Επικοινωνίες & Δίκτυα Δεδομένων

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο των Επικοινωνιών και των Δικτύων Δεδομένων.
   2. Το παρόν ΠΜΣ έχει σκοπό να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να εξειδικευθούν σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν στο πεδίο των ευρυζωνικών τεχνολογιών μετάδοσης και δικτύωσης καθώς και στον κρίσιμο υποστηρικτικό ρόλο των ασύρματων και οπτικών επικοινωνιών για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών δικτύου. Απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα, να ενισχύσουν το ακαδημαϊκό, επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ τους και να ενδυναμώσουν τις προοπτικές της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους εξέλιξης κατακτώντας ένα από τα πλέον σύγχρονα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μέσα από ένα προσεκτικά επιλεγμένο και συμπαγές πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει μαθήματα σε 4G-5G Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, 4G-5G Ασύρματες-Οπτικές Τεχνολογίες και Δίκτυα καθώς και σε αναδυόμενες δικτυακές υπηρεσίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και η Νεφουπολογιστική, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν υψηλού επιπέδου γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα προαναφερόμενα πεδία.
   3. Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
   • να σχεδιάζουν και να αναπτύσουν το υλικό ή/και το λογισμικό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, τα οποία μπορούν να ενσωματωθούν λειτουργικά στα σύγχρονα ασύρματα/ενσύρματα δίκτυα δεδομένων και κινητών επικοινωνιών,
   • να αξιολογούν τις τηλεπικοινωνιακές επιδόσεις και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα τηλεπικοινωνιακών συστημάτων με την εκτέλεση εξειδικευμένων μετρήσεων,
   • να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν κυκλώματα και διατάξεις RF-Μικροκυματικών και Οπτικών Συχνοτήτων,
   • να σχεδιάζουν, να επιβλέπουν και να αξιολογούν την εγκατάσταση σύγχρονων ασύρματων δικτύων πρόσβασης,
   • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύνθετα έργα ανάπτυξης ενσύρματων/ασύρματων δικτύων και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε ένα εύρος που περιλαμβάνει τα δίκτυα πρόσβασης, τα δίκτυα κορμού και την παροχή των υπηρεσιών τελικού χρήστη,
   • να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ισότιμο ή ανώτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών στο ευρύτερο πεδίο των Επικοινωνιών και των Δικτύων Δεδομένων με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 είκοσι πέντε (25) θέσεις εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων». Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α/117), και τα προβλεπόμενα στην ιδρυτική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πράξη 8/10-05-2018, ΑΔΑ 7Υ8Θ46Μ9ΞΗ-Φ59, Αριθμός Έγκρισης ΥΠ.Π.Ε.Θ. 105323/Ζ1/26-06-2018), ΦΕΚ Β 3312/10-08-2018). Οι σπουδές προσφέρονται σε καθεστώς πλήρους ή μερικής φοίτησης, με έναρξη τον Οκτώβριο 2020.

   Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις«Επικοινωνίες και Δίκτυα Δεδομένων».

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών που γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα είναι των ειδικοτήτων του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ηλεκτρονικού Μηχανικού. Επίσης δεκτοί γίνονται τίτλοι όλων των λοιπών ειδικοτήτων Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών. Τίτλοι σπουδών άλλων ειδικοτήτων εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Επιλογής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημη βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου φοιτούν. Σε περίπτωση επιλογής τους, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του τίτλου Α κύκλου σπουδών.

   Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών

   Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (Παράρτημα Α – επίσης διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://mscdatacom.eee.uniwa.gr).
   2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
   3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας).
   4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
   5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από κείμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 500 λέξεις).
   6. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα (βλ. Παράρτημα Β). Αποδεικτικά γνώσης και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν εφόσον υποβληθούν.
   7. Αντίγραφο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται από το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή).
   8. Δύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά από τους συντάκτες τους απευθείας στο Τμήμα ([email protected]) με κοινοποίηση στην διεύθυνση του ΠΜΣ ([email protected]).
   9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν.
   10. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχει (σε ηλεκτρονική μορφή).
   11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου απαιτείται.
   12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου (α) ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και ότι (β) στην περίπτωση που δεν εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017, αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκειά τους.

   Τα ανωτέρω στοιχεία με αριθμό (1)-(6) και (11)-(12) αποτελούν τα ελάχιστα τυπικά δκαιολογητικά για την εξέταση της αίτησης. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

   Οι αιτήσεις και οι φάκελοι δικαιολογητικών υποβάλλονται με προθεσμία έως και 18 Σεπτεμβρίου 2020, 28 Σεπτεμβρίου 2020

   ⇒ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονική αποστολή, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος ([email protected]), σε ψηφιακή μορφή ως ένα ενιαίο pdf αρχείο (Σε περίπτωση που το μέγεθος του αρχείου είναι μεγάλο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε ηλεκτρονικό μήνυμα, μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ή περισσότερα αρχεία). Στο θέμα του μηνύματος πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του ΠΜΣ. Οι αιτήσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου που επιστρέφεται από τη Γραμματεία ηλεκτρονικά στους αιτούντες.

   Οι υποψηφίους που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο ΠΜΣ, θα πρέπει για την εγγραφή τους να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή.

   Διαδικασία Επιλογής

   Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι υποψήφιοι που

   1. υπέβαλαν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, και
   2. διαθέτουν τα Ελάχιστα Τυπικά Δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

   Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και φάκελοι δικαιολογητικών επιστρέφονται χωρίς να εξεταστούν.

   Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή καθηγητών του Τμήματος η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και ανακοινώνεται. Ο κατάλογος επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται εντύπως και ηλεκτρονικώς αφού κυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη που συμμετέχουν ισοβαρώς στην αξιολογική κατάταξη.

   Συνεντεύξεις

   Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αποδεκτό φάκελο, θα πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή Επιλογής εντός του 2ου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου 2020. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος Η.&Η.Μ. και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος. Οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν ατομικά. Στόχος της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί η συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά και η κατάρτισή τους σε συσχέτιση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του προγράμματος.

   Υποχρεώσεις των φοιτητών

   Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ εντός της προθεσμίας που θα οριστεί. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες με βάση την αξιολογική κατάταξη.

   Οι φοιτητές πλήρους φοίτησης που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.4485/2017 καταβάλλουν ως τέλη φοίτησης το ποσό των 700 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών, το οποίο καταβάλλεται μέσω του ΕΛΚΕ του ιδρύματος, σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Εξαίρεση αποτελεί η πρώτη δόση των τελών φοίτησης Α εξαμήνου, η οποία καταβάλλεται με την εγγραφή στο ΠΜΣ.

   Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απολαμβάνουν τα δικαιώματα και εκπληρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται

   1. στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ,
   2. στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος, και
   3. στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος

   (τα κείμενα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

  • Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Οι φοιτητές επιλέγουν υποχρεωτικά ένα (1) από τα δύο (2) προσφερόμενα Μαθήματα Ανθρωπιστικού Περιεχομένου

   1)Επιστήμη, Τεχνολογία και Κοινωνία (Science,Technology and Society)
   2)Ιστορία της Τεχνολογίας – Τεχνολογίες του μέλλοντος και Προκλήσεις (History of Technology -Future Technologies and Challenges)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email