Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σήμερα η ειδική αγωγή αποτελεί κεντρικό θέμα όχι μόνο της ευρύτερης ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων πλαισίων για την εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είτε στο πλαίσιο της γενικής αγωγής είτε στις υπάρχουσες μονάδες ειδικής αγωγής, με απώτερο στόχο την μείωση του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αυτών των μαθητών. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί η αυξανόμενη ανάγκη για οργανωμένη παροχή κατάλληλων παρεμβάσεων καθώς επίσης και η ανάγκη για την στελέχωση της ειδικής αγωγής με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

   Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή” έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να προσφέρει τη δυνατότητα σε επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις σύγχρονες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών διαφορετικών ειδικοτήτων στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής. Μετά το πέρας των σπουδών τους επιδιώκεται οι απόφοιτοι να είναι άρτια καταρτισμένοι επιστημονικά και ικανοί να προωθήσουν και να συνδέσουν τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό οι απόφοιτοι α) να έχουν επαρκή θεωρητική κατάρτιση σχετικά με την ειδική αγωγή, τις πολιτικές και πρακτικές στο χώρο της ειδικής αγωγής και της ένταξης, τα διαφορετικά είδη αναπηριών, αλλά και γνώση των σύγχρονων τάσεων, προοπτικών και ερευνητικών πορισμάτων σε σχέση με τα παραπάνω πεδία, β) να αναπτύξουν δεξιότητες διαφοροποίησης, τροποποίησης και προσαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος, των μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας, της οργάνωσης της τάξης, του εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού, καθώς επίσης και των διαδικασιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης, γ) να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως και με τον σχεδιασμό κατάλληλης υποστήριξης και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δ) να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης, εφαρμογής στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και παρέμβασης για την άμβλυνση των πρακτικών περιθωριοποίησης και μισαναπηρισμού εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

   Η επίτευξη των παραπάνω αποτελεί μια δύσκολη, πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί:

   1. Την παρακολούθηση δια ζώσης μαθημάτων σχετικών με το χώρο της ειδικής αγωγής, των σπουδών για την αναπηρία, των νευροεπιστημών, της ψυχολογίας και της διαφοροποιημένης διδακτικής μεθοδολογίας,
   2. Εξειδικευμένα σεμιναριακά μαθήματα που αναφέρονται σε παρεμβάσεις για μαθητές/ήτριες με διαφορετικές αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
   3. Πρακτική Άσκηση σε δομές δημοσίου χαρακτήρα, όπου παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων όπου λειτουργούν τμήματα ένταξης, και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
   4. Σε ερευνητικό επίπεδο τόσο θεωρητικά με μαθήματα Ποιοτικής/Ποσοτικής Έρευνας και Στατιστικής όσο και με μικρής κλίμακας ερευνητικές εργασίες εντός των μαθημάτων αλλά και κατά την εκπόνηση των Διπλωματικών Εργασιών.

   Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» εμπεριέχει τις ακόλουθες τρεις (3) κατευθύνσεις εξειδίκευσης:

   –             Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη,

   –              Μαθησιακές Δυσκολίες,

   –              Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

   α) Η πρώτη κατεύθυνση: «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη», αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία στην Ειδική Αγωγή και ιδιαίτερα στην Ενταξιακή Εκπαίδευση, έχει ως στόχο την εξειδίκευση επιστημόνων διαφορετικών κλάδων στην αξιολόγηση των ειδικών αναγκών, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή ενταξιακών μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας, στη διαφοροποίηση και τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος, στη διαχείριση της τάξης, στην ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών, στην εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρία και εν γένει στη δημιουργία ενταξιακών περιβαλλόντων μάθησης.

   β) Η δεύτερη κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» απευθύνεται σε άτομα διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και έχει ως στόχο την εξειδίκευσή τους στην εκπαίδευση ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η δομή και το περιεχόμενο της κατεύθυνσης αυτής του Π.Μ.Σ. εξειδικεύεται σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά τις Μαθησιακές Δυσκολίες, όπως θεωρητικές προσεγγίσεις στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, ειδικά θέματα ανίχνευσης, αξιολόγησης και διαφορικής διάγνωσης, καθώς και ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών διδακτικών παρεμβάσεων, στρατηγικών και προσαρμογών της διδασκαλίας και του αναλυτικού προγράμματος, με την αξιοποίηση των ευρημάτων της διεθνούς επιστημονικής έρευνας.

   γ) Η τρίτη κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» αφορά τους επιστήμονες διαφορετικών κλάδων και έχει ως κύριο στόχο την εξειδίκευσή τους τόσο στη μελέτη της γλωσσικής ανάπτυξης όσο και σε ζητήματα παθολογίας της γλώσσας και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση, στο πρόγραμμα αυτής της κατεύθυνσης, αποδίδεται σε ζητήματα που συνδέονται με τους δομικούς μηχανισμούς της γλωσσικής ανάπτυξης, τις νευροβιολογικές βάσεις των γλωσσικών λειτουργιών, την παθολογία της γλώσσας αλλά και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή” (ακαδ. έτος εισαγωγής 2019-2020) παρατείνεται έως την Παρασκευή 17/5/2019 και ώρα 12:00. Οι ημέρες και ώρες που μπορείτε να καταθέσετε διά ζώσης τον φάκελό σας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Παραλιακό Συγκρότημα, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, τκ. 38221, Νέο Κτίριο, 1ος Όροφος, Γραφείο 19) είναι οι κάτωθι:

   Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο (10:00-13:00)

   Παρασκευή (18:00-21:00)

   (Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και ταχυδρομικώς).

   Τα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στην αρχική σελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education)

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με απόφαση της 86ης/27-2-2019 Συνέλευσης ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» στις κατευθύνσεις:

   α) Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη, και

   β) Μαθησιακές Δυσκολίες

    

   Πρόκειται για ένα μεταπτυχιακό με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ειδικότερα, σκοπός και αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση σε γνώσεις σχετικά με: 1. την αναγνώριση και κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2. το σχεδιασμό, την εφαρμογή αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, 3. την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης των μαθητών και 4. την αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας στον τομέα της ειδικής αγωγής.

   Το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού περιλαμβάνει μαθήματα τα οποία είναι υποχρεωτικά ή υποχρεωτικά κατ’ επιλογή, σειρά επτά εξειδικευμένων σεμιναρίων σε διαφορετικές μορφές αναπηρίας, καθώς και υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση 200 ωρών σε συνδυασμό με την επιλογή εκπόνησης ή μη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει να κάνει και τα δυο). Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης για το ΜΔΕ, ορίζεται σε τέσσερα (4) ημερολογιακά έτη. Οι ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα είναι Παρασκευή και Σάββατο.

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να επιλέξουν εξ’ αρχής, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησής τους, την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται δεκτοί, εφόσον υπάρχουν, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του ελληνικού Κράτους και άτομα αναπηρία ή/και σοβαρές παθήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3794/04-09-2009 σε ποσοστό μέχρι 5% επί των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 ανέρχονται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά ανά εξάμηνο σπουδών. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/ήτριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

    

    

    

    

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

   Στις δυο Κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οποιαδήποτε περίπτωση πτυχιούχου δεν εντάσσεται στα ανωτέρω εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

    

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.

   Α) Υποβολή δικαιολογητικών

   Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να τα δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

   http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education/2014-03-18-07-09-09

    

   Β)  Διαδικασία & Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων

   Β.1. Κατάταξη Υποψηφίων και Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

   Γίνεται κατάταξη όλων των υποψηφίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

   http://www.sed.uth.gr/index.php/gr/studies-postgraduate/msc-special-education/2014-03-18-07-14-03

   και οι πρώτοι 60 ανά κατεύθυνση σπουδών που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

   α) όσοι/ες έχουν πτυχίο αγγλικών επιπέδου Proficiency (Γ2) ή Lower (Β2), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, και οι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής συνεχίζουν απευθείας στη διαδικασία της συνέντευξης,

   β) όσοι/ες δεν έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με το α) συμμετέχουν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα η οποία διοργανώνεται από το Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες/ούσες στην ανωτέρω εξέταση συνεχίζουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Όσοι αποτύχουν στην εν λόγω εξέταση αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

    

   Β.2. Συνέντευξη

   Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βαθμολογεί με άριστα το είκοσι (20). Τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α στη συνέντευξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από οκτώ (8) και άνω. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν μόρια χαμηλότερα των οκτώ (8) στη συνέντευξη αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

   Β.3. Σύστημα Επιλογής Εισακτέων

   Μετά το πέρας των συνεντεύξεων των υποψηφίων γίνεται κατάταξη με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώθηκαν (φάκελος υποψηφιότητας και βαθμολογία συνέντευξης). Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας συνεισφέρει κατά το 80% στην τελική μοριοδότηση του/της υποψήφιου/ας, ενώ η μοριοδότηση της συνέντευξης συνεισφέρει κατά το 20% στην τελική μοριοδότηση.

    

    

   (Μόρια Φακέλου Υποψηφιότητας Χ 80%) + (Μόρια Συνέντευξης Χ 20%)

   (μέγιστος αριθμός μορίων συνέντευξης=20)

   =

   Τελική Μοριοδότηση

    

    

   Ημερομηνίες – Προθεσμίες:

   • Η εξέταση στην αγγλική γλώσσα, καθώς και η διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί κατά το μήνα Ιούνιο του 2019 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
   • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 έως την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και από την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019 έως την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) δε χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

    

   Διεύθυνση*:

   Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή»

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (παραλιακό συγκρότημα)

   Νέο Κτήριο, 1ος Όροφος, Γραφείο 19

   Αργοναυτών & Φιλελλήνων

   Τ.Κ. 38221, Βόλος

   Υπόψιν: Ασλάνογλου Βασιλική

   Τηλ.: 24210 74756

    

   * (Η αποστολή πρέπει να αποδεικνύεται ότι έγινε – με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου, το αποδεικτικό από υπηρεσίες ταχυμεταφορών κ.τ.λ. – μέσα στο διάστημα από 18/3/2019 έως 7/5/2019. Σε διαφορετική περίπτωση ο φάκελος υποψηφιότητας δε μπορεί να γίνει δεκτός).

    

    

   Ημέρες & ώρες συνεργασίας για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας:

   Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη και ώρες 10:00-13:00

   Σάββατο και ώρες 10:00-13:00

   Τηλέφωνο γραμματείας:  2421 0 74756

   Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

   Ιστοσελίδα: www.sed.uth.gr

    

    

    

    

   Η επικοινωνία γίνεται αποκλειστικά τις ώρες που αναφέρονται παραπάνω ή ηλεκτρονικά.

  • Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται συνολικά η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων. Συνολικά στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το ακόλουθο Πρόγραμμα Σπουδών αφορά τους/τις φοιτητές/ήτριες με ακαδ. έτος εισαγωγής το 2015-2016.

   Για να δείτε το Πρόγραμμα Σπουδών που θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές/ήτριες με ακαδ. έτος εισαγωγής το 2019-2020 πατήστε εδώ

    

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Κοινά μαθήματα για τις τρεις Κατευθύνσεις
   ΜαθήματαΠιστωτικές Μονάδες/ECTS
   1Μεθοδολογία Έρευνας (Υ)7,5
   2Νευρο- επιστήμη και Ειδική Αγωγή (Υ)  7,5
   3Κοινωνιοπολιτισμικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Μάθησης (Υ)7,5
   4Εκπαίδευση και Αναπηρία (Υ)7,5
   Σύνολο ECTS30
   Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   Α΄ Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη

   (επιλογή ενός εκ των δυο μαθημάτων επιλογής)

   5Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (Υ)7,5
     6Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ)7,5
   7Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών (Υ)7,5
   8Εξειδικευμένα Σεμιναριακά Μαθήματα (Υ)7,5
   Σύνολο ECTS30
   Β’ Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες

   (επιλογή ενός εκ των δυο μαθημάτων επιλογής)

   5Μαθησιακές Δυσκολίες – Ορισμοί, Έννοιες, Αίτια –Επιστημολογικά Θέματα (Υ)7,5
   6Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ)7,5
   7Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (Υ)7,5
   8Εξειδικευμένα Σεμιναριακά Μαθήματα7,5
   Σύνολο ECTS30
   Γ’ Κατεύθυνση :Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική

   Παρέμβαση

   5Δομικοί Μηχανισμοί Γλωσσικής Ανάπτυξης (Υ)7,5
   6Νευροβιολογικές Βάσεις Γλωσσικών Λειτουργιών (Υ)7,5
   7Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις Γλωσσικής Παρέμβασης (Υ)7,5
   8Γνωστικές Διεργασίες και Γλωσσική Ανάπτυξη (Υ)7,5
   Σύνολο ECTS30
   Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
   Α΄ Κατεύθυνση : Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
   9Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Υ)6
   10Διαφοροποίηση Αναλυτικού Προγράμματος και Προσαρμογές στη Διδασκαλία (Υ)6
   11Συνεργατικές Πρακτικές(Υ)6
   12Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:

   Στατιστική (Ε)

   Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)

   6
   13Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:

   – Συμβουλευτική στην  Ειδική Αγωγή (Ε)

   – Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε)

   6
   Σύνολο ECTS30
   Β΄ Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες
   9Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ)6
   10Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στο Μάθημα της Γλώσσας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ)6
   11Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στα Μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ)6
   12Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:

   Στατιστική (Ε)

   Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)

   6
   13Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:

   – Συμβουλευτική στην  Ειδική Αγωγή (Ε)

   – Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε)

   6
   Σύνολο ECTS30
   Γ’ Κατεύθυνση: Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση
   9Παθολογία της Γλώσσας (Υ)10
   10Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις της Γλώσσας (Υ)10
   11Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις για τη Γλωσσική Ανάπτυξη σε Παιδιά με Νοητική Καθυστέρηση (Υ)10
   Σύνολο ECTS30
   Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Μεταπτυχιακή Εργασία* ή/και Πρακτική Άσκηση*30
   Σύνολο ECTS30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email