Επιδημιολογία -Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία(MSc in Epidemiology – Research Methodology in biomedical sciencesclinical practice and public health

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυ-χιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της επιδη-μιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών ικανών να ταυτοποιήσουν και να ποσοτικοποιήσουν προβλήμα-τα υγείας του πληθυσμού, να αναγνωρίσουν τους παρά-γοντες που συνδέονται με αυτά, να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα μέτρων πρόληψης και θεραπείας των νοσημάτων και να συμβάλουν έτσι ουσιαστικά στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

    Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» (ΦΕΚ 3647 /2018). Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. 

   Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Στο άρθρο 6 του Κανονισμού του ΠΜΣ (θα είναι διαθέσιμος μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ στον ιστότοπο www.dehems.med.uoa.gr/pms-epi) παρατίθεται ο κατάλογος των μαθημάτων με τις ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) ECTS. 

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατεξοχήν διά ζώσης σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Στο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προβλέπεται να υπάρχει η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης, η οποία όμως δεν θα ξεπερνά το 35% των διδακτικών ωρών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45 του νόμου 4485/2017. Στο πλαίσιο της έκθεσης των φοιτητών στη διεθνή εμπειρία και πράξη θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ορισμένων διαλέξεων Καθηγητών διακεκριμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής τόσο δια ζώσης όσο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών και συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ «Επιδημιολογία – Μεθοδολογία Έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

   Μερική φοίτηση προβλέπεται για εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες την εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Μερική φοίτηση προβλέπεται επίσης και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά. Η συνολική διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών (πλήρους και μερικής φοίτησης) που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τριάντα πέντε (35) φοιτητές. 

   Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι εισακτέοι κάτοχοι των τίτλων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι είναι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

   Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. 

   ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00 €. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ, (θα είναι διαθέσιμος μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ στον ιστότοπο www.dehems.med.uoa.gr/pms-epi). Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η επίδοση κατά τη συνέντευξη, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα και η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται στην αξιολόγηση η προφορική συνέντευξη, ο βαθμός πτυχίου και η γνώση της αγγλικής. 

   Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής. 

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης. 

   Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής. 

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ: 

   • Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, που βρίσκεται στον ιστότοπο της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.grammateia.med.uoa.gr) αλλά και στον ιστότοπο του ΠΜΣ (www.dehems.med.uoa.gr/pms-epi). 
   • Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου. 
   • Επίσημη μετάφραση του πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή εναλλακτικά τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης προς τον ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του πτυχίου από ίδρυμα της αλλοδαπής, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́) «… Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α ́80). …» 
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. 
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου. 
   • Δύο συστατικές επιστολές. 
   • Τεκμηρίωση γνώσης Αγγλικής γλώσσας (και άλλων ξένων γλωσσών, αν υπάρχουν). 
   • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (αν υπάρχουν). 
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχουν). 
   • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι γνωρίζει περί της προβλεπόμενης διαγραφής του μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας φοίτησης, χωρίς επιστροφή των ήδη καταβεβλημένων τελών φοίτησης. 
   • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατήριου. 
   • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα, όπως αυτό αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών από ίδρυμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας ή βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 
   • Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου φοιτητή ότι τα έγγραφα που προσκομίζει μαζί με την αίτηση της υποψηφιότητας είναι έγκυρα. 

   Ειδικά για τους φοιτητές μερικής φοίτησης απαιτούνται επίσης : 

   • για μερική φοίτηση λόγω εργασίας: σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη που πιστοποιεί εργασία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών την εβδομάδα. 
   • για μερική φοίτηση για άλλους λόγους: δικαιολογητικά κατά περίπτωση 

   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

   Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, ΤΚ 115 27, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11:00 έως και τις 14:00 αυστηρά (υπόψην κ.κ. Ευθυμίας Βασιλοπούλου ή Άννας Φραντζή, τηλ. επικοινωνίας: 210 7462109 ή 210 7462074 και e-mail: [email protected]). Μπορείτε να καταθέσετε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου (με εξουσιοδότηση) ή να τον αποστείλετε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς- courier (τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα).

   Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 έως και Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020. 

   ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. 

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210 7462074 ή 210 7462109 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση [email protected]

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Α’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά

   • Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι
   • Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα Ι
   • Κλινική επιδημιολογία: πρόγνωση, διάγνωση, κλινικές δοκιμές
   • Αρχές δημόσιας και κοινοτικής υγείας
   • Βιοηθική και δεοντολογία στη βιοϊατρική έρευνα

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

   • Επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων
   • Επιδημιολογία χρόνιων νοσημάτων

   B’ Εξάμηνο:

   Υποχρεωτικά

   • Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας II
   • Βιοστατιστική στην επιδημιολογική έρευνα ΙΙ
   • Συλλογή, καταχώρηση και αξιοποίηση βιοϊατρικών δεδομένων
   • Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και επιστημονικής δημοσίευσης
   • Συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση δεδομένων
   • Επικοινωνία και διάχυση της πληροφορίας

   Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά

   • Μοριακή Επιδημιολογία
   • Διατροφική Επιδημιολογία

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Επιδημιολογία -Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία

   1. I am sorting out relevant information about gate io recently, and I saw your article, and your creative ideas are of great help to me. However, I have doubts about some creative issues, can you answer them for me? I will continue to pay attention to your reply. Thanks.

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email