Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να μυήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη διεξοδική μελέτη των μεθόδων έρευνας στην ψυχολογία και ειδικότερα να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίζουν σύγχρονα ζητήματα της επιστημολογίας, της συλλογής δεδομένων, της μέτρησης και της ανάλυσης δεδομένων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, θα διδαχτούν, επίσης, πώς να προσεγγίζουν τα προβλήματα στην έρευνα με κριτική σκέψη, πώς να αξιολογούν την υπάρχουσα επιστημονική γνώση και πώς να αξιοποιούν σωστά την ερευνητική βιβλιογραφία με στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και των εφαρμογών της στις Επιστήμες της Αγωγής.

   Με τη συστηματική μελέτη των αντικειμένων αυτών το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προαγωγή της έρευνας και την παραγωγή νέας γνώσης γύρω από αυτά, καθώς και στην καλλιέργεια σχετικών δεξιοτήτων των φοιτητών, οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιηθούν στους χώρους της εκπαίδευσης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της άσκησης ποικίλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές έτσι ώστε με την ολοκλήρωση των σπουδών τους να είναι σε θέση:

   1. Να εργαστούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, ως εκπαιδευτικοί στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις πεδίων της αναπτυξιακής ψυχολογίας, τα οποία έχουν εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη
   2. Να εργαστούν ως ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα.
   3. Να είναι ικανοί να διεξαγάγουν πρωτογενή και εφαρμοσμένη έρευνα, και να την διαχέουν στην επιστημονική κοινότητα.
   4. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
   5. Να διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, όσοι δεν έχουν προπτυχιακές σπουδές σε Παιδαγωγικό Τμήμα, μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού τίτλου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» (ΦΕΚ 2807 16/07/2018 τ. β’)

   Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή 20 φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»

   Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Οι σπουδές είναι διετείς (τέσσερα εξάμηνα) και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες ή Σαββατοκύριακα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

   1) Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.

   2) Δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ):

   1. Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη στοιχεία.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (για τελειόφοιτους). Εάν οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
   4. Αντίγραφο αναλυτικού πιστοποιητικού προπτυχιακών σπουδών στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους σ’ αυτά.
   5. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εκπονήσει πτυχιακή εργασία συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης, θα πρέπει να καταθέσει φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας της εργασίας, το οποίο θα είναι σφραγισμένο από την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ή τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης, για να πιστοποιηθεί ο τίτλος της εργασίας και ο αριθμός των συγγραφέων.
   6. Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) επιπέδου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower για την αγγλική) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.
   7. Πιστοποίηση σχετικής ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων κ.ά., ανακοινώσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κτλ).
   8. Πιστοποίηση σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας, όπου θα φαίνεται ο χρόνος προϋπηρεσίας.
   9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:
    i. μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» και αυτήν την προκήρυξη,
    ii. αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα.

   Λεπτομερείς πληροφορίες για τα δικαιολογητικά κατάθεσης που αφορούν την πιστοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας και της εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εμπειρίας δίνονται στον Κανονισμό του Προγράμματος, στην ενότητα 1.3 που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://ptpepmsepa.edc.uoc.gr/index.php/pms3-organosi/pms3-kanonismos

   3) Επιλογή των Εισακτέων

   Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές» γίνεται με συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από την Επιτροπή Επιλογής.

   Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) το γενικό βαθμό του πτυχίου, (β) το βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο, (γ) το βαθμό σε δύο προπτυχιακά μαθήματα συγγενικά με την προκηρυγμένη ειδικότητα, (δ) την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, (ε) το βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη, (στ) το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας και (ζ) την σχετική εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία.

   Εάν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι περισσότεροι από τον τριπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων τότε γίνεται προεπιλογή ενός αριθμού υποψήφιων. Η προεπιλογή στηρίζεται στα κριτήρια «α, β, γ, δ, στ, ζ» της προηγούμενης παραγράφου και καταρτίζεται μία λίστα από υποψήφιους που δεν υπερβαίνουν το διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο οι υποψήφιοι που είναι στην λίστα προεπιλογής προσέρχονται στη συνέντευξη. Η τελική κατάταξη των υποψήφιων λαμβάνει υπόψη και το βαθμό της συνέντευξης, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 15 μόρια με άριστα το 30). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης είναι κάτω από τη βάση, τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

   Εάν το σύνολο των επιτυχόντων εισακτέων είναι μικρότερο από 8, τότε το ΠΜΣ δεν είναι βιώσιμο, για να λειτουργήσει. Δύναται να γίνει επαναπροκήρυξη θέσεων εντός 3 μηνών από την αρχική έκδοση των αποτελεσμάτων εισδοχής στο ΠΜΣ και πριν την έναρξη του εξαμήνου, προκειμένου να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις.

   Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται από την Επιτροπή Επιλογής για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Τα ποσοτικά αυτά κριτήρια φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί, ενώ η επεξήγηση των κριτηρίων παρατίθεται αναλυτικά στον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr/index.php/pms3-organosi/pms3-kanonismos

   Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και με βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι τότε επιλέγονται όλοι.

   Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ενδεικτικά ως εξής: 

   4) Τέλη φοίτησης

   Οι φοιτητές/ήτριες που φοιτούν στο Π.Μ.Σ. συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 2.400 €. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για την εγγραφή στο πρόγραμμα οι φοιτητές/ήτριες καταβάλλουν το ποσό των 200 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό των 2200 € καταβάλλεται κατανεμημένο σε 4 ισόποσες δόσεις (550 € ανά εξάμηνο) κατά την πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου του προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης ή αποτυχίας ολοκλήρωσης των σπουδών, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση υποτροφίας επιστρέφεται μέρος ή το σύνολο των τελών φοίτησης που έχουν καταβληθεί.

   5) Σημαντικές Ημερομηνίες

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατάθεσης υποψηφιότητας (βλ. ενότητα 2 της παρούσας πρόσκλησης) ηλεκτρονικά και μόνο κατά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων από 1 Ιουλίου έως 13 Σεπτεμβρίου 2020 μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να τα υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας. Τα δικαιολογητικά προκειμένου να αναρτηθούν πρέπει να είναι σε αρχεία τύπου pdf. Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 2MB, ενώ το συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων είναι 20MB. Εάν παραμείνουν κενές θέσεις μετά την 1η περίοδο υποβολής αιτήσεων θα υπάρξει επαναπροκήρυξη.

   Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 15:00 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, στο Ρέθυμνο. Θα ανακοινωθεί εάν η συνέντευξη γίνει δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας εντός Σεπτεμβρίου.

   Σχετικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ “Επιστήμες της Αγωγής: Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές»” του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τηλ. 28310 77701 (email: [email protected]), καθώς και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ https://ptpepms-epa.edc.uoc.gr/index.php/home-pms3

  • Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Kορμού (ένα από τα παρακάτω)
   Μεθοδολογία έρευνας προχωρημένου επιπέδου17 ECTS
   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
   Αναπτυξιακές θεωρίες και οι παιδαγωγικές εφαρμογές τους13 ECTS
   Αναπτυξιακή ψυχολογία βρεφών και νηπίων13 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30 ECTS

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Kορμού
   Στατιστική στην εκπαίδευση17 ECTS
   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
   Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με αισθητηριακά προβλήματα13 ECTS
   Ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων13 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30 ECTS

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι)4
   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)
   Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική: Παρεμβατικά προγράμματα και εφαρμογές13 ECTS
   Εκπαιδευτική ψυχολογία13 ECTS
   Ενναλακτικές – Βιωματικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης13 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30 ECTS

    

   Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   Τίτλος ΜαθήματοςΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο ΙΙ)17
   Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
   Αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις13 ECTS
   Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή13 ECTS
   ΣΥΝΟΛΟ Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email