Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μαθαίνουμε για το παιχνίδι. Μαθαίνουμε με το παιχνίδι. Διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι ζει και μπορεί να ζει μέσα σε επιστημονικές και καλλιτεχνικές πρακτικές. Αναζητούμε το νόημα των εννοιών «δημιουργική διδασκαλία» και  «δημιουργική μάθηση», και τις εξετάζουμε κριτικά, μέσα από διαφορετικές σκοπιές.

   Το πρόγραμμα  «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» αξιοποιεί σύγχρονες τάσεις και προβληματισμούς που αναπτύσσει η παιδαγωγική επιστήμη, καθώς και τα πορίσματα επιστημονικών ερευνών αιχμής από συναφή πεδία, αποσκοπώντας στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στη θεωρία και πράξη της βιωματικής μάθησης σε δημιουργικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

   Πυρήνας, του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της δημιουργικής μάθησης και των εκπαιδευτικών πτυχών του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την πολύπλευρη, διεπιστημονική προσέγγιση του παιδαγωγικού παιχνιδιού και της δημιουργικής μάθησης, με τη συμβολή μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και σημαντικών προσκεκλημένων συνεργατών.

   Τα μαθήματα, τα σεμινάρια και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας παρέχουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις, αλλά και τη βιωματική εμπειρία της δημιουργικής σχέσης με μια σειρά αντικείμενα των τεχνών και των επιστημών.

   Οι φοιτητές οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να

   • αξιοποιήσουν τη βιωματική μάθηση ως διδακτική πρακτική και να
   • αναπτύσσουν σύγχρονα, δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση.

   Ταυτόχρονα, δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός στέρεου ερευνητικού προφίλ μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικές διαδικασίες με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σημαντικά εφόδια, χρήσιμα για την περαιτέρω εξέλιξή τους στον ακαδημαϊκό χώρο.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι».

   Μαθαίνουμε για το παιχνίδι. Μαθαίνουμε με το παιχνίδι. Διερευνούμε τους τρόπους με τους οποίους το παιχνίδι ζει και μπορεί να ζει μέσα σε επιστημονικές και καλλιτεχνικές πρακτικές. Αναζητούμε το νόημα των εννοιών ‘δημιουργική διδασκαλία’ και ‘δημιουργική μάθηση’, και τις εξετάζουμε κριτικά, μέσα από διαφορετικές σκοπιές. Το πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» αξιοποιεί σύγχρονες τάσεις και προβληματισμούς που αναπτύσσει η παιδαγωγική επιστήμη, καθώς και τα πορίσματα επιστημονικών ερευνών αιχμής από συναφή πεδία, αποσκοπώντας στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών στη θεωρία και πράξη της βιωματικής μάθησης σε δημιουργικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πυρήνας του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση στις παιδαγωγικές, ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της δημιουργικής μάθησης και των εκπαιδευτικών πτυχών του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με στόχο την πολύπλευρη, διεπιστημονική προσέγγιση του παιδαγωγικού παιχνιδιού και της δημιουργικής μάθησης, με τη συμβολή μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και σημαντικών προσκεκλημένων συνεργατών. Τα μαθήματα, τα σεμινάρια και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας παρέχουν υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις, αλλά και τη βιωματική εμπειρία της δημιουργικής σχέσης με μια σειρά αντικείμενα των τεχνών και των επιστημών. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα είναι σε θέση να αξιοποιούν τη βιωματική μάθηση ως διδακτική πρακτική και να αναπτύσσουν σύγχρονα, δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης στην τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη ενός στέρεου ερευνητικού προφίλ μέσα από τη συμμετοχή σε ερευνητικές διαδικασίες με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές σημαντικά εφόδια, χρήσιμα για την περαιτέρω εξέλιξή τους στον ακαδημαϊκό χώρο. Με τον παρεχόμενο τίτλο σπουδών κατοχυρώνεται παιδαγωγική επάρκεια.

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (τρία διδακτικά εξάμηνα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μία εργάσιμη ημέρα την εβδομάδα (απογευματινές ώρες) και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική (συνήθως Τρίτη ή Τετάρτη, ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών). Επιπλέον, σε κάθε εξάμηνο φοίτησης, οι φοιτητές/ριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που πραγματοποιείται Σαββατοκύριακο.

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με κριτήρια και αντίστοιχα ποσοστά αξιολόγησης: α) γραπτή εξέταση σε θεματικό πεδίο σχετικό με το περιεχόμενο του ΠΜΣ (40%) β) φάκελος υποψηφιότητας (30%)  γ) προσωπική συνέντευξη (30%). Όσοι υποψήφιοι καταθέσουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1 μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην διαδικασία εισαγωγής με κατάθεση φακέλου, γραπτή εξέταση και προσωπική συνέντευξη, χωρίς εξέταση στην αγγλική γλώσσα. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι υποχρεούνται να δώσουν γραπτές εξετάσεις προκειμένου να κατοχυρώσουν την απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις του μαθήματος των Αγγλικών, καθώς και η γραπτή εξέταση στο σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ θεματικό πεδίο,  θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Σεπτεμβρίου, σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της υποβολής φακέλων. Οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν στις εξετάσεις γλώσσας μπορούν να προχωρήσουν στην διαδικασία εισαγωγής.

   Το ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και παιχνίδι» προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια και η φοίτηση είναι δωρεάν.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ

   Ο φάκελος υποψηφιότητας αποτελείται υποχρεωτικά από:

   Α. Αίτηση

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν και αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:  [email protected]

   Β. Φάκελος δικαιολογητικών

   Ο φάκελος δικαιολογητικών περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

   Α1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   Α2. Αντίγραφο πτυχίου (Επικυρωμένο Φ/Α μόνο για πτυχία Πανεπιστημίου αλλοδαπής) Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος της προθεσμίας κατάθεσης των δικαιολογητικών οι υποψήφιοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο αμέσως μόλις εκδοθεί, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος τους ότι έχουν περάσει επιτυχώς το σύνολο των μαθημάτων και των υπολοίπων τυπικών υποχρεώσεών τους προκειμένου να πάρουν πτυχίο η έκδοση του οποίου εκκρεμεί.
   Α3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
   Α4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία

   Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

   Β1. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του τμήματος) όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές
   Β2. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ.
   Β3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού
   Β4. Αντίγραφο πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ
   Β5. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου
   Β6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Γ1 προκειμένου να απαλλαγούν από τις εξετάσεις αγγλικής γλώσσας) (Επικυρωμένο Φ/Α)
   Β7. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
   Β8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
   Β9. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε κοινωνικές δράσεις

   Ο φάκελος δικαιολογητικών είναι υποχρεωτικά ψηφιακός και θα πρέπει να αποσταλεί σε μέσο αποθήκευσης (cd ή dvd) με συστημένη εμπρόθεσμη επιστολή, στη Γραμματεία του ΠΤΠΕ (Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Ισόγειο Νέου Κτηρίου παραλιακού συγκροτήματος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 24210-74861 καθημερινά (11:00 – 13:00) ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα :
   http://www.ece.uth.gr/main/el/content/2912-eisagogi-sto-pms

   email: [email protected] ( Υπεύθυνη: κ. Μαρία Ρήνου).

   Η προθεσμία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (Αίτηση και Δικαιολογητικά) ορίζεται έως τις 31/7/2020.

   Επιπλέον οδηγίες για την υποβολή φακέλων

   1. Όλος ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή
   2. Ο φάκελος με τα πρωτότυπα έγγραφα προσκομίζεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για επιτόπιο έλεγχο. Ο φάκελος αυτός επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης
   3. Τα περιεχόμενα του cd/dvd (ονόματα αρχείων και φακέλων) θα πρέπει να είναι αριθμημένα σύμφωνα με τις παραπάνω λίστες
   4. Στο αρχείο της αίτησης, συμπληρώστε υποχρεωτικά τη λίστα με τα δικαιολογητικά (απαραίτητα και προαιρετικά) που πρόκειται να συνυποβάλλετε, αριθμημένα σε αντιστοιχία με τα περιεχόμενα του cd/dvd
   5. Στο cd/dvd θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας
   6. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας και εγκυρότητας του φακέλου θα ανακοινωθούν τα ονόματα των υποψηφίων που μπορούν να προχωρήσουν στην εξέταση αγγλικής γλώσσας, αν χρειάζεται, καθώς και στην γραπτή εξέταση στο θεματικό πεδίο.

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

   Οι υποψήφιοι/ες που έχουν έγκυρο φάκελο δικαιολογητικών και αφού έχουν απαλλαγεί από την εξέταση της αγγλικής γλώσσας λόγω αποδεικτικού γνώσης τουλάχιστον επιπέδου Γ1 που έχουν καταθέσει, ή έχουν περάσει επιτυχώς την αντίστοιχη γραπτή εξέταση, θα κληθούν για να εξετασθούν γραπτώς σε θεματικό πεδίο σχετικό με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Ως θεματικό πεδίο για την γραπτή εξέταση εισαγωγής υποψηφίων την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-21 ορίζεται το: «Δημιουργικότητα, παιχνίδι και εκπαίδευση». Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αργοναυτών και Φιλελλήνων), θα έχουν δίωρη διάρκεια και θα απαγορεύεται η χρήση βιβλίων ή σημειώσεων οποιασδήποτε μορφής. Τα ονόματα των υποψηφίων θα είναι κλειστά και η αξιολόγηση των γραπτών θα γίνει από δύο αξιολογητές, μέλη της επιτροπής ΠΜΣ. Αν μεταξύ των αξιολογητών υπάρχει διαφορά βαθμολογίας μεγαλύτερη των τριών μονάδων, το γραπτό θα αξιολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή.

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

   • Αυγητίδου, Σ. (Επιμ.) (2001). Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω/Δαρδανός.
   • Brock, A., Dodds, S., Olusoga, Y., Jarvis, P. (2016). Παιδαγωγική του παιχνιδιού στην προσχολική και σχολική εκπαίδευση (Επιμέλεια: Σακελλαρίου, Μ.). Αθήνα: Πεδίο.
   • Fleer, M. (2018). Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία. Από τις προσωπικές εμπειρίες στις σύγχρονες θεωρίες (Επιμ. Μπιρμπίλη, Μ.). Θεσσαλονίκη: Σοφία.
   • Moller, S.J. (2015). Imagination, playfulness and creativity in children’s play with different toys. American Journal of Play, 7 (3), 322-346.
   • https://www.journalofplay.org/sites/www.journalofplay.org/files/pdf-articles/7-3-article-imagination-playfulness-and-creativity.pdf (retrieved 4th May 2020)
   • Πουρκός, Μάριος, επιμ. (2009). Τέχνη, Παιχνίδι, Αφήγηση: Ψυχολογικές και Ψυχοπαιδαγωγικές Διαστάσεις. Αθήνα: Τόπος.
   • Swanwick, K. (2010).  H Φύση και η Ανάπτυξη της Καλλιτεχνικής Γνώσης. Στο Κανελλόπουλος, Π. Α. & Ν. Τσαφταρίδης (επιμ.), Η Τέχνη στην Εκπαίδευση – Η Εκπαίδευση στην Τέχνη. Αθήνα: Νήσος.
  • Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών:

   • 1ο εξάμ. – Eρευνώντας τον Κοινωνικό Κόσμο 12 ECTS
   • 1ο εξάμ. – Σεμινάριο: Κοινωνικές Κατασκευές της παιδικής ηλικίας, της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας 6 ECTS
   • 1ο εξάμ. – Σεμινάριο: Οπτικός γραμματισμός 6 ECTS
   • 1ο εξάμ. – Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές του παιχνιδιού 12 ECTS

    

   • 2ο εξάμ. – Ανάπτυξη και μάθηση στην παιδική ηλικία: Σύγχρονες θεωρήσεις και παρεμβάσεις 12 ECTS
   • 2ο εξάμ. – Δημιουργικοί Πειραματισμοί με Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες και Περιβάλλον σε πρακτικές Τυπικής και Άτυπης Εκπαίδευσης 12 ECTS
   • 2ο εξάμ. – Σεμινάριο: Η φύση ως πεδίο μάθησης και δημιουργίας 6 ECTS
   • 2ο εξάμ. – Σεμινάριο: Παιχνίδι & δημιουργικότητα στην παιδική γλώσσα 6 ECTS

    

   • 3ο εξάμ. – Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης και πολιτισμός: Σύγχρονες κριτικές θεωρήσεις 12 ECTS
   • 3ο εξάμ. – Δημιουργική γραφή/ανάγνωση και εκπαίδευση 12 ECTS
   • 3ο εξάμ. – Σεμινάριο: Διαδικασίες εμψύχωσης σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 6 ECTS
   • 3ο εξάμ. – Σεμινάριο: Παιχνίδι και Τέχνες: Βιωματκές και αναστοχαστικές προσεγγίσεις 6 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email