι παραπάνω ειδικότητες θα ενταχθούν σε δύο ευρύτερους ενοποιημένους κλάδους, ως  εξής: 

   Α) ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, που θα περιλαμβάνουν τις Ειδικότητες Ανθρωπιστικών  Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Αισθητικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής, Υγείας– Πρόνοιας & Ευεξίας  

   και 

   Β) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, που θα περιλαμβάνουν τις Ειδικότητες Φυσικών Επιστημών,  Μαθηματικών, Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής. 

   Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον  πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/17,  μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΔΠΜΣ, και μόνο ένας κατ΄ έτος, με την  προϋπόθεση ότι αυτό είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο  οικείο Ίδρυμα. 

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει  επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των  εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ. 

   Διάρκεια σπουδών – Προϋποθέσεις για την απονομή Μ.Δ.Ε. 

   Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου. 

   Μοριοδότηση 

   Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας που καταθέτει ο/η υποψήφιος/α γίνεται  σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 

   1. Βαθμός πτυχίου (στην ειδικότητα της  Διδακτικής Ειδίκευσης του ΔΠΜΣ) 20 Μόρια
   2. Επαρκής γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης  γλώσσας 15 Μόρια
    3 για C2
    2 για C1
    1 για Β2
   3. Δεύτερο πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος  Msc: 5
    Δεύτερο πτυχίο: 3

   ΣΥΝΟΛΟ 50 

   Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας 

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 10/10 έως τις 31/10/2020. Η αίτηση υποψηφιότητας,  συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: [email protected] 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή: 

   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής) 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών  σπουδών 
   • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών), επιπέδου  Β2 ή ανώτερου, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. 
   • Αντίγραφο δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου 
   • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

   Τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε απλή φωτοτυπία ή να σταλούν  ταχυδρομικά, με την ένδειξη: για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση  εκπαιδευτικών», στη διεύθυνση:

   Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
   Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
   Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
   3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
   53100 Φλώρινα 

   Σημειώνεται ότι  

   – Τα έντυπα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται. – Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη  καταβληθεί δεν επιστρέφεται. 

   Πρόσθετες πληροφορίες – έγγραφα 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα  του Τμήματος στη διεύθυνση: http://www.eled.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη  Γραμματεία της Κοσμητείας. 

   Τηλ. επικοινωνίας: +302385055045 

   Email: [email protected] 

  • Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Α’ και Β’ εξαμήνου. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Τα μαθήματα διακρίνονται σε 3 θεματικές κατηγορίες: (α) Θέματα Αγωγής και Εκπαίδευσης, (β) Θέματα Διδασκαλίας και Μάθησης, καθώς και (γ) Διδακτική Ειδικότητας, ενώ περιλαμβάνεται και Πρακτική Άσκηση που έχει μορφή είτε παρακολούθησης μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς/δομές εκπαίδευσης είτε μικροδιδασκαλίας. Επίσης, για τη χορήγηση του διπλώματος προβλέπεται η κατάθεση μίας τελικής εργασίας, στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύσσουν επί χάρτου ένα διδακτικό σενάριο στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την εκφώνηση που θα τους δοθεί από τον καθηγητή ειδικότητας (ευρεία προσέγγιση της ύλης, έμφαση στο ενεργό υποκείμενο της μάθησης, καινοτόμες προσεγγίσεις σε συνάφεια με την αντίστοιχη παιδαγωγική θεωρία κ.λπ.).

   Τα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οι φοιτητές στα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’) είναι συνολικά εννέα (9), τέσσερα (4) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5) στο Β’ εξάμηνο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν το σύνολο των έξι (6) μαθημάτων γενικής κατεύθυνσης, ένα (1) μάθημα Διδακτικής που αντιστοιχεί στη διδακτική του επιστημονικού πεδίου της ειδικότητάς τους (Διδακτική Ειδικότητας) από το θεματικό πεδίο «Διδακτική Ειδικότητας» και ένα (1) μάθημα της αντίστοιχης «Πρακτικής Άσκησης – Μικροδιδασκαλίας Ειδικότητας». Θέση ενός (1) μαθήματος επέχει και η τελική εργασία με το Διδακτικό Σενάριο της ειδικότητάς τους («Δημιουργία και ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου Ειδικότητας»), το οποίο υποχρεούνται να καταθέσουν επί χάρτου, όπως περιγράφεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών (ευρεία προσέγγιση της ύλης, έμφαση στο ενεργό υποκείμενο της μάθησης, καινοτόμες προσεγγίσεις σε συνάφεια με την αντίστοιχη παιδαγωγική θεωρία κ.λπ.).

   Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιείται σε δομές τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και η Μικροδιδασκαλία σε κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους του Ιδρύματος.

   Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   Α΄ Εξάμηνο

   • Παιδαγωγική και Εκπαίδευση: φιλοσοφικές, ιστορικές, και κοινωνιολογικές διαστάσεις Θεωρητικό 6,5 ECTS
   • Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση Θεωρητικό 6,5 ECTS
   • Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Θεωρητικό 6,5 ECTS
   • Αξιολόγηση –Εκπαιδευτική Έρευνα
    Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Θεωρητικό 6,5 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Α΄ Εξαμήνου 26

   Β΄ Εξάμηνο

   • Αναλυτικά Προγράμματα – Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις Θεωρητικό 6,5 ECTS
   • Διαχείριση της Ετερότητας στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση ΑΜΕΑ) Θεωρητικό 6,5 ECTS
   • Διδακτική Ειδικότητας Θεωρητικό 7 ECTS
   • Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλία Ειδικότητας Εργαστηριακό 7 ECTS
   • Δημιουργία και ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου Ειδικότητας Εργαστηριακό 7 ECTS

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Β΄ Εξαμήνου 34

   Μαθήματα Θεματικού Πεδίου «Διδακτική Ειδικότητας και Πρακτική Άσκηση»

   • Διδακτική Ειδικότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών Θεωρητικό 7 ECTS
   • Διδακτική Ειδικότητας Κοινωνικών Επιστημών Θεωρητικό 7 ECTS
   • Διδακτική Ειδικότητας Φυσικών Επιστημών Θεωρητικό 7 ECTS
   • Διδακτική Ειδικότητας Μαθηματικών Θεωρητικό 7 ECTS
   • Διδακτική Ειδικότητας Αισθητικής Αγωγής Θεωρητικό 7 ECTS
   • Διδακτική Ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, Υγείας – Πρόνοιας και Ευεξίας Θεωρητικό 7 ECTS
   • Διδακτική Ειδικότητας Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής Θεωρητικό 7 ECTS

    

    

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email