Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

   Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδικών στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος, οι οποίοι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν την απαραίτητη εξειδίκευση και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τόσο του Δημόσιου τομέα όσο και του Ιδιωτικού. Οι απόφοιτοι θα εξοικειωθούν σε πειραματικό επίπεδο με μοντέρνες αναλυτικές τεχνικές προσδιορισμού περιβαλλοντικών παραμέτρων και αντιρρυπαντικές τεχνικές, αλλά και σε θεωρητικό επίπεδο με την επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων με τη χρήση αριθμητικών προσομοιώσεων για τον προσδιορισμό βέλτιστων τεχνικών μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης και των σχετιζόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αποτελούν ικανά στελέχη τόσο για τη βιομηχανία όσο και τους στρατηγικούς τομείς των Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Δημόσιας Διοίκησης.
   Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, στην προώθηση της έρευνας σε θέματα αιχμής στην περιβαλλοντική επιστήμη, στην προστασία και τη μηχανική περιβάλλοντος και την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας στα θέματα τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα: “Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από ένα ΜΠΣ, χωρίς περιορισμούς, αρκεί να τα δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας”.

   1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
   2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ)
   3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ)

   Στα Προγράμματα γίνονται δεκτοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί Μηχανικοί, πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων ή άλλων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

   Η χρονική διάρκεια του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

   Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) υποψήφιους ανά έτος, στο ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ) και στο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ) σε δέκα (10) ανά έτος.

   Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. Έλληνες ή αλλοδαποί γίνονται δεκτοί προς εγγραφή ως υποψήφιοι Μ.Δ.Ε.

   Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   α) τα προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (λαμβάνοντας υπόψη και τα συνολικά έτη φοίτησης για την απόκτηση πτυχίου), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου,
   β) την προφορική ή/και γραπτή εξέταση,
   γ) την άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Ο βαθμός πτυχίου των αιτούντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7).

   Γίνονται δεκτές αιτήσεις και στην περίπτωση που εκκρεμούν μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι ο τελικός βαθμός του πτυχίου τους θα είναι τουλάχιστον επτά (7).

   Η προφορική συνέντευξη (ή γραπτή εξέταση) γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

   α) στην διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου,
   β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου και
   γ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεων που θα επέβαλαν παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λ.π.

   Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE, που αδυνατούν να παραστούν στις συνεντεύξεις, υποχρεούνται να υποβάλλουν πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GREs στη Χημεία. Η προφορική συνέντευξη ή/ και γραπτή εξέταση πραγματοποιείται από επιτροπή μελών ΔΕΠ. Η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει εισήγηση για έγκριση στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) / (ΕΔΕ) και η απόφαση επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

   Απαραίτητα Δικαιολογητικά

   1. ΑΙΤΗΣΗ
   2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία και βαθμός πτυχίου τουλάχιστον επτά (7).
   3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται, για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων)
   4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
   5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη) ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εάν υπάρχει)
   6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
   7. ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ με πλήρη στοιχεία συντάξαντος, να σταλούν από τον εισηγητή υπογεγραμμένες στο email: [email protected].
   8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (εάν υπάρχουν)
   9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εάν υπάρχουν)

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 22/06/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας (κ.Β.Τσώλης e – mail : [email protected] ). Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 θα γίνουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία (η οποία προγραμματίζεται για το τέλος Ιουνίου), η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης και η σειρά των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας http://www.chemistry.uoc.gr .

  • Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΜΔΕ με τίτλο ΕΜΠ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:
   (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και Β΄ Εξαμήνου και οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα δύο εξάμηνα σπουδών,
   (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από σεμινάρια νομικών οικονομικών και διαχείρισης περιβάλλοντος, εκμάθηση προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και πραγματοποίηση ερευνητικής εργαστηριακής εργασίας και
   γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email