Επιστήμες της Αγωγής

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής», έχει ως αντικείμενο την υψηλή εξειδίκευση επιστημόνων σε ουσιώδη ζητήματα της αγωγής και της εκπαίδευσης.

   Κάτω από τις σημερινές συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης και στα τέσσερα παραδοσιακά επίπεδα (παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, διαμόρφωση αξιών και στάσεων, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογής μέσω της διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών τίτλων, κουστωδιακή λειτουργία) το εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζει πρόσθετη πολυπλοκότητα εξ αιτίας ποικίλων παραγόντων, όπως η υψηλή εξειδίκευση των παρεχόμενων γνώσεων, η διεύρυνση της γλωσσικής, πολιτισμικής και θρησκευτικής ανομοιογένειας, η οικονομική και κοινωνική περιθωριοποίηση ομάδων του πληθυσμού, η
   ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού εκπαιδευτικού οργανισμού στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και διεθνή δεδομένα, η ανάγκη καταπολέμησης πρακτικών ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας, οι αυξημένες απαιτήσεις των γονέων για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία για την οποία η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού οργανισμού ισοδυναμούν με σημαντική μελλοντική επένδυση.

   Η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας αυτής απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ., με τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν γύρω από τις κοινωνικές ανισότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και την ένταξη ομάδων με γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού οργανισμού και των επιδόσεων των μαθητών, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, την οργάνωση της διδασκαλίας και την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης, ενισχύουν τις δυνατότητες τους και βελτιώνουν την επαγγελματική τους προοπτική, απόδοση και εξέλιξη, ανάλογα με τον τομέα της απασχόλησης τους.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» είναι η εξειδίκευση ατόμων ικανών να:
   • απαντούν σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τις ιστορικές, νομικές, πολιτικές, ιδεολογικές, φιλοσοφικές και παιδαγωγικές παραμέτρους του γενικού πλαισίου μέσα στο οποίο εντάσσεται κάθε φορά η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
   • μελετούν τις οικονομικές παραμέτρους λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος και κυρίως την ορθολογική διαχείριση των πόρων που διατίθενται για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού οργανισμού καθώς επίσης το όφελος που προκύπτει για την οικονομική ανάπτυξη της
   χώρας από την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των λοιπών πόρων για την εκπαίδευση
   • μελετούν συγκριτικά τα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών οργανισμών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών
   • μελετούν και να αναλύουν τα προγράμματα διδασκαλίας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε σχέση με το γενικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
   • μελετούν και διερευνούν τη διαδικασία συγγραφής και το περιεχόμενο των διδακτικών εγχειριδίων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες σε σχέση με τα Προγράμματα Σπουδών
   • ερευνούν τη δομή του εκπαιδευτικού οργανισμού σε επίπεδο στελέχωσης και διοίκησης των σχολικών μονάδων και συγκροτημάτων σχολικών μονάδων, υλικοτεχνικής υποδομής, εισόδου και εξόδου εκπαιδευτικού προσωπικού ανά βαθμίδα και κλάδο, το πλήθος των ειδικοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και επαγγελματική εκπαίδευση και κάνουν προβολές στο
   μέλλον της εξέλιξης των αναγκών του εκπαιδευτικού οργανισμού σε υποδομές, διδακτικό, διοικητικό και συμβουλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης του μαθητικού δυναμικού
   • μελετούν σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής το σύστημα και τις πρακτικές αξιολόγησης των επιδόσεων των μαθητών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και προτείνουν βελτιώσεις αναφορικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεικτών της συντελούμενης μάθησης με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών
   • μελετούν σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογών το σύστημα και τις πρακτικές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες
   • ερευνούν σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο εφαρμογής το σύστημα πρόσβασης των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα ΑΕΙ
   • ερευνούν τη δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης και ειδικότερα το σύστημα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και το σύστημα παροχής της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των φοιτητών και των αποφοίτων των Τμημάτων που χορηγούν πτυχία για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
   • ερευνούν τις μεθόδους οργάνωσης της διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθησιακού αποτελέσματος
   • μελετούν την κοινωνική μάθηση η οποία συντελείται από τη συμμετοχή των μαθητών σε θεσμούς πολιτικής κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης όπως π.χ. οι σχολικές μαθητικές κοινότητες

   Το Π.Μ.Σ. ανταποκρίνεται στο γενικότερο ενδιαφέρον εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών οι οποίοι μελετούν με επιστημονικό τρόπο τα εκπαιδευτικά συστήματα και επιδιώκουν την ανίχνευση δεικτών που επιτρέπουν τη συγκρισιμότητα των παραμέτρων τους, μη κυβερνητικών οργανισμών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαίδευσης, μέσω μαζικής επικοινωνίας τα οποία καλύπτουν εκπαιδευτικά θέματα, Νομικών Προσώπων όπως η εκκλησία Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλοι παρεμφερείς οργανισμοί.
   Άμεσα ωφελούμενοι είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε συμβατικές εκπαιδευτικές δομές (προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), σε εκπαιδευτικές δομές και προγράμματα ένταξης μεταναστών και προσφύγων, σε υπηρεσίες αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού και της σχολικής διαρροής, σε προγράμματα εκπαιδευτικής ένταξης ομάδων του πληθυσμού με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, σε ομάδες κατάρτισης αναλυτικών προγραμμάτων και συγγραφής σχολικών εγχειριδίων, σε ερευνητικούς φορείς αποτύπωσης εκπαιδευτικών μεγεθών, σε ερευνητικούς φορείς διαμόρφωσης νέων μεθόδων αξιολόγησης των μαθητικών επιδόσεων και του εκπαιδευτικού έργου, σε εκπαιδευτικές δομές συμβουλευτικής και στήριξης εκπαιδευτικών καινοτομιών κλπ.

   Έμμεσα ωφελούμενοι από τη γνώση που διαχέεται από τους αποφοίτους του Προγράμματος, με τη μορφή παροχής δημόσιων υπηρεσιών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είναι:
   • οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οι αντίστοιχες σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα μαθητικής υπο-επίδοσης, μαθητικής διαρροής, ομαλής εκπαιδευτικής ένταξης μαθητών με πολιτισμικές, γλωσσικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, προβλήματα εκπαιδευτικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών μαθητών και ζητήματα αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου,
   • οι ειδικευμένοι διεθνείς οργανισμοί, που θα έχουν τη δυνατότητα στελέχωσης τους από εξειδικευμένους επιστήμονες με επαρκή γνώση των ελληνικών εκπαιδευτικών δεδομένων σε μικρο-επίπεδο, μεσο-επίπεδο και μακρο-επίπεδο,
   • οι φορείς διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα πλαισίωσης τους από εξειδικευμένους επιστήμονες με επαρκή γνώση των ελληνικών εκπαιδευτικών δεδομένων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιπέδων της εκπαιδευτικής πυραμίδας (σχέση θεωρίας-πράξης).
   • άλλοι φορείς που εμπλέκονται έμμεσα ή άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως π.χ. σύλλογοι γονέων, συνδικαλιστικοί φορείς εκπαιδευτικών, πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς (π.χ. υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κ.λπ.), οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εξειδικευμένων στελεχών στη διαμόρφωση των θέσεων τους και της δράσης τους απέναντι σε εκπαιδευτικές καινοτομίες και τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   To Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (Μετονομασία σε Τμήμα Φιλοσοφίας από το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142/Τ1/03-08-2018) ανακοινώνει ότι προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για την Κατεύθυνση «Συγκριτική και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική» του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής» του Τομέα Παιδαγωγικής για το ακαδημαϊκό έτος
   2019-2020- ΦΕΚ 1698/16.5.2018/τ. Β’ (απόφαση Συνέλευσης αρ. 426/19-06-2019 του Τμήματος Φ.Π.Ψ.).

   1. Σύμφωνα με το στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ημεδαποί και αλλοδαποί πτυχιούχοι κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών, των παρακάτω Τμημάτων ΑΕΙ:
   α. Tμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
   β. Ομοειδών Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών ή Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστημών
   γ. Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Αγωγής
   δ. Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

   Πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον προσκομίσουν ισότιμους τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους. Οι πτυχιούχοι ξένων πανεπιστημιακών Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Αυτό πιστοποιείται με αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας ή με ειδικές εξετάσεις.
   Γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι γνωρίζουν πολύ καλά μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα, και συγκεκριμένα Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Ο βαθμός κατοχής της γλώσσας πιστοποιείται με αντίστοιχους επίσημους τίτλους γλωσσομάθειας.

   2. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας– Μεταβατικό Κτήριο (1ος όροφος) Πανεπιστημιούπολη – Τ.Θ.: 1186, 451 10 Ιωάννινα, τηλ. 26510 07405, 07186) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   i. αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών
   ii. αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των πτυχίων τους
   iii. βιογραφικό σημείωμα
   iv. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (επίπεδο Γ2 του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας)

   Οι επιτυχόντες υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να εγγραφούν, να προσκομίσουν αντίγραφο πτυχίου και λοιπών τίτλων (σε περίπτωση πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ). Επιτυχών υποψήφιος, ο οποίος δεν θα προσκομίσει κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείεται και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών στη σειρά κατάταξης.

   Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από την 2η Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι και την 13η Σεπτεμβρίου 2019.

   3. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
   α. Γραπτή Εξέταση –έως 50 μόρια
   β. Συνέντευξη – έως 30 μόρια
   γ. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου – έως 20 μόρια
   Μέγιστο Σύνολο Μορίων: έως 100

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα εξεταστούν στα εξής γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα):
   1. Συγκριτική Παιδαγωγική
   2. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

   Για την εξεταστέα ύλη της γραπτής δοκιμασίας, την υποβολή δικαιολογητικών και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος ή /και να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο του
   Τμήματος http://ppp.uoi.gr/.
   Οι ημερομηνίες της γραπτής εξέτασης και της συνέντευξης θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
   Ιωάννινα, 28/06/2019
   Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φ.Π.Ψ.
   Θεοχάρης Αθανασιάδης
   Καθηγητής

  • Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» βασίζεται στη διδασκαλία σεμιναριακών μαθημάτων τα οποία είναι εξαμηνιαία. Κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει παρακολούθηση διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις), ερευνητική δραστηριότητα και εργαστηριακές ασκήσεις.

   Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο σε τέσσερα εξάμηνα. Στα πρώτα δύο εξάμηνα γίνεται διδασκαλία σεμιναριακών μαθημάτων κορμού, στο τρίτο εξάμηνο μαθήματα διδασκαλία μαθημάτων ειδίκευσης και στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.
   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο καθώς και οι κύκλοι των σεμιναρίων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο αναφέρονται και οι πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα:

   ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
   Α Α’ Εξάμηνο Υ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

   1 Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής Ι Υ 10
   2 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Ι Υ 10
   3 Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής για την εκπαιδευτική έρευνα Υ 10
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30

   Β Β’ Εξάμηνο Υ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
   1 Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής II Υ 10
   2 Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής II Υ 10
   3 Στοιχεία επαγωγικής στατιστικής για την εκπαιδευτική έρευνα Υ 10
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30

   Γ Γ Εξάμηνο Υ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

   Μαθήματα ειδίκευσης «Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
   1 Η Εκπαίδευση στη σύγχρονη Ελλάδα: ιστορική επισκόπηση Υ 15
   2 Κοινωνιολογία του Σχολείου και της Διδασκαλίας Υ 15

   Μαθήματα ειδίκευσης «Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
   1 Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαιδευτική πολιτική Υ 15
   2 Θεωρίες Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Υ 15

   Μαθήματα ειδίκευσης «Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
   1 Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Υ
   2 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών Υ
   ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ/ECTS 30 (ανά κατεύθυνση)

   Δ’ Εξάμηνο Υ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

   Δ Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email