Επιστήμες Αγωγής: Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

 • Panepistimio Leykosias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: Με δίδακτρα
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Περιγραφή Προγράμματος

   Σκοπός

   Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Από τη μια, να βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει βαθιά γνώση στον τομέα της εξειδίκευσής του μέσα από (α) την παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων σε προκεχωρημένο επίπεδο, (β) τη μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, και (γ) την αλληλεπίδραση με τα Μέλη ΔΕΠ και τους υπόλοιπους φοιτητές. Από την άλλη, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από (α) την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, (β) την ανάληψη ερευνών μικρής κλίμακας στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων ή/και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας, και (γ) τη συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια ερευνητικού περιεχομένου. Γενικά, ο συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει το φοιτητή να γίνει σκεπτόμενο άτομο και επιστήμων παιδαγωγός.

   Στόχοι

   1. Να προωθούν και να στηρίζουν την ποιοτική διδασκαλία μέσα από την ανάλυση κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών και ψυχολογικών παραδοχών αναφορικά με την οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
   2. Να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, ασκώντας καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο τόσο ως προς την ανάπτυξη προγραμμάτων σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και ως προς την οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
   3. Να εμβαθύνουν στα πορίσματα ερευνών καθώς και σε μεθοδολογικά ζητήματα αναφορικά με την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας.
   4. Να αξιοποιούν τη νεότερη τεχνολογία για σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης.
   5. Να εμβαθύνουν σε θέματα τεχνογνωσίας, κατασκευής δοκιμίων επιτευγμάτων, ανάλυσης και τεκμηρίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών.
   6. Να εφαρμόζουν ποικιλία τεχνικών για συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση της διδασκαλίας.
   7. Να εμβαθύνουν σε θέματα τεχνογνωσίας, τα οποία σχετίζονται με την παιδαγωγική καθοδήγηση και την ανάπτυξη προσωπικού.
   8. Να ασκούν ρόλο «καταλύτη» σε θέματα ποιοτικής διδασκαλίας, σχολικής κουλτούρας και σχολικού οράματος, καθώς και ανάπτυξης της σχολικής μονάδας, ως συνόλου.
   9. Να εξετάζουν κριτικά τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών και τις προεκτάσεις τους στην καθημερινή εργασία της σχολικής μονάδας και να οργανώνουν τη δική τους ερευνητική προσπάθεια.

   Προοπτικές Σταδιοδρομίας

   Οι πτυχιούχοι του προγράμματος έχουν τις παρακάτω επιλογές:

   1. Να επιδιώξουν διοικητική θέση σε επίπεδο σχολείου (π.χ. Διευθυντής, Βοηθός Διευθυντής) ή/και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (π.χ. Επιθεωρητής).
   2. Να εργαστούν ως επιμορφωτές στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
   3. Να καταλάβουν ακαδημαϊκή θέση σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

   Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

   Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να επιδιώξουν σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Εισδοχή

   Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή άλλο αναγνωρισμένο ισοδύναμο προσόν.

   Επαρκής Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

   Οι φοιτητές πληρούν τις απαιτήσεις για την αγγλική γλώσσα, εάν η γλώσσα διδασκαλίας του πρώτου τους πτυχίου ήταν η αγγλική. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό TOEFL με ελάχιστο βαθμό 550 paper-based ή 213 για εξέταση computer-based, ή Internet-based TOEFL (iBT) με βαθμολογία τουλάχιστον 79-80 ή GCSE “O” Level με ελάχιστο βαθμό “C” ή IELTS με βαθμολογία 6.5 ή επιτυχία στις κατατακτήριες εξετάσεις αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, επίπεδο ENGL-100. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων, βοηθώντας τους φοιτητές να φτάσουν στο επίπεδο που απαιτείται για εισδοχή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

   Μαθησιακά Αποτελέσματα

   1. Να εμβαθύνουν στη βασική βιβλιογραφία της Κατεύθυνσης.
   2. Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, αρχές και μοντέλα της Κατεύθυνσης που επέλεξαν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση στο σχολικό συγκείμενο.
   3. Να εξετάσουν κριτικά αποτελέσματα ερευνών στην Κατεύθυνση και τις προεκτάσεις τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα και το εκπαιδευτικό σύστημα.
   4. Να επισημάνουν προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και του συστήματος και να προγραμματίσουν έρευνα για την αντιμετώπισή τους.
   5. Να αναλύουν κριτικά εκπαιδευτικά προβλήματα εξετάζοντας τις κοινωνιολογικές, ψυχολογικές και φιλοσοφικές διαστάσεις τους και να σχεδιάσουν δράση για την αντιμετώπισή τους.
   6. Να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους που σχετίζονται με την Κατεύθυνση με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών ή την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
   7. Να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που εφαρμόζονται στην Kατεύθυνση, π.χ. διοίκηση σχολείου, ποιοτική διδασκαλία, συνεκπαίδευση.
   8. Να εφαρμόζουν δεξιότητες που απέκτησαν για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθητών/συστήματος/ προγραμμάτων, προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων, επικοινωνία με εσωτερικά και εξωτερικά ακροατήρια, καθοδήγηση, επιμόρφωση και ανάπτυξη.
   9. Να αξιοποιούν το ανθρώπινο κεφάλαιο κατά την εισαγωγή καινοτομιών και την εισαγωγή νέων πρακτικών και διαδικασιών.
   10. Να ενεργούν ως φορείς αλλαγής και καινοτομίας και να στηρίζουν βελτιωτικές προσπάθειε
  • Πρέπει να συμπληρωθούν μαθήματα, σε ορθή αναλογία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων, τα οποία ανέρχονται σε 90 ECTS πιστωτικές μονάδες.

   Απαιτείται, επίσης, ελάχιστος σταθμικός μέσος όρος 2.0 στο σύνολο των σπουδών. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει ένα από δυο Σχήματα: Σχήμα Α και Σχήμα Β.

   Φοιτητής που επιλέγει το Σχήμα Α πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς:

   1. Δύο μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (18 ECTS)
   2. Ένα μάθημα από τις Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (9 ECTS)
   3. Τρία υποχρεωτικά (27 ECTS) και τρία επιλεγόμενα μαθήματα (27 ECTS) της Κατεύθυνσης (54 ECTS)
   4. Τρία Σεμινάρια (9 ECTS)

   Φοιτητής που επιλέγει το Σχήμα Β πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς:

   1. Δύο μαθήματα Έρευνας και Αξιολόγησης (18 ECTS)
   2. Ένα μάθημα από τις Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης (9 ECTS)
   3. Τρία υποχρεωτικά (27 ECTS) και ένα επιλεγόμενο μάθημα (9 ECTS) της Κατεύθυνσης (36 ECTS)
   4. Μεταπτυχιακή Εργασία (18 ECTS)
   5. Τρία Σεμινάρια (9 ECTS)

   Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

   Semester 1

   • Ψυχολογικές Διαστάσεις στην Εκπαίδευση 9 ECTS Credits
   • Εκπαιδευτική Έρευνα: Αρχές και Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Έρευνας 9 ECTS Credits
   • Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 9 ECTS Credits
   • Σεμινάριο Ι: Θεματικά Πεδία Κατεύθυνσης 3 ECTS Credits

   Semester 2

   • Βασικές Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων 9 ECTS Credits
   • Μοντέλα Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας 9 ECTS Credits
   • Σεμινάριο ΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων 3 ECTS Credits
   • Μέτρηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 9 ECTS Credits

   Semester 3 ECTS Credits

   • Αξιολόγηση Προγραμμάτων 9 ECTS Credits
   • Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση 9 ECTS Credits
   • Παρατήρηση και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας 9 ECTS Credits
   • Σεμινάριο ΙΙΙ: Οργάνωση και Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων 3 ECTS Credits
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Επιστήμες Αγωγής: Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email