Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αναλυτικά η τελευταία προκήρυξη:

   Τα Τμήματα Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences», με ειδικεύσεις στη Λογοθεραπεία, Νοσηλευτική και Φυσικοθεραπεία.

   Η έναρξη των μαθημάτων για το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 1/3/2021.

   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
   Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες Αποκατάστασης και πραγματεύεται τις εφαρμογές και παρεμβάσεις βάσει ενδείξεων στις Επιστήμες Υγείας, συγκεκριμένα στα πεδία Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας στο πλήρες φάσμα των παθολογικών καταστάσεων και των πληθυσμιακών ομάδων.
   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
   1. Η απόκτηση ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικώς τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής ή παρηγορητικής προσέγγισης.
   2. Η έρευνα για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.
   3. Η διεπιστημονική εκπαίδευση επιστημόνων υγείας στο σχεδιασμό και υλοποίηση της έρευνας στις προηγμένες τεχνικές αποκατάστασης και στην προαγωγή της διεπιστημονικότητας στον τομέα της Αποκατάστασης με σκοπό την καλύτερη, έγκυρη και ασφαλή υπηρέτηση της υγείας του ατόμου.
   4. Η κατάρτιση των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική λογοθεραπευτική, νοσηλευτική και φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση, ανάλογα με την ειδίκευση που θα ακολουθηθεί και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης και παρέμβασης. Απώτερος σκοπός, η επιτυχή σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ Δ.Π.Μ.Σ.
   Τo παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης.
   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά 90 ECTS.

   ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων:
   Α. Λογοθεραπείας στην ειδίκευση Λογοθεραπείας,
   Β. Νοσηλευτικής στην ειδίκευση Νοσηλευτικής,
   Γ. Φυσικοθεραπείας στην ειδίκευση Φυσικοθεραπείας.
   Στους υποψήφιους περιλαμβάνονται πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης των Επιτροπών Αξιολόγησης Υποψηφίων του Δ.Π.Μ.Σ. προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται από 3/11/2020 ως 31/12/2020. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω του συνδέσμου: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm)
   και καταθέτουν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Τμήμα Λογοθεραπείας) τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας):
   1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   4. Αντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
   6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
   7. Δύο συστατικές επιστολές.
   8. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
   Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο στους τριάντα (δέκα ανά ειδίκευση). Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συμμετεχόντων τμημάτων που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017. Η ειδίκευση της Φυσικοθεραπείας πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά φοιτητές για να λειτουργήσει.

   Για την αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, και με απόφαση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., συγκροτούνται Τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης Υποψηφίων (E.A.Y.), μια για την κάθε ειδίκευση. Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω τρία στάδια:

   Στάδιο Α: Η αντίστοιχη E.A.Y. ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εξετάζει τον πλήρη φάκελο του κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.
   Στάδιο Β: Περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης, στην οποία επιλέγονται να συμμετάσχουν από την αντίστοιχη E.A.Y. οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα. Η ακριβής ημερομηνία της συνέντευξης ανακοινώνεται στους υποψήφιους από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
   Στάδιο Γ: Η αντίστοιχη E.A.Y. καταρτίζει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Δ.Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επικύρωση στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.).

   Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:
   α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια.
   β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την άριστη (Γ2/C2) γνώση της ξένης (αγγλικής) γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007, την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια.
   γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 0-5 μόρια.
   δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την Ε.Α.Υ. από 0-5 μόρια.
   ε) Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την Αποκατάσταση: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.
   στ) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της Ε.Α.Υ.: ποιοτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια. Στη συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται: (i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

   ΕΓΓΡΑΦΗ
   Η εγγραφή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί γίνεται από 15/2/2021 ως 15/3/2021, σε προθεσμίες που θα ορισθούν από την Ε.Δ.Ε.

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ
   Tο ύψος των συνολικών διδάκτρων για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. καθορίζεται στα 1.800€. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις (600€). Για το πρώτο ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης, η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιηθεί από 1/3/2021 ως 31/3/2021. Για τα επόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης, η καταβολή των διδάκτρων θα πραγματοποιείται με κάθε ανανέωση της εγγραφής.

  • Τo παρόν Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται θεωρητική διδασκαλία και κλινική άσκηση σε Μονάδες Αποκατάστασης ή άλλους φορείς κλινικής εφαρμογής των μεθόδων αποκατάστασης.

   Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές μονάδες (ECTS). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία, η οποία εκπονείται κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών, αντιστοιχεί επίσης σε 30 ECTS. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά 90 ECTS.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων κατά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο (εαρινό)  

   Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης

   • 8 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας & Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας
   • 7 Διεπιστημονικη Προσέγγιση στις Επιστήμες Αποκατάστασης
   • 7 Βιοστατιστική

   Ειδίκευση Λογοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • 8  Προηγμένα Κλινικά Θέματα Λογοθεραπείας

   Ειδίκευση Νοσηλευτικής – Υποχρεωτικά Μαθήματα

   •  8 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Αποκατάσταση

   Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • 8 Προηγμένα Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης

   Β΄ Εξάμηνο (χειμερινό)

   Υποχρεωτικά Μαθήματα Γενικής Κατεύθυνσης

   • Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική

   Ειδίκευση Λογοθεραπεία – Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα (επιλογή 3 μαθημάτων)

   • 6 Νευρογενείς Διαταραχές Ομιλίας
   • 6 Νευρογενείς Διαταραχές Λόγου και Εικοινωνίας
   • 6 Διαταραχές  Φωνής
   • 6 Διαταραχές Κατάποσης (Δυσφαγία)
   • 6 Λόγος και νόηση
   • 6 Νέες τεχνολογίες στη λογοθεραπεία

   Ειδίκευση Νοσηλευτική – Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • 3 Αποκατάσταση Χρόνιων Νοσημάτων
   • 4 Ζητήματα Ηθικής και Δεοντολογίας στις Επιστήμες Αποκατάστασης
   • 3 Διοίκηση και Οργάνωση Μονάδας Αποκατάστασης
   • 4 Ολοκληρωμένη Φροντίδα Υγείας: εστίαση στη ΠΦΥ και ομάδα υγείας
   • 4 Διαχείριση χρόνιου πόνου

   Ειδίκευση Φυσικοθεραπείας – Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • 8 Κλινική Διαχείριση Σπονδυλικής Στήλης
   • 5 Νευροαποκατάσταση
   • 5 Ειδικά Θέματα Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης

   Γ΄ Εξάμηνο (εαρινό)

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

   Γενικό Σύνολο  90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Επιστήμες Αποκατάστασης – Rehabilitation Sciences

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email