Επιστήμες Γης και Περιβάλλον

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.400€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από
   το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις εξής
   ειδικεύσεις:

   1.  «Εφαρμοσμένη Γεωλογία-Γεωφυσική» (Applied Geology – Geophysics).
   2. «Ορυκτοί Πόροι – Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Mineral Resources-Petrology and Environmental Management).
   3. «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον» (Climatic Variations and Impacts on Environment)

   Η σύγχρονη εποχή εμφανίζει ραγδαία οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, ραγδαία αύξηση και μετακινήσεις πληθυσμών και προϊούσα αστικοποίηση, συνθήκες οι οποίες συνεπάγονται αυξημένες ανάγκες για πρώτες ύλες και ενεργειακούς πόρους, αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα, γενική περιβαλλοντική επιβάρυνση και αυξημένη έκθεση σε φυσικούς και τεχνολογικούς κινδύνους.

   Οι Γεωεπιστήμες καλούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες και δραστηριότητες, αναγνωρίζοντας ότι η κατανόησή τους, αλλά και η κατά το δυνατό διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, απαιτεί ευρεία επιστημονική αντίληψη και ευρύ συνδυασμό γνώσεων και δεξιοτήτων.

   Το ΠΜΣ «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» αποσκοπεί στην κάλυψη των σύγχρονων απαιτήσεων παραγωγής εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο θα μπορεί επιτυχώς να αντεπεξέλθει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων που ανακύπτουν σε κάθε σύγχρονο τομέα δραστηριότητας και αφορά στις Γεωεπιστήμες και στο περιβάλλον.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον». 

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., όπως ισχύει μετά την έγκρισή του από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ. Πρωτ. 150330/Ζ1- 26-6-2018) και σύμφωνα με την από 29-6-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου για την επανίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ: 3434, τ. Β ́, 17/8/2018). 

   Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» έχει διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (120 ECTS), στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, και μετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, οδηγεί στην απονομή «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στις Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» [M.Sc.] του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε μία από τις ακόλουθες ειδικεύσεις: 

   α. «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική» (Applied Geology – Geophysics) 

   β. «Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» (Mineral Resources- Petrology and Environmental Management). 

   γ. «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον» (Climatic Variations and Impacts on Environment).

   Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών Γεωλογικών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών συγγενών ή συμπληρωματικών προς τις Γεωεπιστήμες Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Παραδείγματα τέτοιων πτυχιούχων είναι οι Φυσικοί, Χημικοί, Ωκεανογράφοι, Βιολόγοι, Γεωγράφοι, Αρχαιολόγοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Μεταλλείων, Περιβαλλοντολόγοι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωπόνοι κ.α. 

   Επιπλέον, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την Παρ. 8, Αρ. 34 του Ν.4485/17. 

   Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές οι οποίοι περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι και την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, και οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως εξεταστική εκκρεμότητα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής δεν έχουν καθομολογηθεί, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής στην οποία φοίτησαν .

   Αριθμός Εισακτέων 

   Το Π.Μ.Σ. θα δεχτεί μέχρι σαράντα πέντε (45) φοιτήτριες/φοιτητές συνολικά, και μέχρι δεκαπέντε (15) για κάθε ειδίκευση.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά 

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2020 θα πρέπει είτε να υποβάλουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, είτε να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30η Αυγούστου 2020 στη διεύθυνση 

   Ε.Κ.Π.Α
   Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
   Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια,
   Τ.Κ. 15784 ΑΘΗΝΑ
   (για τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τμήματος)

   τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ
    (Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://goo.gl/forms/hsfqb4HdiUS5kZrK2 και οπωσδήποτε εκτυπωμένο αντίγραφο στο φάκελο του υποψηφίου) 
   2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. 
   3. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (προπτυχιακών και εφόσον έχουν γίνει και μεταπτυχιακών), ή επίσημη βεβαίωση περάτωσης σπουδών (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.) 
   4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών και, εφόσον υπάρχουν, και μεταπτυχιακών σπουδών. 
   5. Οι κάτοχοι τίτλων από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την Παρ. 7, Αρ. 34, Ν. 4485/2017. 
   6. Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. 
   7. Πιστοποιητικά επιπέδου γνώσης άλλης ξένης γλώσσας η οποία μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ρωσική, Ιαπωνική και Κινεζική Mandarin. 
   8. Δήλωση κινήτρων (motivation letter), στην οποία οι υποψήφιοι εξηγούν τους προσωπικούς ή/και επαγγελματικούς στόχους τους σε σχέση με την Ειδίκευση στην οποία έχουν αιτηθεί τη συμμετοχή τους. 
   9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, εργοδότες … 
   10. Οιοδήποτε άλλο στοιχείο θέλει ενισχύσει την υποψηφιότητα (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά, τεκμηρίωση συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια κ.λπ., δημοσιεύσεις γενικού περιεχομένου, τεκμηρίωση εμπειρίας σε Γεωεπιστημονικά πεδία επαγγελματικής δραστηριότητας, τεκμηρίωση άλλης επαγγελματικής εμπειρίας). 

   Οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση για μία και μόνο Ειδίκευση.

   Επιλογή Υποψηφίων 

   Η επιλογή των ΜΦ γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων: 

   1. Βαθμός πρώτου Πτυχίου ή προγενέστερου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) τουλάχιστον «λίαν καλώς»: Επί δεκαβάθμιας κλίμακας ο βαθμός οφείλει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 6,5/10.
   2. Λειτουργική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2 και ανώτερο). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλους ή ισοδύναμα πιστοποιητικά επιπέδου Β2 και άνω, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεών του με γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής.
   3. Γνώση μία από τις μείζονες Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Γλώσσες (π.χ. Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική, Ρωσική, Ιαπωνική, Κινεζική Mandarin)
   4. Πρόσθετες σπουδές και/ή συναφή κατάρτιση (Μεταπτυχιακές, Προπτυχιακές, συναφής πρακτική άσκηση, Συνεχιζόμενη κατάρτιση, σεμινάρια, μετεκπαίδευση)
   5. Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα)
   6. Επαγγελματική εμπειρία συναφή προς τις Γεωεπιστήμες
   7. Άλλη επαγγελματική εμπειρία
   8. Δήλωση κινήτρων
   9. Συνέντευξη
   1. Τέλη Φοίτησης 

   Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλλουν τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον». Το ποσό των τελών φοίτησης για κάθε φοιτητή/τρια ανέρχεται σε 600 Ευρώ ανά εξάμηνο (2.400,00 € για το σύνολο της φοίτησης). 

   Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου. 

   Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 210 7274279, 210 7274064, email: [email protected]

   καθώς και στους παρακάτω υπεύθυνους ανά ειδίκευση:

   • Ανδρέας Τζάνης, τηλ. 210 7274785, email [email protected], για την Ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Γεωλογία – Γεωφυσική»
   • Αριάδνη Αργυράκη, τηλ. 210 7274314, email [email protected] , για την Ειδίκευση “Ορυκτοί Πόροι- Πετρολογία- Διαχείριση Περιβάλλοντος”
   • Παναγιώτης Νάστος, τηλ. 210 7274191, email [email protected], για την Ειδίκευση «Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον»

   Ιστοσελίδα: https://earthsciences-environment.geol.uoa.gr/

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες  ECTS. Έκαστο εκ των τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες, όπως εξειδικεύεται στους αναλυτικούς πίνακες μαθημάτων. Η ΔΕ επίσης αποτιμάται σε 30 πιστωτικές μονάδες.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ»

   Α’ Εξάμηνο:

   • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 10
   • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 10
   • ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • ΓΕΩ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 10
   • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ 10
   • ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής – Επιλέγονται 3

   • ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 10
   • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ – ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 10
   • ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 10
   • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 10
   • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 10
   • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 10
   • ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΝΕΡΟ 10
    Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
    Σύνολο ECTS 30

   2. Ειδίκευση «ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

   Α’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4 7
   • ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΓΕΝΕΣΗ-ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 7

   Μαθήματα Επιλογής – Επιλέγονται 2

   • ΜΑΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8
   • ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ 8
   • ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8
   • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΤΗΤΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΑ 8
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 7

   Μαθήματα Επιλογής – Επιλέγονται 2 μαθήματα των 8 ECTS και 1 μάθημα των 7 ECTS.

   • ΓΕΝΕΣΗ-ΔΙΑΓΕΝΕΣΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ 8
   • ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΕΣ ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 8
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8
   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 8
   • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 7
   • ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 7
   • ΔΟΜΙΚΟΙ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ-ΓΕΜΟΛΟΠΑ 7
   • ΜΕΤΑΣΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ 7
   • ΟΙ ΛΙΘΟΛΟΠΕΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής – Επιλέγονται 2 μαθήματα των 8 ECTS και 2 μαθήματα των 7 ECTS.

   • ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 8
   • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ 8
   • ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ 8
   • ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ 7
   • ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 7
   • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΠΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΛΟΠΑ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 7
    Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
    Σύνολο ECTS 30

    

   3. Ειδίκευση «ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

   Α’ Εξάμηνο:

   • ΓΕΩΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 8
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8
   • ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7
   • ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 7
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΠΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 8
   • ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑ) ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (ΑΝΟΡΩΠΟΚΑΙΝΟ) 7
   • ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ – ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΠΑ 7
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής – Επιλέγονται 2 μαθήματα των 8 ECTS και 2 μαθήματα των 7 ECTS.

   • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΠΑ 8
   • ΠΑΛΑΙΟΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 8
   • ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 7
   • ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7
   • ΓΕΩΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ 7
   • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ 8
   • ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 7
   • ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 7
   • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΑΡΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 8
   • ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8
    Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email