Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι σπουδές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Επιστημών της Αγωγής.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε)του Α.Π.Θ. ανακοινώνει ότι δέχεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2020–2021, αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτικές Πρακτικές και Διαδικασίες Μάθησης» που περιλαμβάνει τις εξής τρεις (3) κατευθύνσεις:

   1 η Κατεύθυνση: Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση
   2 η Κατεύθυνση: Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
   3 η Κατεύθυνση: Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM)

   Οι υποψήφιοι/ες για την επιλογή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας αποκλειστικά σε μία από τις τρεις κατευθύνσεις. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν επιτρέπεται αλλαγή κατεύθυνσης.

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίστηκε, με απόφαση της Συνέλευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), συνολικά σε 30 (10 εισακτέοι στην πρώτη κατεύθυνση, 10 εισακτέοι στη δεύτερη κατεύθυνση και 10 εισακτέοι στην τρίτη κατεύθυνση).

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί/ες:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος εάν ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   4. Απόφοιτοι των Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στο σύνδεσμο: https://www.eled.auth.gr/studies/postgraduate/application-form/ από τη Δευτέρα 17/8/2020 έως την Παρασκευή 04/9/2020.

   Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
   α) αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής,
   β) εκτενές βιογραφικό το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική δραστηριότητα, την επαγγελματική ή/και άλλη δραστηριότητα συναφή με την κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. που επιλέγουν, επιστημονικές εργασίες, αντίτυπο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει), τη γνώση ξένων γλωσσών,
   γ) απλή φωτοτυπία του αντιγράφου πτυχίου,
   δ) απλή φωτοτυπία της αναλυτικής βαθμολογίας,
   ε) πιστοποιητικό αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους και όσες προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής και
   στ) αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης αγγλικής (Proficiency) ή γαλλικής (Dalf ή Sorbonne I) ή γερμανικής (Oberstufe) γλώσσας εφόσον υπάρχουν. Στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.

   Μετά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ., όσοι/ες δεν έχουν προσκομίσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας θα πάρουν μέρος σε εξετάσεις γλωσσομάθειας στη γλώσσα που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Το περιεχόμενο των εξετάσεων αφορά στην κατανόηση κειμένου. Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας γίνονται από ειδική επιτροπή εξετάσεων γλωσσομάθειας που ορίζει η Συνέλευση και στην οποία συμμετέχουν δύο μέλη Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. Ξένης Γλώσσας ή μέλος του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. Η επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή των θεμάτων, τη βαθμολόγηση των γραπτών και για κάθε άλλο ζήτημα των εξετάσεων γλωσσομάθειας. Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12/9/2020 και ώρα 10:00-12:00.

   Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας ή περάσουν τις σχετικές εξετάσεις και δεν κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή δεν είναι απόφοιτοι Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών ή δεν είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών με κατεύθυνση παιδαγωγική, θα εξεταστούν γραπτά στην Παιδαγωγική. Η ύλη των εξετάσεων και η αντίστοιχη βιβλιογραφία είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι εξετάσεις στην Παιδαγωγική θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 19/9/2020 και ώρα 10:00-12:00.

   Όσοι/ες έχουν καταθέσει αναγνωρισμένο δίπλωμα γλωσσομάθειας ή πέρασαν τις σχετικές εξετάσεις και κατέχουν πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή είναι απόφοιτοι Διδασκαλείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών ή είναι απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής των Φιλοσοφικών Σχολών με κατεύθυνση παιδαγωγική ή πέρασαν τις σχετικές εξετάσεις στην Παιδαγωγική θα περάσουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας εισαγωγής που αφορά στη μοριοδότηση των στοιχείων του φακέλου που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγηση και μοριοδότηση των στοιχείων των φακέλων των υποψηφίων διενεργείται από εξαμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. (Επιτροπή Αξιολόγησης Φακέλων, Ε.Α.Φ.) (2 από κάθε κατεύθυνση) η οποία έχει οριστεί από τη Συνέλευση. Τα στοιχεία του φακέλου που μοριοδοτούνται και ο τρόπος μοριοδότησης περιγράφονται στον Πίνακα 1. Τα μόρια που αναφέρονται στον Πίνακα 1 αποτελούν τον μέγιστο αριθμό μορίων για κάθε στοιχείο του φακέλου που μοριοδοτείται. Η Ε.Α.Φ. θα καταρτίσει Πίνακα με τα στοιχεία της μοριοδότησης για κάθε υποψήφιο/α ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Τα ονόματα όσων επιλέγονται στις ενδιάμεσες φάσεις θα αναρτώνται στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. (2ος όροφος Παιδαγωγικής Σχολής) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

   Η τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών γίνεται με βάση τον συνολικό αριθμό μορίων που έχουν συγκεντρώσει. Η Ε.Α.Φ. θα καταρτίσει τον τελικό Πίνακα Επιτυχόντων, όπου θα παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά όλοι οι επιτυχόντες ανάλογα με τον συνολικό αριθμό μορίων που συγκέντρωσαν. Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι και όσες συγκεντρώσουν τουλάχιστον 50 μόρια. Ο πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων και των εισαγομένων σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ., αφού επικυρωθούν από τη Συνέλευση, θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στον πίνακα ανακοινώσεων της γραμματείας του Π.Τ.Δ.Ε. τη Δευτέρα 05/10/2020.

   Στοιχεία του φακέλου που μοριοδοτούνται και τρόπος μοριοδότησης

   • Βαθμός πτυχίου [(βαθμός πτυχίου Χ 40) : 10] 40 μόρια
   • Συνάφεια διπλωματικής εργασίας (καθορίζεται από την επιτροπή) 10 μόρια
   • Μέσος όρος βαθμολογίας σε συναφή με την κατεύθυνση μαθήματα (τουλάχιστον 6) [μέσος όρος βαθμολογίας Χ 30) : 10] 30 μόρια
   • Συναφείς δημοσιεύσεις (καθορίζεται από την επιτροπή) 10 μόρια
   • Δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό συναφές με την κατεύθυνση (καθορίζεται από την επιτροπή) 10 μόρια

   Σύνολο 100 μόρια

   Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Αποδεκτές είναι οι μετακινήσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και φοιτητριών με ERASMUS MUNDUS ή ERASMUS PLUS. Με απόφαση της Συνέλευσης ο αριθμός των υποτρόφων της παραπάνω κατηγορίας μπορεί να αυξάνεται.

   Εφόσον διαπιστωθούν κενά, αυτά θα καλυφθούν από τον πίνακα των επιλαχόντων, με ευθύνη των επιτροπών ανά κατεύθυνση και θα επικυρωθούν από τη Συνέλευση. Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι.

   Οι εισαγόμενοι/ες θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία από την Τρίτη 06/10/2020 έως την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 09:00-13:00 προκειμένου να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και να συμπληρώσουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής.

   Σημειώνεται ότι:

   • Πληροφορίες για τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
   • Αιτήσεις με ελλιπή στοιχεία και δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές σε καμία περίπτωση.
   • Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών είναι: 2310995060 – 2310995050 – 2310995048.
  • Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Ειδίκευση: Γλωσσικός Γραμματισμός και Λογοτεχνική Εκπαίδευση
   Α΄Εξάμηνο:

   • Ψυχογλωσσολογικές προσεγγίσεις για την κατάκτηση του γραμματισμού Υ 3 10
   • Θεωρία της λογοτεχνίας και στοιχεία γραμματολογίας Υ 3 10
   • Γραμματισμός στη δεύτερη γλώσσα Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄Εξάμηνο:

   • Διδασκαλία και έρευνα στη λογοτεχνική εκπαίδευση Υ 3 10
   • Κριτικές προσεγγίσεις στο γραμματισμό Υ 3 10
   • Παιδική λογοτεχνία: Θεωρία και πράξη Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Υ 3 10
   • Πολυγραμματισμοί στο σχολείο Υ 3 10
   • Ποιοτική – ποσοτική ανάλυση δεδομένων Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 3 30
    30 Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
    Γενικό Σύνολο ECTS Ειδίκευσης 120

   B΄ Ειδίκευση: Διδασκαλία, Μάθηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

   Α΄Εξάμηνο:

   • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευσης Υ 3 10
   • Λογοτεχνική Εκπαίδευση και ΤΠΕ Υ 3 10
   • Τέχνες, Μουσεία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄Εξάμηνο:

   • Μάθηση και Διδασκαλία Μαθηματικών με τη χρήση τεχνολογιών Υ 3 10
   • Γλωσσικός Γραμματισμός και εκπαίδευση στα ΜΜΕ και την πληροφορία Υ 3 10
   • Διδασκαλία και έρευνα με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση για την αιειφορία Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄Εξάμηνο:

   • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Υ 3 10
   • Ιστορική Εκπαίδευση και ΤΠΕ Υ 3 10
   • Ψηφιακά Περιβάλλοντα μάθησης Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
    Γενικό Σύνολο ECTS Ειδίκευσης 120

   Γ΄ Ειδίκευση: Ψηφιακές Εφαρμογές στην Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής
   και των Μαθηματικών (STEM)

   Α΄Εξάμηνο:

   • Εργαλεία Ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση Υ 3 10
   • Ψηφιακές τεχνολογίες και Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Υ 3 10
   • Μεθοδολογία Έρευνας Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄Εξάμηνο:

   • Ψηφιακές αφηγήσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Υ 3 10
   • Διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Υ 3 10
   • Ανάλυση ψηφιακών ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄Εξάμηνο:

   • Ψηφιακή και διαδικτυακή Χαρτογραφία Υ 3 10
   • Εφαρμογή λογισμικών χωρικής ανάλυσης στην Εκπαίδευση Υ 3 10
   • Εφαρμογές Ρομποτικής Εκπαίδευσης Υ 3 10
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Δ΄Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 30
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
    Γενικό Σύνολο ECTS Ειδίκευσης 120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email