Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα «Επιστημών και Συστημάτων Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής».

   Σκοπός του Προγράμματος είναι:
   – Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε θέματα που αφορούν στα συστήματα αειφόρου καλλιέργειας καινοτόμων φυτικών ειδών με υψηλή προστιθέμενη αξία και σε αντικείμενα αιχμής της επιστήμης της αειφόρου φυτικής παραγωγής.
   – Η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα προαναφερόμενα αντικείμενα και οι οποίοι θα συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικών και υψηλής ποιότητας προϊόντων και ασφαλών τροφίμων με φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και θα διαχειριστούν αειφορικά τους γενετικούς και φυσικούς πόρους.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στις «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» στις εξής κατευθύνσεις: α) «Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας», β) Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών», γ) «Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων».

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Γ.Φ.Π.Α.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»

   Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 2 (δύο) εξάμηνα.

   Προσφέρονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις:

   1. Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας
   2. Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών
   3. Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων

   Αριθμός Εισακτέων-Δίδακτρα

   Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. για το ακαδ. έτος 2020-2021 ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες. Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός έως ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται για το ακαδ. έτος 2020-2021 στο ποσό των 2.500 ευρώ συνολικά και καταβάλλονται τμηματικά (1.250 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών). Μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών, ανακοινώνεται πίνακας των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν φοίτηση (το 30% των εγγραφέντων), βάσει του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων που Μπορούν να Υποβάλουν Αίτηση

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, και Θετικών Επιστημών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο του έξι και πενήντα εκατοστά (6,50), Λίαν Καλώς. Τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων γίνονται δεκτοί και εγγράφονται στο Π.Μ.Σ., εφόσον έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους σε μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της πτυχιακής διατριβής, όπως θα βεβαιώνεται από σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος φοίτησης, εντός της προθεσμίας εγγραφών των επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.

   Διαδικασία Εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

   α) Δικαιολογητικά
   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μόνο ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά στο email [email protected]:
   1. Αίτηση Υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
   2. Αντίγραφο Αστυνομικής Tαυτότητας.
   3. Αντίγραφο Πτυχίου (για τους πτυχιούχους).
   4. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
   5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   6. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας Επιπέδου Γ1 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
   7. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με τη μεταπτυχιακή κατεύθυνση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις εργασίας ή έργου και το δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων.
   8. Δύο συστατικές επιστολές, που θα αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τον εκάστοτε συντάκτη ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
   9. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων.

   β) Σύστημα Επιλογής Εισακτέων
   Η επιλογή των υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16, του νόμου 2327/95 και του άρθρου 4 του νόμου 3685/2008. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει ο/η κάθε υποψήφιος/α και αφού προηγηθεί προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εξετάζονται γραπτώς.

   Ημερομηνίες Προθεσμίες

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, να υποβάλουν ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο email: [email protected] Η διεξαγωγή της συνέντευξης και των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2020 σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως.

   Διεύθυνση

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
   «Επιστήμες και Συστήματα Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής»
   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, T.K. 38446, Ν. Ιωνία, Βόλος
   Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
   Ιστοσελίδα: http://www.agr.uth.gr Τηλέφωνα Γραμματείας: 24210 93006, 24210 93181, 6972033233

  • ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ι «Καινοτόμες Καλλιέργειες για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας»

   Πρώτο εξάμηνο σπουδών

   Μάθημα Επιλογής 1             5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2            5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 3            5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 4            5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5            5ECTS
   Διπλωματική Εργασία        5ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Προσφερόμενα Μαθήματα

   Καλλιέργεια Φυτών Παραγωγής Ενέργειας 5ECTS
   Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών 5ECTS
   Καινοτομίες στην Τεχνολογία και στον Έλεγχο Ποιότητας Τροφίμων και Ποτών 5ECTS
   Καινοτόμες Δενδροκομικές Καλλιέργειες 5ECTS

   Δεύτερο εξάμηνο σπουδών

   Μάθημα Επιλογής 1          5 ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2        5 ECTS
   Διπλωματική Εργασία   20 ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Προσφερόμενα Μαθήματα

   Καλλιέργεια Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών 5ECTS
   Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας 5ECTS

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ «Σύγχρονα Συστήματα Φυτικής Παραγωγής και Βελτίωσης Φυτών»
   Πρώτο εξάμηνο σπουδών

   Μάθημα Επιλογής 1             5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2             5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 3            5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 4           5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5            5ECTS
   Διπλωματική Εργασία       5ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Προσφερόμενα Μαθήματα

   Αειφορική Διαχείριση Καλλιεργειών 5ECTS
   Καινοτομίες στη Σποροπαραγωγή και Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού 5ECTS
   Συστήματα Επιλογής – Βελτίωση Ποσοτικών Γνωρισμάτων 5ECTS
   Μοριακή βελτίωση – Βιοτεχνολογία Φυτών 5ECTS
   Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή 5ECTS
   Γονιμότητα και Θρέψη Φυτών 5ECTS
   Μεθοδολογίες Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Πειραματισμού στις Βιοεπιστήμες 5ECTS

   Δεύτερο εξάμηνο σπουδών

   Μάθημα Επιλογής 1     5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2     5ECTS
   Διπλωματική Εργασία 20ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Προσφερόμενα Μαθήματα

   Αγρομετεωρολογία και Κλιματική Αλλαγή – Επιπτώσεις στη Φυτική Παραγωγή 5ECTS
   Μοντέλα Ανάπτυξης Καλλιεργειών 5ECTS
   Βελτίωση Ανθεκτικότητας Έναντι Καταπονήσεων – Βελτίωση Ποιότητας 5ECTS
   Χρήση της R και Προβλήματα Μεγάλων Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες 5ECTS

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ «Αξιοποίηση και Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων»
   Πρώτο εξάμηνο σπουδών

   Μάθημα Επιλογής 1   5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2   5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 3   5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 4   5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 5   5ECTS
   Διπλωματική Εργασία 5ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

    

   Προσφερόμενα Μαθήματα

   Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών – Γεωργική Αξιολόγηση 5ECTS
   Γονιμότητα και Θρέψη Φυτών 5ECTS
   Διατήρηση και αξιοποίηση βιοποικιλότητας 5ECTS
   Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή 5ECTS

   Δεύτερο εξάμηνο σπουδών

   Μάθημα Επιλογής 1     5ECTS
   Μάθημα Επιλογής 2    5ECTS
   Διπλωματική Εργασία 20ECTS

   ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS

   Προσφερόμενα Μαθήματα

   Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών 5ECTS
   Ορθολογική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού 5ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email