Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών

 • panepistimio ditikis makedonias
 • pamak
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συνεργάστηκαν και δημιούργησαν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με ειδίκευση τη «Διδακτική των Μαθηματικών» που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

   Ειδικοί επιστήμονες από τα παραπάνω Πανεπιστήμια καθώς και από άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδος και του εξωτερικού θα εργαστούν με στόχο το μεταπτυχιακό αυτό να αποτελέσει το επιστημονικό και ερευνητικό κέντρο στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, βασική στόχευση του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:

   • Να τροφοδοτήσει το χώρο της εκπαίδευσης με στελέχη και ειδικούς στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
   • Να συμβάλει στην έρευνα για τη Μαθηματική Εκπαίδευση στη Βόρεια Ελλάδα, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα τοπικά και ιστορικά στοιχεία.
   • Να αναπτύξει τη γνώση και να ενισχύσει την εκπαιδευτική πράξη σε ζητήματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών, μαθηματικής εκπαίδευσης ομάδων παιδιών με δυσκολίες στα Μαθηματικά, εμπλοκής της ιστορίας και του πολιτισμού στη διδασκαλία των Μαθηματικών και της εκπαίδευσης ενηλίκων και δια-βίου μάθησης στα Μαθηματικά.

   Δείτε την Προκήρυξη:

    

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», που διοργανώνουν τα τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προσχολικής Aγωγής και Eκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και Παιδαγωγικό Tμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» (Φ.Ε.Κ. 3036/27.7.2018, τ.Β’) απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» στις εξής ειδικεύσεις:

   Α) Μαθηματική εκπαίδευση Α΄ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 χρόνων)
   Β) Μαθηματική εκπαίδευση Β΄ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 χρόνων)

   Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-20201 ορίζεται σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

   Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2.400 €, τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (800€ στην έναρξη κάθε εξαμήνου).

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, μαθηματικών σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

   Διάρκεια σπουδών – Προϋποθέσεις για την Απονομή Δ.Μ.Σ.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (3ο εξάμηνο).

   Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης και με τη χρήση συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης διδακτικής επικοινωνίας. Τα μαθήματα δια ζώσης θα διεξάγονται κατά κύκλους Παρασκευές και Σάββατα στην Θεσσαλονίκη.

   Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του β΄ εξαμήνου και 30 ECTS για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

   Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

   Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 1/7/2020 έως 31/8/2020.

   Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://mathmast.uowm.gr/apply.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά:

   • Αίτηση/ Βιογραφικό σημείωμα (ηλεκτρονική υποβολή http://mathmast.uowm.gr/apply/)
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών
   • Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά), επιπέδου Β2 ή ανώτερο, όπως αυτά αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.
   • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

   Στην αξιολόγηση για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι παράγοντες:

   1. Βαθμός πτυχίου 20 (Ανώτατο όριο μορίων)
   2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός Μεταπτυχιακοί τίτλοι επιλέγεται ο έχων τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον τίτλο του ΠΜΣ) ή Διδακτορικό δίπλωμα 10 (Ανώτατο όριο μορίων)
   3. Δεύτερο πτυχίο 5 (Ανώτατο όριο μορίων)
   4. Πτυχιακή εργασία (αναγραφή θέματος στην αναλυτική βαθμολογία ή αντίστοιχη βεβαίωση της Σχολής) 5 (Ανώτατο όριο μορίων)
   5. Δεύτερη ξένη γλώσσα (επιπέδου τουλάχιστον Β2) 5 (Ανώτατο όριο μορίων)
   6. Αποδεδειγμένη επαγγελματική διδακτική εμπειρία σε θεσμούς εκπαίδευσης σε αντικείμενα σχετιζόμενα με ΠΜΣ (ελάχιστος χρόνος 1 εξάμηνο, μέγιστος χρόνος 4 εξάμηνα) 10 (Ανώτατο όριο μορίων)
   7. Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά 10 μόρια (Ανώτατο όριο μορίων), (2,5 μόρια ανά εργασία. Μέγιστος αριθμός εργασιών 4)
   8. Συνέντευξη 35 (Ανώτατο όριο μορίων)

   Σύνολο μορίων 100

   Η συνέντευξη γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί με ανακοίνωση.

   Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία και δεν επιστρέφονται. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή να σταλούν ταχυδρομικώς στην εξής διεύθυνση:
   Γραμματεία Σχολής Καλών Τεχνών
   για το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών»
   3ο χλμ Εθν. Οδού Φλώρινας-Νίκης
   53100 Φλώρινα

   Για τη διαδικασία της συνέντευξης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στις ιστοσελίδες http://mathmast.uowm.gr και http://www.eled.uowm.gr/.

   Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη εγγραφής ή διακοπής της φοίτησης το ποσό των διδάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες http://www.eled.uowm.gr/ και http://mathmast.uowm.gr ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ (κα Γρηγοριάδου Σοφία). Τηλ. επικοινωνίας: 2385055240 Email: [email protected]

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και σε τυχόν εργαστήρια του Α’ και Β’ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ’ εξάμηνο.

   Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:
   Α’ Εξάμηνο: Τέσσερα (4) μαθήματα κοινού κορμού και για τις δύο κατευθύνσεις (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS). Ειδικότερα: δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα (10+10 ECTS) και δύο (2) επιλογής (5+5 ECTS).
   Β’ Εξάμηνο: Τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης Α’ και Β’ ηλικιακού κύκλου (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS). Ειδικότερα: δύο 2 υποχρεωτικά μαθήματα (10 + 10 ECTS) και δύο (2) επιλογής (5 + 5 ECTS).
   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).

   Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

   Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   Α’ Εξάμηνο (μαθήματα κοινού κορμού)

   1 Μεθοδολογία Έρευνας στη Μαθηματική Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10ECTS
   2 Θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα του πεδίου της Διδακτικής των Μαθηματικών Υποχρεωτικό 10ECTS
   3 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5ECTS
   4 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5ECTS
   Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου 30ECTS

   Β’ Εξάμηνο (μαθήματα κατεύθυνσης Α’ ηλικιακού κύκλου)

   1 Μαθηματικά για τη διδασκαλία Υποχρεωτικό 10ECTS
   2 Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια με χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών Υποχρεωτικό 10ECTS
   3 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5ECTS
   4 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5ECTS
   Σύνολο ECTS Β ’ Εξαμήνου 30ECTS

   Β ’ Εξάμηνο (μαθήματα κατεύθυνσης Β’ ηλικιακού κύκλου)
   1 Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10ECTS
   2 Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και Μαθηματική Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10ECTS
   3 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5ECTS
   4 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5ECTS
   Σύνολο ECTS Β ’ Εξαμήνου 30ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30ECTS
   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ΔΠΜΣ 90 ΠΜ ECTS

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
   Μαθήματα επιλογής Α ’ εξαμήνου

   1 Ανάπτυξη της Μαθηματικής σκέψης Επιλογής κοινού κορμού 5ECTS
   2 Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών και της Μαθηματικής Εκπαίδευσης Διδακτικής των Μαθηματικών Επιλογής κοινού κορμού 5ECTS
   3 Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνιστώσες της Μαθηματικής Εκπαίδευσης Επιλογής κοινού κορμού 5ECTS

   Μαθήματα επιλογής Β’ εξαμήνου
   1 Μαθητές με δυσκολίες και διδασκαλία των Μαθηματικών Επιλογής (κοινό) 5ECTS
   2 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Επιλογής (κοινό) 5ECTS
   3 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Αριθμητικές έννοιες. Χώρος και Γεωμετρία 5ECTS
   4 Συναισθηματικές παράμετροι στην Μαθηματική εκπαίδευση Επιλογής κατ/νσης Α’ ηλικιακού 5ECTS
   5 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών: Αριθμοί και Άλγεβρα. Χώρος και Γεωμετρία Επιλογής κατ/νσης Β’ ηλικιακού 5ECTS
   6 Διδακτική απειροστικού λογισμού Επιλογής κατ/νσης Β’ ηλικιακού 5ECTS
   7 Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στη ΔτΜ Επιλογής κατ/νσης Β’ ηλικιακού 5ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email