Επιστήμες Αγωγής

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του προγράμματος είναι η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων επιστημόνων εξειδικευμένων στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής με απώτερο στόχο την προαγωγή των επιστημών αυτών στη χώρα μας και τη στελέχωση των συναφών ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημιακών τμημάτων. Συγκεκριμένα, η λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα καλύψει ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφοδιάζοντας τους με θεωρητικές,ερευνητικές και πρακτικές γνώσεις, στάσεις, και δεξιότητες που θα τους δίνουν τη δυνατότητα:

   • να εργαστούν ως ερευνητές σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα προάγοντας τη σχετική έρευνα και συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
   • να στελεχώσουν την εκπαίδευση από θέσεις ευθύνης είτε ως σχολικοί σύμβουλοι είτε ως διευθυντές και προϊστάμενοι και ως στελέχη σε θέσεις αυξημένης ευθύνης,
   • να συνεχίσουν τις σπουδές στον επόμενο μεταπτυχιακό κύκλο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Tο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος ‘Επιστήμες της Αγωγής’, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 δεκαεννιά (19) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στις παρακάτω ειδικεύσεις:

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄: Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (10 θέσεις)

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄: Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση (9 θέσεις)

   Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης, με υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και δεν έχει τέλη φοίτησης (δίδακτρα). Η γλώσσα του προγράμματος είναι η ελληνική. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2020. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΠΜΣ, τα μαθήματα του ΠΜΣ θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία διδασκόντων και διδασκομένων στο Ρέθυμνο (απογευματινές ώρες, για τουλάχιστον δυο ημέρες την εβδομάδα), εκτός εάν προκύψει έκτακτη ανάγκη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του προγράμματος και για την εξεταστέα ύλη υπάρχουν στα αρχεία που συνοδεύουν την προκήρυξη.

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο σε μία κατεύθυνση, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr, στην οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2020 έως 24 Ιουλίου 2020

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
   2. Αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (Για πτυχιούχους Πανεπιστημίου του εξωτερικού οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ).
   3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
   4. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό.
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Για τα σαρωμένα πιστοποιητικά και τα αρχεία
   – Μπορείτε να επισυνάψετε μόνo αρχεία pdf.
   – Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου =2ΜΒ,
   – Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων=20ΜΒ.

   Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει μέσα από γραπτές εξετάσεις και συνέντευξη, που θα διενεργηθούν το διάστημα 17-18 Σεπτεμβρίου 2020.

   ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

   • 15 Ιουνίου 2020 έως 24 Ιουλίου 2020: Περίοδος υποβολής αιτήσεων
   • 17 Σεπτεμβρίου 2020 : Συνέντευξη (η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου)
   • 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 10.00-13.00: Μάθημα ειδίκευσης
   • 18 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 14.30-17.30: Αγγλική Γλώσσα
   • Οκτώβριος 2020: Ανακοίνωση πίνακα επιτυχόντων φοιτητών
   • Οκτώβριος 2020: Εγγραφές – Έναρξη μαθημάτων

   Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλ. 2831077595 – 2083177634 και στο email: [email protected]

  • Οι σπουδές στο ΠΜΑ συνίστανται στην παρακολούθηση μαθημάτων, στην εκπόνηση ολοκληρωμένης και πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, καθώς και στη συμμετοχή σε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος. H βαρύτητα των μεταπτυχιακών μαθημάτων εκφράζεται σε μονάδες του European Credit Transfer System (ECTS). Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Ένα μέρος των πιστωτικών μονάδων προέρχονται από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων: Υποχρεωτικών, Επιλεγόμενων και Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικών (διαλέξεων, εργαστηρίων ή σεμιναρίων). Τα μαθήματα μπορεί να έχουν τη μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων. Επίσης, τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά (με κωδικό ΥΜ), Επιλεγόμενα (με κωδικό ΕΜ) ή κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά (ΕΥΜ). Ανάμεσα στα τελευταία συμπεριλαμβάνονται και Μαθήματα Υποδομής, τα οποία θα πρέπει να επιλέξει και να παρακολουθήσει υποχρεωτικά ο κάθε φοιτητής ανάλογα με το υπόβαθρο των σπουδών του. Τα Μαθήματα Υποδομής μπορεί να επιλεγούν από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οποιουδήποτε τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε κάποια ειδίκευση.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα (στην αγγλική μπορεί να γίνονται διαλέξεις από ξένους προσκεκλημένους).

   Εκτός από την παρακολούθηση των μαθημάτων, όλοι οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν στις παρακάτω θεματικές δραστηριότητες και εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.

   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

   Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά ειδίκευση:

   Ειδίκευση Α’. «Η Παιδαγωγική ως επιστήμη και πράξη σε σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης»

   Ειδίκευση Β΄: «Γραμματισμός, αφήγηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως πρώτης και ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας»

   Ειδίκευση Γ΄. «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email